So cherde e Apostole 19

1Handih wadah Apolos ad Corinth ya imme damdamah Pablo ad Ephesus an indalana hanadah bibilid. Wadaday dinatnganah mangulug ke Jesus ot 2kananan diday "An dinawat yuy Espiritun Apu Dios handih nangulugan yu?" Ya kanan day "Toan, maid di emi dingngol hi kanan dan Espiritun Apu Dios." 3Kanan Pabloy "Kon nganney nabonyagan yu?" Kanan day "Nan pamonyag Juan." 4Kanan Pablo ke diday "Hay pumpabonyagan ke Juan ya hidiyey pangipatib-an hi puntutuyuwan hi liwat, mu impakaittuguna an kulugon taku hanan umalin mihannot ke hiya an hi Jesus." 5Handih dingngol dah diyen kinalin Pablo ya numpabonyag dan am-in ta pangipainilaan dan hi Apu takun hi Jesus di un-unudon da. 6Inhakmon Pabloy takle nah uluda ya dinawat day Espiritun Apu Dios ya indani ya pun-ikali dah nunhihinnatkon an kali ya pungkali day impainilan Apu Dios ke dida. 7Hay bilang dan am-in ya himpulut duwa. 8Kasabasabadu hi tulun bulan ya immeh Pablo nah simbaan di Judyu an nakihanummangan hanadah tatagu ya maid di takut nan mangituttudu hi mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 9Mu wadada tuwali nan mangohen adi mangulug an pihulon da nan pangulug ke Apu taku hi hinangngab nadan naamung. Ta hidiye nan na-ala mo ot ikuyug Pablo hanadan mangun-unud ke hiya ot eda maappil nah puntuttuduwan Tiranus. Kabigabigat on hidi moy naamungan da. 10Hidiy nuntuttuduwan Pablo hi duway toon, kinali hanadan tatagun wadad Asia an Judyu ya bokon Judyu ya nipainilan dida nan kalin Apu Dios. 11Ya dakol di inat Pabloh milagro gapuh kandaman Apu Dios, 12takon di abunay panyuk ya bulwati an idutum di tatagu hi adol Pablo an impadapa da hanadah mumpundogo ya nungkahikpan ya pumhod da. 13Wadaday udum an Judyun e dimmanallanan hi kabobboble an kinaan day nungkihkop hi tatagu. Indani ya ninomnom da damdaman ngadanon di ngadan Jesus an mangaan hi nihkop an kanan day "Hi Jesu Kristo an intuttudun Pablo di mangaan ke he-a." 14Ta waday naminghan an in-athitun nadan pitun linalakin imbabalen nan natag-en padi an hi Iskeba. 15Mu kanan nan nihkop an kinaliyan day "Inilak hi Jesus ya inilak hi Pablo, mu dahdi kayu?" 16Maid maptok ya bimmad-ung nan nahikpan ot makihommol ke dida ya naapput da ot lumah-un da nah bale ot bubbumtikan da an nungkaliputan da ya nabladan da. 17Hituwen naat ya nundingngol hanadah Judyu ya bokon Judyu ad Ephesus ot tumattakut da ya namam-a moy pundayaw dan Apu Jesus. 18Dakol mo hanadah nangulug ke Jesus di makiamu-amung hanadah ibba dan mangulug on impudnu day mipanggep nah adi maphod an inanun-unud da. 19Ya wadada bo hanadan mangmangngat hi kanan dan magic an nun-iali day liliblu da ot gobhon dan am-in hi hinangngab di dakol an tatagu. Hay balol diyen am-in ya umeh nalimay libun pihu. 20Ya gapu kediyen naat ya nundingngol hi kabobbobley mipanggep hi kalin Apu taku ta mungkadakol day mangulug ya mungkihamad di pangulug da. 21Indani ya ninomnom Pablo an mibangngad ad Jerusalem an idalanad Macedonia ya ad Greece. Kananay "Umeyak ad Jerusalem ya ahiyak bo umed Roma." 22Ot pamanguluwonad Macedonia hanadan duwan ibbanan bumanaddang ke hiya an da Timothy ke Erastus. Mu hiya ke ya nihaad ni-an ad Asia. 23Kediyen wada ni-an hi Pabloh di ya munggugulu nadan tatagud Ephesus te humlun nan nituttudun mipanggep hi pangulug ke Apu takun hi Jesus. 