So cherde e Apostole 16

1Imme da Pablo ke Silas ad Derbe ya ad Listera ya waday dinatngan dah di an mangulug ke Jesus an nungngadan hi Timothy. Hi inana ya Judyu an mangulug damdama, mu hi amana ke ya Greek. 2Hi Timothy ya tobalon nadan ibba nan mangulug hidid Listera ya ad Ikonium te maphod di pangi-ena. 3Pinhod Pablon ikuyug ot pakugit na te hanadan Judyu ya inila dan ugge nakugit te bokon Judyuh amana. 4Ya am-in nah nangayaayan dah kabobboble ya intuttudu da nadah mangulug di mipanggep nah mahapul an un-unudon da an hidiye nan inhuhummangan nadan apostoles ya nadan mangipangpangulu nadah mangulug hidid Jerusalem. 5Ya mungkihamad di pangulug nadan mangulug ya kabigabigat on mungkad-uman da. 6Imme da Pablo hanadah kabobbobled Paligya ya ad Galatia an e muntuttudu, mu uggeda immed Asia te iadin nan Espiritun Apu Dios. 7Dimmatong da nah poppog di Misia ya pinhod da ot an umed Bitinia, mu ugge bo in-abulut di Espiritun Apu Dios. 8Ot la-uwan dad Misia ot mumpae dad Troas. 9Nahilong kediye ya nun-in-inop hi Pablo an tinibo na on lalakin iMacedonia an timmaddog ya pihpihmok an kananan Pabloy "Umali kayu anhan hitud Macedonia ta baddangan dakami." 10Gapu kediyen inin-inop na ya nundadaan kami ot ume kamid Macedonia te hidiyey nanginilaan mi an pinhod Apu Dios an ekami muntuttuduh mipanggep ke Jesu Kristoh di. 11Tinaynan mid Troas ot mumbapor kamin immed Samotesia. Nabigat ot ume kami bo ad Neapolis. 12Ot ahi kami bo umed Philippi an ongal an bobled Macedonia ot miha-ad kamih di hi kaatnan algo. Hidiyen boble ya sinakup di Roma. 13Nadatngan di Sabadu ot ume kami nah bah-el di boble nah pingngit di wangwang te kanan mi on hidiy oggan kaamungan nadan Judyu an mundayaw ke Apu Dios. Mu kediye ya abuna day binabain naamung hidi ot ituttudu min diday mipanggep ke Jesus. 14Wadah di on ohan babain nungngadan hi Lydia an iTiatira an munggattang hi nakangnginan luput. Bokon Judyu, mu midmid-um hanadah Judyu an mundayaw ke Apu Dios. Hiya ya pinat-alan Apu takuy nomnom na ot mangulug hi intuttudun Pablo mipanggep ke Jesus. 15Indani ya numpabonyag hi Lydia ya am-in da nan wadah balena. Kanan Lydia ke dakamiy "Deket ibilangak an mangulug ke Jesus ya maki-e kayuh balemi ta hidiy kiha-adan taku." Namahig di pangayag nan dakami ot maki-e kami mo. 16Waday ohan algon mange kami nah pundayawan ke Apu Dios ya dinamu dakami nah ohan babain muttatyu an waday nihkop ke hiya. Hiya ya mabalin an kalyonay maat hi tataguh udum hi algo ya matangdanan kediyen at-attona ta dakol di pihhuh inamung nadan kon muttatyun hiya. 17Niunud ke dakamin da Pablo an pun-itkuk nay "Datuwen tatagu ya intud-ak Apu Dios an katagtag-ayan, ta eda ituttuduy mipanggep hi kibaliwan yu." 18Athidiy at-attonah kabigabigat ta loktat ya immingleh Pablo ot iligguna nah babai ot kananay "He-an nihkop ke hiya, gapuh kandaman Jesu Kristo, makaan ka!" Pinghanadi ya nakaan hidiyen nihkop ke hiya. 19Handih ininnilan nadan kon muttatyun diyen babai an maid moy pangalaan dah pihhu ya bimmoh-ol da. Kinali dimpapda da Pablo ke Silas ot ieda didah kad-an nadan ap-apuh di an iRoma. 