So cherde e Apostole 17

1Indalan da Pablo ke Silas ad Ampipolis ya ad Apolonia hi nangayan dad Tesalonika an waday simbaan di Judyuh di. 2Deket Sabadu on immeh Pablo nah simbaan ta e mundayaw te hidiye tuwaliy oggana aton ya nuntuttuduh tulun Sabadu hi mipanggep hi impitudok Apu Dios. 3Intuttudun Pablo hanadah tataguy kibalinan nan nitudok an kalin Apu Dios mipanggep nah maat ke Kristo an tinuddun Apu Dios an mahapul an munholholtap ta ahi mate, mu mamahuwan. Kanan Pabloy "Tun hi Jesus an ipainilak ke dakayu ya hiyah Kristo." 4Wadaday udum an nangulug kediye ot mid-um dan da Pablo ke Silas. Takon nadan dakol an Greek an mundayaw ke Apu Dios ya hanadan kakadangyan an binabai ya nid-um da. 5Mu namahig di amon nadan Judyu ot eda umayag hanadah tatagun ad-adiy pangi-eda ta eda gumulu kediyen boble. Linikkub day balen Jason an kiha-adan da Pablo ke Silas ta eda ot dopapon dida, 6mu adida pakahamak ke dida. Na-ala mo ot imal-i dan da Jason ya hanadan udum an mangulug ke Jesus an nunlupduk da dida ot ieda didah kad-an nadan ap-apun diyen boble an pun-itkuk day "Hanadan iibban datuwen tatagu ya diday dumadag hi nomnom di tataguh kabobboblen nangayaayan da. Ya ad uwani ya dehtu dah tuh boble taku 7ya teyah Jason an nun-iyanona didah balena. Am-in da ya kahingon da nan olden di ap-apu taku te hay kanan da ya wada kanuy ohan ap-apun nakattag-e an nungngadan hi Jesus." 8Dingngol nadan ap-apu ya nadan tataguh diyen eda kinali ya mabulun da. 9Minoltan nadan ap-apu da Jason ya nadan ibbana ot ahida ipae dida. 10Namahig di kagun nadan mangulug hidi ke da Pablo ke Silas ta hilong kediye ot ipae da didad Berea. Dimmatong dah di ot ipayu da nah simbaan di Judyu. 11Hanadan Judyuh di ya mapmaphod di nomnom da mu hanadan wadad Tesalonika te pinpinhod dan mundongol nah ituttudun da Pablo. Kabigabigat on bidbidon da nan impitudok Apu Dios ta inilaon da hin makulug nan ituttudun da Pablo. 12Dakol ke diday nangulug hidi, takon nadan udum an binabain Greek an kakadangyan ya hanadan udum an linalakin Greek. 13Mu handih dingngol bon nadan Judyu ad Tesalonika an dehdi bo da Pablo ad Berea an muntuttudu dah kalin Apu Dios ya inunud da didah di ot ihapitan da bo nadan tatagu ta mid-um dan dida ta guluwon dah diyen boble. 14Ta hidiye nan ginalgal-an nadan mangulug hidi an impabtik hi Pablo nah pingngit di baybay. Mu da Silas ke Timothy ya nunnanong dad Berea. 15Hanadan naki-en Pablo ya inibbaan dat ingganad Athens ot ahida mibangngad. Impaad Pablo ke dida an kalyon dan da Silas ke Timothy an galgal-an dan miunud ad Athens. 16Handih punho-ho-odan Pablo ke da Silas ke Timothy hidid Athens ya ad-adiy punnomnom na te tinibona an dakol di tinattaggu an daydayawon nadan tatagu. 17Kabigabigat on immeh Pablo nah simbaan hidi ot tuttuduwana nadan Judyu ya nadan bokon Judyu an nakiamung ke didan mundayaw ke Apu Dios ya nakihumhummangan hanadah tatagun damuwonah malkadu ta tuttuduwana dida. 18Wadada boh di damdama hanadan muntuttuduh pangi-en di Epikulus ya Stoic an makihumhummangan ke Pablo. Hay udum ke dida ya kanan day "Nganney kanalyon tun tagun logmonay kalikali?" Ya kanan bon di udum di "Kal-ina ket dios di udum an boble tun kalkalyona?" Athidiy pangalida te hay ituttudun Pablo ya mipanggep ke Jesus ya hay namahuwana. 19Kinali ingkuyug da moh Pablo ot ieda hanadah Areopagus an konsehal ot kanan dan hiyay "Pinhod min inilaon di mipanggep kenaen hinnatkon an ituttudum. 20Te nan udum an ituttudum ya adimi maawatan, kinali pinhod min inilaon di kibalinan da." 21In-athidi da te am-in nadan tataguh did Athens, takon nadan udum an nakibobleh di ya hituwey oggan da aton an eda mundongdongngol ya makihumhummangan mipanggep hi balun makalkali. 22Timmaddog hi Pablo ot kanana hanadah tatagun naamung hidiy "Dakayun tatagud Athens, tibtibbok ya namahig di pundayaw yun am-in nadah dios yu. 23Nah ek nundanallanan ya tinibotibok nadan daydayawon yu ya waday tinibok hi nitudok nah pun-appitan yu an kananay `Hituy pun-appitan nah ohan dios an ugge nainila.' Hituwen dios an daydayawon yu, takon di uggeyu inila ya hiyay pinhod kun ipainilan dakayu. 24Hidiye nan Dios an nunlutuh luta ya am-in di wadah tu. Hiya boy ap-apun am-in di wada tuh luta ya hi langit an adi mihaad hi kinapyan di tagu. 25Adina mahapul di nganneh diyen aton weno idat di tagu te hiyay nalpuwan di biyag, yahya ya am-in nan mahapul di tagu. 26Hiyay nunlutu dih namangulun tagu an nalpuwan am-in di nunhihinnatkon an tatagu tuh luta. Hiyay numplanuh biyag da hin kakon-ana ya hin daanay kiha-adan da. 27In-athitun Apu Dios ta waday aton di tagun munnomnom ya manginilan hiya te hay kakulugana ya nih-up ke ditaku. 28Hituwe ya miunnud nah kinalin nan ohan ibba yu handi an kananay `Hi Apu Dios di gapunan wada taku ya hiyay nalpuwan am-in di mipanggep hi nitaguwan taku.' Ya athidi boy intudok nadan ibba yun nakannomnoman an kanan day `Makulug an imbabale ditakun Apu Dios.' 29Ot deket athidin lintu ditakun Apu Dios ya adi taku nomnomon an hiya ya umat nah kapyaon di tagun tinattaggu an batu, gumok ya balituk ta kanan takuy hidiyey dios. 30Man-u te handih ugge ni-an nanginilaan di tagu ke Apu Dios ya uggena imbilang nadan gaga-ihon inainat da, mu ad uwani ya pinhod nan itikod takun mangat ke dadiye ya muntutuyu takuh liwat taku. 31Te gintud Apu Dios di algon ahina humalyaon am-in di tagu ya hay punhumalyana ya maandong. Hay kitib-anan makulug an maat hituwe ya hay nummahuwana nah tinuddu nan munhumalyah tagu." 32Handih dingngol dah diyen kinalin Pablo mipanggep hi kamahuwan di nate ya mungngohe nadan udum. Mu wadada nan udum an kanan day "Ahi dakami bo ituttuduwan hi mipanggep ke nae." 33Ot taynan Pablo nadan naamung. 34Mu wadaday udum an nangulug nah intuttudun Pablo ot mid-um dan hiya an umat ke da Dionisio an ohan munhumalya nah Areopagus ya nan babain hi Damaris ya wadada boy udum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\