So cherde e Apostole 12

1Hidiyen tiempoy nangipaholholtapan nan patul an hi Herod hanadah udum an mangulug ke Jesus. 2Hay ohah inat na ya impaputul nay ulun James an tulang Juan. 3Handih ginibok nan pohpohdon nadan Judyuh diyen inat na ya ena bo impadpap hi Pedro. Hay naatan tuwe ya handih Piyestan di tinapay an ugge naha-ad hi yeast. 4Handih impadpap nah Pedro ya impikalabut na ot paguwalya nah himpulut onom an tindalu an maopaoppat dan munhihinnannot an mungguwalya. Hay nomnom Herod ya ahina ipabudduh Pedro ta mahumalyah hinangngab di tatagu ta ahina pipate hin magibbuh diyen piyesta an hay ohah pungngadan da ya piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 5Nikalabut hi Pedro, mu idasadasalan nadan mangulug ta ipaptok Apu Dios. 6Kediyen hilong an hi kabigatana ya ipabuddun Herod hi Pedro ta mahumalya ya binangkilingan day taklena ya hukina ot pahuyopon dah numbattanan di duwan guwalya. Wadada boy udum an nungguwalyan nah panton di kalabut. 7Maid maptok ya wada on anghel Apu takuh kad-an Pedro ya napat-alan nan kalabut an kawad-ana. Inwagot nah Pedro an kananay "Galgal-am an bumangun." Bimmangun hi Pedro ya nakaan nadan bangkiling na. 8Kanan nan anghel di "Mumbulwati ka ya mun-apatut ka." Ot un-unudon Pedro. Ya kanan bon nan anghel di "Alam nan mahdol an bulwatim ya niunud kan ha-on." 9Niunud hi Pedro nah anghel ot lumah-un da nah kalabut. Mu pangalin Pedro on mun-in-inop ya abu. 10Lina-uwan da nadan namangulu ya nadan nikadwan nungguwalya ot ahida dumatong nah hoob an gumok di dakig na. Na-ala ya nibughul nan hoob ot bumah-el da nah kalata. Kediyen mangmangnge da ya kal-inadi ya nama-id nan anghel. 11Immama-uwan Pedro ya kananay "Ya kon makulug an immali nan anghel Apu Dios ot ipaeyak ta mihwangak hanah e ot aton Herod ya nadan Judyu ke ha-on." 12Na-ala ot mangmangnge an impayu nah balen da Maria an hi inan Juan an Marcos di ohan ngadana ya wadaday dakol an tatagun naamung an mundasal hidi. 13Kinugkug Pedro nan panto ot ume nan ohan muttatyun da Maria an hi Rodah an e mangibughul. 14Inimatunanay kalin Pedro yaden uggena imbughul, mu binumtik ot ya abun maka-an-anla ot ena kalyon an dehdih Pedro nah panto. 15Mu kanan dan hiyay "Langkak mu." Mu ipapilit nan makulug an dehdih Pedro ot kanan day "Wadan hidiye nan anghel Apu Dios an mangipaptok ke hiya." 16Yaden dehdih Pedro an taganay kugkug ot eda ibughul. Tinibo da ya makulug an hiyah Pedro ot mamodwong da. 17Impaop-opya na dida ot kalkalyonay inat Apu taku an nangipaen hiya. Kananan diday "Ahiyu kalyon ke James ya hanadah udum an ibba takun mangulug ke Jesus hituwe." Kinalinah diye ot mangeh pangayana. 18Nabigat kediye ot ahi inilaon nadan tindalu an maid hi Pedro nah kalabut ya maid potok nay aton da an kanan day "Nganne nin di naat ke Pedro?" 19Ot ipahamak Herod hi Pedro, mu adida pakahamak. Kinali impahumalya na mo nadan tindalun nungguwalyan hiya ot ahina pipate dida. Nagibbuh diye ot taynan Herod ad Judea ot umed Cesarea ot hidiy niha-adana. 20Bimmubbungot hi Herod hanadah tatagud Tyre ya Sidon, kinali mahapul an imme dadiyen tatagun makihummangan ke hiya ta wadan umul-ulen dida te nah boblen pun-ap-apuwanay kalpuwan di kanon da. Imme da ya wada tun hi Blastus an natag-ey saad na nah pun-ap-apuwan Herod ot hiyay nangibagaan da ta ibaganan Herod ta makihummangan dan hiya. 21Kediyen algon punhuhummanganan da ya imbulwatin Herod nan bulwatin di patul ot umbun nah ubunana ot kumali hanadah tatagu. 22Kahitutukuk nadan naamung an tatagu an kanan day "Hinaen mungkalkalli ya bokon tagu te dios." 23Hi Herod ya inabulut nah diyen pundayaw dan hiya, kinali pinghanadi ya impundogon nan anghel Apu taku te uggena dinayaw hi Apu Dios ot pungkan di bigiy adol na ot mate. 24Hay kalin Apu Dios ya nihinap hi kabobboble ot dumakol day mangulug ke Jesus. 25Ginibbun da Barnabas ke Saul di ngunudad Jerusalem ot mibangngad dad Antioch an ingkuyug da nan hi Juan an Marcos di ohan ngadana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\