So cherde e Apostole 13:46

46Mu tagan ot ya abun da Pablo ke Barnabas di tuttudu. Kanan day "Hay kakulugana ya dakayun iibba min Judyuy mahapul an mamangulun pangipainilaan min nah kalin Apu Dios, mu gapu te kahing kayu ya adiyu pinhod an waday biyag yun maid di poppog na ya ume kami mo hanadah bokon Judyu ta diday emi pangipainilaan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More