So cherde e Apostole 13:50

50Mu hanadan Judyun adi mangulug ya tinanuttuduwan da nadan ap-apuh di ya nadan kakadangyan an binabain bokon Judyu an makangngun-unud ke Apu Dios ta punholholtapon da da Pablo ke Barnabas ta ahida pakaanon dida nah boble.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More