So cherde e Apostole 13

1Hanadah mangulug ke Jesus ad Antioch ya wada ke diday profetas Apu Dios ya mimittulu an umat ke da Barnabas, hi Simon an ingngadanan dah Neglo, hi Lucio an iCyrene, hi Manaen an inong-ongal handin aman patul an hi Herod, ya hi Saul. 2Ohan algon naamung dan mundaydayaw ke Apu Dios ya nuntopol dan adi mangan ya kanan nan Espiritun Apu Dios ke diday "Ipainila yu an pinilik da Barnabas ke Saul an e muntuttuduh mipanggep ke Jesus." 3Handih nagibbu dan mundaydayaw ke Apu Dios ya inhakmo day takle dah ulun da Saul ke Barnabas ot idasalan da dida ot ahida itud-ak didan e muntuttudu. 4Impangulun nan Espiritun Apu Dios da Saul ke Barnabas an e muntuttudud Selusia ot ahida mumbangkan immed Cyprus. 5Impakiaw-awit dah Juan Marcos ta bumaddang ke dida. Dimmatong dad Salamis ad Cyprus ot ilappu dah din muntuttuduh mipanggep hi kalin Apu Dios hanadah simbaan di Judyu. 6Hininap dan nuntuttuduh kabobbobleh did Cyprus ot loktat ya dimmatong dad Papos. Hidiy nanamuwan dan Bal-Jesus an Judyun kabaelanan mangat hi magic. Kananay hiya ya profetas Apu Dios, mu adi makulug. 7Hiya ya gayyum nan gobernador kediyen boble an hi Sergius Palus an nakannomnoman an tagu. Impaayag tuwen gobernador da Saul ke Barnabas te pinhod nan donglon di kalin Apu Dios. 8Mu hi Bal-Jesus, an hi Elimas di ngadana hi hapit di Greek, ya pihulonay ituttudu da te adina pinhod an kulugon nan gobernador di ituttudu da mipanggep ke Apu Dios. 9Mu hi Saul an Pablo boy ohan ngadana ya ongal di baddang nan Espiritun Apu Dios ke hiya. Intokkol nan Elimas 10ot kananan hiyay "He-a ya imbabale dakah dimonyo! He-a ya kahingom am-in di maphod. Humahhaul ka. Takon nan maphod an mipanggep ke Apu Dios ya pumbalinom hi gaga-iho! 11Ad uwani ya kastiguwon dakan Apu Dios ta makulap ka ni-an." Pinghanadi ya adi pakatiboh Elimas ot umayaayag hi mamdon ke hiya. 12Handih tinibon nan gobernador hidiyen naat ya nangulug mon Jesus te nakammodwong hi intuttudu da. 13Numbangka da Pablo ya nadan ibbada ot taynan dad Papos ot ume dad Pelga an bobled Pampilya. Ot hidiy nanayanan Juan Marcos ke dida ot mibangngad ad Jerusalem. 14Ot tayanan bon da Pablo ad Pelga ot ume dad Antioch ad Pisidia. Nadatngan di Sabadu an tungo ya imme da nah simbaan di Judyu ot makibkib-un da hanadah naamung hidi. 15Nagibbun nabidbid nan Tugun Moses ya nan intudok handidan profetas ya kanan nadan ap-apu nah simbaan ke da Pabloy "Iibba, deket waday itugun yu hantudah naamung ya maphod di kalyon yu." 16Timmaddog hi Pablo ot ipaop-opya na nadan tatagu ot kananay "Dakayun iibbak an Judyu an tanud Israel ya dakayun bokon Judyu an manaydayaw ke Apu Dios, donglon yu tun pinhod kun kalyon ke dakayu. 17Hi Apu Dios an daydayawon takun Judyu ya pinili na handidan aammod taku an tataguna ot handih wada dad Egypt ya impadakol na dida. Nala-uy kaatnan toon ya impangulu na dida ot taynan dad Egypt gapuh kandamana. 18Ot uggena inwalong dida, mu impaptok na dida handih wadada nah adi maboblayan hi nap-at an toon. 19Impaapput nan diday pitun nunhihinnatkon an bobled Kanaan ot idat na dadiyen boble ke dida ta diday miha-ad hidi. Datuwey na-na-at hi umeh opat di gatut ta naliman toon. 20Nagibbuh diye ot piliyon Apu Dios di nahanhanot an ap-apun nangipaptok hanadah tatagu inggana handih tiempon Samuel an ohan profetas. 21Indani ya numbaga nadan tataguh patul da ot piliyon Apu Dios hi Saul an imbabalen Kish an tanud Benjamin ot hiyay impumpatul da hi nap-at di toon. 22Mu indani ya kinaan Apu Dios hi Saul ot ihannot nah David an imbabalen Jesse. Hituwey kinalin Apu Dios mipanggep ke David `Hi David di pinilik te paka-un-unudonan am-in di pinhod ku.' 23Kinalin Apu Dios an hay ohan tanud David di mangibaliw ke ditakun Judyu. Immannung hituwe handih nangipaaliyana ke Jesu Kristo. 24Ugge ni-an inlappun Jesus an muntuttudu ya wada tun hi Juan an nangituttudun ditakun Judyu an mahapul an muntutuyu takuh liwat taku ya mumpabonyag taku. 25Handih mungkagibbuy impangunun Apu Dios ke Juan ya kanan Juan hanadah tataguy `Wadan pangali yuy ha-on nan hadhad-on yun umalin mangibaliw ke dakayu. Mu bokon ha-on te wada nan umalin natagtag-e mu ha-on an takon di mangubad hi gakod di apatut na ya nakababbaak an mangat kediye. '" 26Intuluy Pablo an kananay "Dakayun iibbak an tanud Abraham ya dakayun bokon Judyu an manaydayaw ke Apu Dios, ditakun am-in di nangipainilaan Apu Dios nah kinalina mipanggep hi kibaliwan. 