So cherde e Apostole 13:41

41`Dakayun mamihul hi kalin Apu Dios ya ahi kayu mamodwong nah atok, mu adi kayu damdama mangulug takon di mipainilan dakayuy kibalinana, ta hidiye nan mihi-an kayun ha-on.'"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More