So cherde e Apostole 13:36

36Ketuwen kinalina ya bokon hi David di pinhod nan kalyon. Hi ke David ya ginibbu nan am-in nan pinhod Apu Dios an atona ot mate ot ilubuk da nah gungat di aammod na ot mabuluk di adol na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More