So cherde e Apostole 15

1Indani ya wadaday Judyun nalpud Judea an immalid Antioch ot ituttudu da hanadah bokon Judyun mangulug hidi an mahapul kanun mumpakugit da ta ahi ibaliw Apu Dios dida, te hidiye kanuy kanan Moses nah Tuguna. 2Hituwey hinumlun hi nakihannuwan da Pablo ke Barnabas ke dida. Kinali nihuhummangan an da Pablo ke Barnabas ya nadan udum an mangulug hidi ya ume dad Jerusalem ta eda ihuhummangan hanadah apostoles ya hanadah mangipangpangulu nadah mangulug hidiy mipanggep kediyen punhahannuwan da. 3Handih imme dad Jerusalem ya indalan dad Phoenicia ya ad Samaria ot kalkalyon da hanadah mangulug hidi nan nangulugan nadan bokon Judyu ke Apu Dios ya immanla dan am-in an nangngol kediye. 4Handih dimmatong dad Jerusalem ya naapnga nadan mangulug hidi ke dida, takon nadan apostoles ya nadan mangipangpangulu nadah mangulug. Inab-abig da Pabloy namanaddangan Apu Dios ke dida nah eda nuntuttuduwan hanadah bokon Judyu. 5Mu wadada nadan Pharisee an mangulug mon Jesus an timmaddog ot kanan day "Mahapul an hanadan bokon Judyu ya pakugit da ya un-unudon da nan Tugun Moses." 6Naamung nadan apostoles ya nadan mangipangpangulu hanadah mangulug ot ihuhummangan day mipanggep kediye. 7Himmanuhummangan da ot mada-dai ya timmaddog hi Pedro ot kananay "Iiba dida, inila yu an handi ya ha-oy di pinilin Apu Dios ke ditaku an e mangituttuduh mipanggep ke Jesus hanadah bokon Judyu ta mangulug da. 8Ya hi Apu Dios an nanginilah wadah nomnom di tagu ya impatibo nay nangabulutana hanadah bokon Judyu hi nangidatanah Espiritunan dida umat hi nangidatanan ditaku. 9Hi Apu Dios ya maid di nangituppuganah pamhod na, te takon nadan bokon Judyu ya paphodonay punnomnom da hin mangulug dan hiya. 10Kinali tipet eyu ipapilit an un-unudon nadan bokon Judyu nan Tugun Moses yaden inila yu an takon nadan aammod taku ya takon di ditaku ya adi taku kabaelan an un-unudon hidiyen Tugun. Kon eyu pabungoton hi Apu Dios? 11Hay kakulugana ya ditakun mangulug an Judyu ya kulugon taku an mibaliw taku te hay hayudut Apu Jesus ya athidi bo damdama hanadah bokon Judyu." 12Hidiyey kinalin Pedro ot umop-opya nadan naamung ot mundongdongngol da hi ab-abig da Barnabas ke Pablo mipanggep hi namanaddangan Apu Dios ke didan nangat hi dakol an milagro ya hanadan pangimatunan hi kandamana handi nangayaayan da hanah boblen nadan bokon Judyu. 13Indani ya kimmali damdamah James an kananay "Kaibaiba, donglon yu tun kalyok ke dakayu. 14Kinalin Simon Pedro ke ditakuy pinghanah nangipatib-an Apu Dios hi hayudut na hanadah bokon Judyu hi namiliyanah udum ke dida an mumbalin hi taguna. 15Niunnud hituwe nah kalin Apu Dios an intudok handidan profetas an kananay 16`Homkok nadan tanud David ta ahiyak bo daydayawon ke dida, umat handih matagu ni-an hi David. 17Ta takon nadan bokon Judyu an pinilik an tataguk ya ahiyak inilaon ke dida. 18Hituwey kinalin Apu taku an impainila na handih done.'" 19Kanan bon James di "Nomnomnomok ya deket ipapilit taku nan Tugun Moses ya paligaton taku nadan mangulug ke Apu Dios an bokon Judyu. 20Hay ot aton taku ya muntudok takun dida ta tugunon taku dida ta adida makikan hanah dotag an nibaki, hay dala, hay dotag di aggayam an nabitkol ya adida ihuyop di bokon da inayan. 