24Wadah di on mumpanday an hi Demetrio. Hiya ya mangmangapyah balballen gumok an pangiha-adan dan nah tinattaggun dios dan hi Altimis. Ongal di pihhun pungattangan da Demetrio ya nadan ibbana ketuwen kanapyaon da. 25Inamung Demetrio dadiyen tatagu ya nadan udum an tatagun athidiy ngunuda ot kananan diday "Dakayun iibba, inila taku an gapu ke datuwen kanapyaon taku ya kimmadangyan taku. 26Naamung takuh tud uwani te tinibo taku ya dingngol takuy at-atton tun ohan tagun hi Pabloy ngadana. Hiya ya ituttuduna an hanadan tinattaggun kinapyan di tagu ya bokon dadiyey makulug an dios. Dakol dah tud Ephesus di nangulug ya loktat ya am-in day tataguh tud Asia ya mangulug da kediyen ituttudu na. 27Ta kal-ina ya ad-adiyon di tatagu datuwen kanapyaon taku ya bokon ya abuh diye te indani ya hi Altimis an dios taku an pakadayyawon dah kabobbobled Asia ya hanadah udum an boble ya adida mo dayawon ya maid moy hilbin nan simbaana." 28Dingngol dah diyen kinalin Demetrio ya bimmungot da ot pun-itkuk da an kanan day "Hi Altimis di nakattag-en dios di tatagud Ephesus!" 29Indani ya nihinap hidiyen gulu ad Ephesus. Dimpap nadan tatagu nan duwan iMacedonia an da Geyus ke Alistalkus an dida nan maki-ki-en Pablo ot ieda dida nah kaam-amungan di tatagun mun-ang-ang-ang hi ay-ayam. 30Ininnilan Pabloh diye ya pinhod nan umen nah naamungan nadan tatagu ta e makihummangan ke dida, mu adi iabulut nadan mangulug ke Jesus. 31Takon nadan udum an ap-apu nah probinsia an gagayyum Pablo ya immitud-ak dah mangalin hiya an adi umeh di. 32Hidi nah naamungan di tatagu ya magulu te waday oha on muntukuk an nunhihinnatkon di pun-itkuk da te dakol ke diday ugge nanginilah gapunan eda naamung hidi. 33Hanan udum an naamung ya pangali da on hanadan Judyuy gimmapuh naamungan dah di ta hanadan Judyu ya hi Alexander di impataddog dan kumali hanadah naamung. Impadin-ong na nadan tatagu ta waday atonan mangipainila hi pangi-edan Judyu. 34Mu handih inimatunan da an hiya ya Judyu ya muntutukuk dan am-in an kanan day "Hi Altimis di nakattag-en dios di tatagud Ephesus!" Hidiyey intukutukuk dan am-in hi duway olas. 35Wada nan oha hanadah ap-apuh did Ephesus an nakiamung ke dida. Timmaddog ot padin-ongona dida an kananay "Ditakun iEphesus, inila taku an inilan am-in di tatagu an ditakuy mangipaptok nah simbaan Altimis an nakattag-en dios taku ya nan batun tinattaggu an nag-an nalpud kabunyan. 36Maid di kumahing ketuwe, kinali dumin-ong kayu ta adi dakodakol di eyu aton. 37Antipe mampe ta na-ala ya eyu in-ali datuwen duwan linalakih tu yaden maid di bahul da? Uggeda peman nangako nah simbaan ya uggeda pinihul nan dios takun hi Altimis. 38Deket waday idiklamun Demetrio ya nadan ibbana ya wadada bo hanadan huwes taku an mangipanuh diklamu. Wada boy algoh napilin e pundiklamuwan ya wada day aap-apu. Kudukdul nay hidiy pangiayan dah diklamu da. 39Ya deke bot waday udum hi lebbeng nan mipanu ya wadada nan oggan maamung an mangipanun diye. 40Indani ya ditakuy pabahulon di gubilnu an mangipangpanguluh gulun umat ketuwen naat ad uwanin algo. Nganney ahi taku kalyon hi gapunah etaku nungguguluwan?" 41Nagibbuh diyen kinali na ot pun-itud-ak na nadan naamung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\