20Ot kanan day "Datuwen Judyu ya diday mangipangpanguluh gulu tuh boble taku 21te ituttudu day hinnatkon an pangi-e ya adinadaman etaku abuluton weno un-unudon te iRoma taku." 22Ya am-in da nan tatagun naamung hidi ya kanan day "Hiya peman." Ot ipakaan mon nadan ap-apuy bulwatin da Pablo ke Silas ot ahida ipahuplit dida. 23Nagibbun hinanuplit da dida ot ieda dida nah kalabut ot kalyon da nah ap-apun diyen kalabut an pakagguwalyaan da dida. 24Kinali ingkalabut nan ap-apun di baludan da Pablo ke Silas nah nakaiggawwan kuwaltu ot hipitonay huki dah madam-ot an kaiw. 25Gawan di hilong kediye ya mundasal da Pablo ke Silas ya mungkankanta da hi pundayaw dan Apu Dios ya makidkidngol nadan udum an nikalabut. 26Kal-inadi ya waday nal-ot an kolyog ya mundiwol nan kalabut ot na-ala ya nibughul nadan panto. Ya am-in nadan nikalabut ya nakaan nadan nihipit hi hukida ya bangkiling da. 27Bimmangun nan ap-apun di guwalyan nan kalabut ya tinibo nan nibughul am-in di panton nan kalabut. Hinuknut nay otak na an e ot mumpate te pangalina on binumtik am-in nadan nikalabut. 28Mu tinibon Pablo ot tumkuk an kananay "Adika mumpate te dehtu kamin am-in." 29Numpaalah dilag tun ap-apu ot humgop hi kad-an nadan nikalabut ya munggagayonggong hi takut na ot mundukkun hi hinangngab da Pablo ke Silas. 30Timmaddog ot pabudalona dida an kananay "Nganney atok ta ibaliwak ke Apu Dios?" 31Kanan day "Kulugom hi Apu Jesu Kristo ta mibaliw ka, nan pamilyam ya nadan mihaad ke dakayu." 32Ot ituttudun da Pablo ke hiya ya hanadan mihaad hi bale day mipanggep ke Apu Jesus. 33Kediyen hilong ya inulahan nan ap-apun di guwalyah kalabut nadan sugat da Pablo ke Silas hi nanuplitan dan dida. Nagibbuh diye ot mumpabonyag dan am-in an hin-am-a ya hanadan udum an makiha-ad hi balena. 34Ot paghopona didah balena ot panganona dida ya mun-am-amlong dan am-in te mangulug da mon Apu Dios. 35Nabigat kediye ya immitud-ak nadan ap-apun iRoma hi tindalu hi kad-an nan ap-apun di guwalya ot kanan dan hiyay "Ipaem kanu da Pablo ke Silas." 36Ot kalyon nan ap-apun di guwalya ke Pabloy "Ipae dakayu kanu an kalyon nadan ap-apu mi, kinali damana mon ume kayu." 37Mu kanan Pablo hanadah tindaluy "Adi mabalin an na-ala on imme kami. Te tipet eda kami impahuplit hi hinangngab di dakol an tatagu ot ikalabut dakami yaden ugge kami nahumalya hi panginilaan hin makulug an waday bahul mi? Dakami ya man-ut Judyu kami, mu tagu dakami bon di Roma. Kinali inila min nihallah diyen eda inat. Mahapul an umali nadan ap-apu ta diday mangipaen dakami ta kitib-anan nihallay inat da." 38Indatdatong nadan tindaluh tuwen kinalin da Pablo ya timmakut nadan ap-apu hi nanginilaan da an da Pablo ke Silas ya tagun di Roma dida. 39Immali nadan ap-apu ot mumpakawan dan da Pablo ke Silas nah inat da ot ahida ipae didan kanan day "Habali nay tayanan yuh tuwen boble." 40Handih nalpu dah kalabut ya impayu dah balen da Lydia ot mundadammu dah di hanadah udum an mangulug ke Jesus. Tinugun da dida an punnanongon day pangulug da ot ahida tayanan hidiyen boble.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\