So cherde e Apostole 14

1Athidi boy naat ad Ikonium an imme da Pablo ke Barnabas nah simbaan di Judyu ot eda muntuttudu ya dakol day nangulug hi Judyu ya bokon Judyu te maphod di panuttudu da. 2Mu hanadan adi mangulug an Judyu ya tinuttuduwan da nadan bokon Judyu ta hingitan da hanadan mangulug ke Jesus. 3Mu takon di athidi ya nabayag di niha-adan da Pablo ke Barnabas hidi an adida tumakut an muntuttuduh mipanggep ke Apu taku ya nan hayudut na. Indatan Apu Dios didah kabaelan dan mangat hi milagro ya nan udum an umipamodwong ta panginilaan nadan tatagu an makulug hidiyen itanuttudu da. 4Indani ya nagodwa day tatagud Ikonium. Hay udum ya kinulug day ituttudun nadan apostoles, mu nan udum ya kinulug day kalkalyon nadan Judyu ke dida. 5Kinali hanadan udum an Judyu ya bokon Judyu ya hanadan ap-apuda ya nun-uunnud di ninomnom da an dopapon dah Pablo ya hi Barnabas ta eda tugmilan dida. 6Mu ininnilan da Pablo ke Barnabas hidiyen ninomnom dan aton ke dida ot bumtik da. Imme dad Listera ya ad Derbe an bobleh did Layconia ya hanadah udum an kabobboblen nunlinikkod hidi ot ituluy dan muntuttuduh mipanggep ke Jesus. 8Hidid Listera ya wada on tagun ug-ugge dimmallan te nadahuy handih nitungowana. 9Handih muntuttuduh Pablo ya dehdin um-umbun an mundongdongngol. In-ang-ang Pablo ke hiya ya inila na an waday pangulug nan paphodon Apu Dios 10ot oltonan kalyon ke hiyay "Tumaddog ka." Pinghanadi ya timmaddog ot dumalan. 11Tinibon nadan naamung hidiyen inat Pablo ya kahitutukuk da hi kali dan iLayconia an kanan day "Datuwe ya dios an numbalin dah tagu an immali dah tu." Da Pablo ke Barnabas ya adida maawatan di pun-itkuk da. 12Kanan nadan tataguy hi Barnabas ya hiyah Zeus an ohan dios da ya hi Pablo ke ya hiyah Hermes te hiyay kumalikali. 13Nah pingngit diyen boble ya wada nan balen nan dios an hi Zeus. Ot nan padih di ya nun-ie nay baka ya nadan udum an mahapul nah hoob diyen boble ta eda iappitan da Pablo ke Barnabas. 14Mu handih ininnilan da Pablo ke Barnabas hidiyen eda aton ya numbik-i day bulwati dah pangipatib-an dan adida pinhod hidiye ot galgal-an dan ume nah naamungan nadan tatagu ot pun-itkuk dan kanan day 15"Dakayun tatagu, nganneh tuwen aton yu? Dakami ya tagu kami damdama an umat ke dakayu. Immali kamin muntuttuduh mipanggep ke Jesus ta iwalong yuy umat kenaen eyu ot aton an maid di hilbina ta hanan makulug an Dios di dayawon yu. Hiyay nunlutu tuh luta, kabunyan ya baybay ya am-in nadan wadah di. 16Handih done ya uggena in-adi nadan bokon Judyu an mangat hi pinhod dan aton, 17mu takon di athidi ya indat nay pangimatunan an waday makulug an Dios. Hay pangimatunan ya hanadan indat nan kiphodan di tatagu. Waday udan, waday aniyon hi katootoon ta waday kanon ta umamlong day tatagu." 18Takon di athidiy kinalin da Pablo ya numpaligat dan nangipatikod hanadah tatagun umiappit ke dida, mu kay ahan ya ugge da. 19Indani ya wadaday immalin Judyun nalpud Antioch ya ad Ikonium ot tuttuduwan da nadan tatagu ta hingitan dah Pablo ot puntugmilan da. Kanan da pe on nate ot iguyud da nah e-elena. 20Mu bimmangun handih naamung nadan mangulug ot mibangngad da nah boble. Nabigat kediye ot ume da Pablo ke Barnabas ad Derbe. 21Nuntuttudu da ad Derbe hi mipanggep ke Jesus ot dakol day nangulug. Ot mibangngad dad Listera, ad Ikonium ya ad Antioch hidid Pisidia. 22Tinuttuduwan da nadan mangulug ta mihamad di pangulug da. Ya tinugun da dida ta punnanongon day pangulug dan Apu Dios an kanan day "Kapyana tuwalin pala-uwon takuy dakol hi ligat ta ahi taku migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios." 23Ya am-in nadah simbaan an nuntuttuduwan da ya pinilin da Pablo ke Barnabas di mangipangpangulu hanadah mangulug. Nun-topol dan ugge da nangan ot idasalan da dida ta hi Jesu Kristo an pangidinolan day nangamung an bumaddang ke dida. 24Nagibbun hininap dad Pisidia ot ahida ume nah probinsian di Pampilya. 25Nuntuttudu dah mipanggep ke Jesus hidi ad Pelga ot ahida dumayyu ad Atalia. 26Numbangka da ot mibangngad dad Antioch hidid Syria te ginibbu da nan ngunun indat Apu Dios ke dida. Hidiy nangidasalan nadan ibba dan mangulug ta ipaptok Apu Dios dida handih nangilappuwan da ketuwen ngunu. 27Handih dimmatong da Pablo ke Barnabas ad Antioch ya inamung dan am-in nadan mangulug ot kalkalyon dan am-in di namanaddangan Apu Dios ke dida ya hay nangipainilaana hanadah bokon Judyu an mibaliw da hin mangulug da ke Jesus. 28Nabayag an nakiha-ha-ad da Pablon Barnabas hanadah mangulug hidi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\