So cherde e Apostole 18

1Tinaynan Pabloy Athens ot umed Corinth 2ot hidiy nanamuwana nah himbalen Judyu an da Aquila ke Prisila an iPontus, mu ka-alpu dad Roma ad Italy te in-olden nan patul an hi Klaudius an am-in di Judyu ya makaan da kediyen boble. 3Immeh Pabloh baleda ya tinibo na an hay ngunuda ya umat hi ngununa handi an mangapyah tulda. Nakihkihdi ya nakingunngunnun dida. 4Kasabasabadu on immeh Pablo nah simbaan di Judyu an e muntuttudu hanadah Judyu ya bokon Judyu ta mangulug dan Jesu Kristo. 5Handih dimmatong da Silas ke Timothy an nalpud Macedonia ya dinatngan dah Pablo an ihapohapot nan muntuttudu hanadah Judyu an hi Jesus di tinuddun Apu Dios an Kristo an mangipaptok hi tagu. 6Mu hanadan Judyu ya kahingon dah Pablo ta tagan day padngol ke hiya. Kinali inalanay bulwatina ot yagyagana ta pangipatib-anan naliwat nadan tataguh di. Ot kananan diday "Nangamung kayu hin adi kayu mibaliw te dakayuy kon bahul, bokon ha-on. Mipalpu mod uwani ya hanadan bokon Judyuy ek tuttuduwan." 7Ot tayanana dida an immeh balen nan ohan bokon Judyu an nungngadan hi Titius Justus an ohan mundayaw ke Apu Dios. Nihaad hi Pablo kediyen bale an nihag-on nah simbaan di Judyu. 8Hi Crispus an ohan ap-apu kediyen simbaan ya hanadan mihaad hi baleda ya nangulug dan am-in ke Jesu Kristo an Apu taku. Ya wadaday udum kediyen boble an nangulug ot mumpabonyag da. 9Waday ohan hilong an numpatiboh Apu taku ke Pablo an kananay "Adi ka tumakut. Ituluy mu ot ya abun muntuttudu 10ot maid di gaga-ihon maat ke he-a te wadaak ke he-a ta nangamung ya dakol da ketuwen bobley pinilik an tataguk." 11Kinali nihaad moh Pabloh di hi hintoon ta kagodwa ot itanuttudu nay mipanggep hi kalin Apu Dios. 12Nihannot hi Gallio an gobernador ad Greece. Kediyey naamungan nadan Judyu ot eda dopapon hi Pablo ot iedah kad-ana ta mahumalya. 13Kanan day "Hituwen tagu ya tanuttuduwana nadan tatagu ta hinnatkon di aton dan mundayaw ke Apu Dios. Hidiyen intuttuduna ya adi miunnud nah pundayaw an miabulut hi linteg di Roma." 14Kumali ot hi Pablo, mu kimmalih Gallio an kananay "Deket numbahul te uggena inun-unud di linteg di gubilnu taku ya mabalin an ha-oy di nangamung an munhumalyan hiya. 15Mu deket hay numbahulana ya mipanggep hi pangi-eyun Judyu ya nangamung kayun diye. Bokon ha-oy di munhumalyah mipanggep hi athina." 16Ot palah-unona dida nah punhumalyaan. 17Na-ala mo ot hi Sostenes an ap-apun nan simbaan hidiy nangimal-iyan dah bungot da ot punhoplat dah hinangngab nan punhumalyaan ya pamagan Gallioy op-opya. 18Nakihkihdi ni-an hi Pablo ad Corinth ot ahi mumbapor an immed Syria an ibbana da Prisila ke Aquila. Indalan dad Cencrea ot hidiy numpapu-litan Pablo te hidiyey kitib-anan waday hinamad nan kinali ke Apu Dios ot ahida mumbapor an umed Syria. 19Dimmatong dad Ephesus ot ipayun Pablon nah simbaan hidi ot e makihumhummangan hanadah Judyu. Pinhod dan makiha-ad hi Pablo ni-an ke dida, mu adina pinhod. Ot kananan diday "Deket pinhod Apu Dios ya ahiyak bo mibangngad hitu." Ot tayananad Ephesus an numbapor ot umed Cesarea ya nabati da Aquila ke Pricila. 22Dimmatong ad Cesarea ot umed Jerusalem an e makiap-apnga hanadah mangulug hidi ot ahi umed Antioch. 23Ugge nabayag di niha-adanah di ot ume hanadah bobled Galatia ya ad Paligya ot tugunona nadan mangulug an ihamad day pangulug da. 24Waday ohan Judyun nungngadan hi Apolos an iAlexandria an immalid Ephesus. Hiya ya nalaing an muntuttudu ya dakol di inila nah impitudok Apu Dios. 25Ya inilana bo nan intuttudun Juan mipanggep ke Apu takun hi Jesus ya nan pumbonyag Juan. Namahig di hinlu nan muntuttudu ke datuwen inilana, mu makudang di inilanah mipanggep ke Jesus. 26Hiya ya ugge timmakut ot ilappunan muntuttudu nah simbaan di Judyu hidid Ephesus. Handih dingngol da Prisila ke Aquilay ituttuduna ya nainnilaan dan makudang di inilan Apolos. Kinali ingkuyug dah baleda ot ituttudu dan hiyan am-in di mipanggep ke Jesu Kristo. 27Indani ya ninomnom Apolos an umed Greece ot baddangan mon nadan mangulug ke Jesus hidid Ephesus an impamangulu day tudok hanadah ibba dan mangulug ad Greece ta maapnga dan hiya hi datngana. Handih dimmatong hidi ya ongal di baddang na hanadah tatagun mangulug ke Jesu Kristo gapuh hayudut Apu Dios 28te inapput na nadan Judyu hi nunhahannuwan da mipanggep ke Jesus. Impatibo nan dida nan nitudok an kalin Apu Dios an hi Jesus di tinuddun Apu Dios an Kristo an mangibaliw hi tagu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\