So cherde e Apostole 13:48

48Handih dingngol nadan bokon Judyuh tuwe ya mun-am-amlong da ya daydayawon dah Apu Dios te kinulug day kalina. Am-in da nan napilin manawat hi biyag an maid di poppog na ya nangulug da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More