21Te datuwen ad-adiyon takun Judyu ya wada nah Tugun Moses an mabanidbid nah Sabadu hanadah simbaan di Judyu nipalpu handih done." 22Hanadan apostoles ya hanadan mangipangpangulu nadah mangulug ya hanadan udum an mangulug ya inabulut dah diyen kinalin James ot piliyon day duwa hanadah mangipangpangulun mangulug hidi an maki-en da Pablo ke Barnabas ad Antioch. Datuwen duwa ya da Judas an Barsabas di ohan ngadana ya hi Silas. 23Impipae dan dida nan tudok an kananay "Dakamin ibba yuh tu an apostoles ya hanadan mangipangpangulun mangulug ke Jesus ya maphod kami ya hana ot ta athidi bon dakayun bokon Judyu an wadah nad Antioch, ad Syria ya ad Cilicia. 24Dingngol min wadaday nalpuh tu an immalih nan mamulubulun ke dakayu gapu nah hinnatkon an eda ituttudu. Mu bokon dakamiy nalpuwan naen ituttudu da. 25Kinali naamung kamih tu ta punhuhummanganan miy mipanggep ketuwe ot tudduwon mi hanadan mangiali tuh tudok hina an diday maki-ali ke da Pablo ya hi Barnabas. 26Datuwen ibba takun da Pablo ke Barnabas ya maphod da. Nahalman an ikate day eda pangituttuduwan hi mipanggep ke Apu takun hi Jesu Kristo. 27Itud-ak mi da Judas ke Silas ta ituttudu dan dakayuy mipanggep tuh intudok mi. 28Hay ninomnom mi ya maphod di adimi udman tun tugun min dakayu hi eyu punligatan. Hituwey impanomnom di Espiritun Apu Dios ke dakami. 29Hay pinhod min un-unudon yu ya abu ya adiyu kanon di dotag an nibaki, hay dala, dotag di aggayam an nabitkol ya adiyu ihuyop di bokon yu inayan. Un-unudon yu ke datuwe ya maphod. Datuwe ya abuy pinhod min kalyon ke dakayu." 30In-en da Pablo, hi Barnabas, hi Judas ya hi Silas nan tudok ad Antioch ot handih dimmatong da ya inamung dan am-in nadan mangulug ke Jesus ot idat dan dida nan tudok. 31Handih binidbid da ya imma-amlong da te maphod hidiyen intugun da. 32Da Judas ke Silas ya wada damdamay kabaelan dan muntuttudu ya dakol di intuttududah mangipahamad hi pangulug nadan mangulug hidi. 33Niha-ad dah di hi kaatnan algo ot handih nadatngan di panayanan dan dida ya kanan nadan mangulug hidiy "Hi Apu Dios di mangipaptok ke dakayu hi kibangngadan yud Jerusalem." 34Mu hi Silas ya ninomnom nan adi mibangngad ot mihaad hidi. 35Ya athidi bon da Pablo ya hi Barnabas an nihaad da ni-an ad Antioch ot baddangan da nadan mangulug hidi an muntuttuduh mipanggep ke Apu takun hi Jesu Kristo. 36Indani ya kanan Pablo ke Barnabas di "Ume tat eta tibon am-in nadan mangulug hanadah boblen eta nuntanuttuduwan mipanggep nah kalin Apu taku ta panginilaan ta hin ingganad uwani ya mangulug dan Apu Dios." 37Inabulut Barnabas, mu pinhod nan ikuyug dah Juan Marcos, 38mu hi Pablo ya adina pinhod te hay inat Juan Marcos ya uggena intuluy an bimmaddang ke dida inggana nagibbuy ngunu da, mu na-ala ot tayanana dida handih wada dad Pampilya. 39Abunah diye ya nunhannu da ot hidiyey hinumlun hi nunhi-anan da. Hi ke Barnabas ya ingkuyug nah Juan Marcos ot mumbangka dan immed Cyprus. 40Ya hi ke damdama Pablo ya pinili nah Silas an pun-ibbana. Naamung da nan mangulug hidi ot mundasal da ta baddangan Apu Dios da Pablo ke Silas ot ahida ume. 41Indalan dad Syria ya ad Cilicia ot tuttuduwan da nadan mangulug hidi ta mihamad di pangulug da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\