27Hanadan tatagud Jerusalem ya takon nadan ap-apuda ya uggeda inila an hidiyen hi Jesus di tinuddun Apu Dios an mangibaliw hi tagu ya adida maawatan nan intudok handidan profetas an takon di banidbidon da nah simbaan hi kasabasabadu. Kinali impipate dah Jesus ot umannung nan eda binanidbid. 28Takon di maid di bahul na ya imbaga dan Pilatu ta pipate na. 29Handih inat dan am-in nan nitudok mipanggep hi katayana ya lingka day adol na nah krus an nipatakana ot eda ilubuk. 30Mu minahuwan Apu Dios 31ot mumpatibo hanadah tatagun naki-eki-en hiya handih nangayan dad Jerusalem hi nalpuwan dad Galilee. Ad uwani ya dida moy mangitanuttudu hanadah katagutagud Israel mipanggep ke Jesus. 32Kinali dehtu kami ad uwani ta ipainila min dakayuh tuwen maphod an kalin Apu Dios. Hituwe din kinalin Apu Dios handidah aammod taku an deyan impaannung nad uwani ke ditakun tinanud da te minahuwanah Jesus hi natayana. Waday nitudok hi kinalin Apu Dios nah Psalms an kananay `He-a ya Imbabale daka ya ad uwani ya ipainilak an ha-oy hi Amam.' 34Ya kinalina boy mipanggep hi punmahuwana ke hiya ta adi mo mate an kananay `Atok damdaman he-an am-in handin kinalik ke David an atok.' 35Hay bo nitudok nah Psalms ya kananay `He-a ya adim iabulut an mabuluk di adol kun muttatyum.' 36Ketuwen kinalina ya bokon hi David di pinhod nan kalyon. Hi ke David ya ginibbu nan am-in nan pinhod Apu Dios an atona ot mate ot ilubuk da nah gungat di aammod na ot mabuluk di adol na. 37Hay pinhod tuwen kalyon ya hi Jesus te minahuwan Apu Dios ot ugge nabuluk di adol na. 38Kinali dakayun kaibaiba, pinhod min inilaon yu an hay natayan ya namahuwan Jesus di pamakomaan Apu Dios hi liwat taku an bokon nan e pangun-unudan nah Tugun Moses. 40Ya halipat-an yu ta adi maat ke dakayu tun impaabig Apu Dios handidah profetas an kanan day 41`Dakayun mamihul hi kalin Apu Dios ya ahi kayu mamodwong nah atok, mu adi kayu damdama mangulug takon di mipainilan dakayuy kibalinana, ta hidiye nan mihi-an kayun ha-on.'" 42Kinalin Pabloh tuwe ot lumah-un dan Barnabas nah simbaan. Ya kanan nadan tataguy pinhod dan ahida bo mibangngad an muntuttudun dida hi oha bon Sabadu. 43Nabukal nadan tatagu, mu wadaday dakol an niunud ke Pablo ya hi Barnabas an Judyu ya bokon Judyun mangun-unud hi pangi-en di Judyu. Ot tugunon Pablo dida ta itultuluy dan mangidinol hi hayudut Apu Dios. 44Nadatngan boy Sabadu ya naamung dan am-in nan tataguh di an mundongol hi kalin Apu Dios. 45Handih tinibon nadan Judyun adi mangulug an dakkodakkol day naamung ya uma-amo da ot pumpihul dah Pablo ya kahingon day ituttudu na. 46Mu tagan ot ya abun da Pablo ke Barnabas di tuttudu. Kanan day "Hay kakulugana ya dakayun iibba min Judyuy mahapul an mamangulun pangipainilaan min nah kalin Apu Dios, mu gapu te kahing kayu ya adiyu pinhod an waday biyag yun maid di poppog na ya ume kami mo hanadah bokon Judyu ta diday emi pangipainilaan. 47Te hay tugun Apu Dios ya kananay `Pinili dakayun kay dilag an e mangipainila hanadah bokon Judyu mipanggep nah biyag an maid di poppog na ta mainilah kabobboble tuh luta.'" 48Handih dingngol nadan bokon Judyuh tuwe ya mun-am-amlong da ya daydayawon dah Apu Dios te kinulug day kalina. Am-in da nan napilin manawat hi biyag an maid di poppog na ya nangulug da. 49Ot mundingngol hituwen kalin Apu Dios am-in hi kabobbobleh di. 50Mu hanadan Judyun adi mangulug ya tinanuttuduwan da nadan ap-apuh di ya nadan kakadangyan an binabain bokon Judyu an makangngun-unud ke Apu Dios ta punholholtapon da da Pablo ke Barnabas ta ahida pakaanon dida nah boble. 51Da Pablo ke Barnabas ya numpukpuk day hupuk hi apatut da ot ahida taynan nan boble ta ipatibo da an naliwat nadan tataguh di ot ahida umed Ikonium. 52Mu hanadan mangulug an nataynan hidid Antioch ya mun-am-amlong da te inilada moh Jesu Kristo ya ongal di baddang di Espiritun Apu Dios ke dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\