So cherde e Apostole 13:32

32Kinali dehtu kami ad uwani ta ipainila min dakayuh tuwen maphod an kalin Apu Dios. Hituwe din kinalin Apu Dios handidah aammod taku an deyan impaannung nad uwani ke ditakun tinanud da te minahuwanah Jesus hi natayana. Waday nitudok hi kinalin Apu Dios nah Psalms an kananay `He-a ya Imbabale daka ya ad uwani ya ipainilak an ha-oy hi Amam.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More