So cherde e Apostole 13:17

17Hi Apu Dios an daydayawon takun Judyu ya pinili na handidan aammod taku an tataguna ot handih wada dad Egypt ya impadakol na dida. Nala-uy kaatnan toon ya impangulu na dida ot taynan dad Egypt gapuh kandamana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More