So cherde e Apostole 13:16

16Timmaddog hi Pablo ot ipaop-opya na nadan tatagu ot kananay "Dakayun iibbak an Judyu an tanud Israel ya dakayun bokon Judyu an manaydayaw ke Apu Dios, donglon yu tun pinhod kun kalyon ke dakayu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More