So cherde e Apostole 2

1Handih nadatngan nan algon kanan dan Pentecost ya naamung dan am-in nadan mangulug ke Jesus hi ohan baled Jerusalem. 2Kal-inadi ya wada on mumbungug an kay nakal-ot an dibdib an nalpuh kabunyan an makakkadngol nah balen naamungan da. 3Indani ya tinibo day kay dalang di apuy an nip-ong ke dida. 4Ot indani ya nawada ke dida nan Espiritun Apu Dios ta pun-ikali day nunhihinnatkon an kali te hiyay nangipakalin dida. 5Kediyen tiempod Jerusalem ya dakol da hanadan Judyu an nahamad di pangun-unud dah Tugun Moses. Nalpu dah nunhihinnatkon an boble tuh luta. 6Handih dingngol dah diyen mumbungug ya naamung day dakol an tataguh kad-an nadan mangulug ke Jesus ya namodwong da te waday oha on dingngol na an hay kalinay pun-ikalin nadan mangulug. 7Waday oha nadah tatagu on kananay "Kon bokon iGalilee am-in datuwe? Antipet inila dan kumali nah nunhihinnatkon an kali taku? 9Man-u te Judyu takun am-in, mu nunhihinnatkon di kali taku te nunhihinnatkon di nalpuwan taku an waday iPartia, iMedes, iElam, iMesopotamia, iJudea, iCapadocia, iPontus, iAsia, iPaligya, iPampilya, iEgypt ya waday nalpuh kabobboblen di Libya an nih-up ad Cyrene. Wadaday ibba takun Judyun nalpud Roma ya wadada boy bokon Judyu an mangun-unud hi Tugun Moses. Wada bon ditakuy iCrete ya iArabia, yaden am-in di kali taku ya hidiyey pun-ikali da nah pangalkalyan da hanadah umipamodwong an inat Apu Dios." 12Matama da mipanggep kediye, kinali munhimbabaggaan da an kanan day "Nganne nin di kibalinan tuwe?" 13Mu wada nan udum an manaltalangga ke dadiyen mangulug an kanan day "Man nabutong dadiyen tatagu." 14Timmaddog hi Pedro ya nadan himpulut ohan ibba nan apostoles ot oltonan kumali hanadah katagutagu an kananay "Dakayun iibba min Judyu ya dakayun bimmobleh tud Jerusalem, donglon yu ta maawatan yu tun kalyok ke dakayu. 15Kanan yuy nabutong kami, mu ugge kami te kon taku manginum hi athitun nunggaway algo? 16Hituwen ma-ma-at ya hituwe din impaabig Apu Dios handi ke Joel an profetas an kananay 17`Kanan Apu Dios di "Hantuh udidin di algo ya ipaalik nan Espirituk am-in hi tatagu, ta hanadan imbabale yun binabai ya linalaki ya ipainila day kalik ya hanadan mangat-agu ya waday ipatibok ke dida ya hanadan nungkaam-ama ya ipain-inop kun dida nan ahi maat an umannung. 18Ya takon nadan muttatyu ya ahik itud-ak nan Espirituk ke dida ta ipainila day kalik. 19Waday ahik ipatiboh kabunyan ya luta hi umipamodwong an kitib-an di kandamak. Hay ahiyu tibon ya dala, apuy ya ahuk. 20Ya ahi humilong di algo ya umingit an kay dala nan bulan ta ahi madatngan nan Algon punhumalyaak hi tagu tuh luta. 21Nan tagun ahi mumpahpahmok ke ha-oy ya ibaliw ku." '" 22Intuluy Pedron kananay "Dakayun iibbak an Judyu an tanud Israel, donglon yu tun kalyok ke dakayu. Hi Jesus an iNasaret ya ongal di kandamanan nalpun Apu Dios te matibo nah inainat nan milagron kamodwongan di tagu an tinibo yu. Ta hidiyey pangimatunan an hiya ya intud-ak Apu Dios. 23Hituwen hi Jesus ya impipate yuh naliwat an tatagu ot ipatak dah krus, mu inilan tuwalin Apu Dios di inat yu te hinaey planuna. 24Nateh Jesus, mu minahuwan Apu Dios ot ad uwani ya matagu bo te adinadaman munnananong hi kate. 25Hinaey immannungan din intudok David an kananay `Hi Apu Dios ya wada ta nangamung ke ha-on, kinali madinolak. 26Ta hidiye nan maan-anlaak an kanalkalyok di kaphod na te takon di mateyak ya mahuwanak ke hiya. 27Te inilak Apu an adiyak punnanongon hi lubuk ta adiyak mabuluk hidi te ha-oy ya pakappinhodak. 28Impainilam ke ha-on an mahuwanak hi katayak ya mun-am-amlongak te wada kat nangamung an pundinolak.'" 29Ya intuluy bon Pedron kananay "Iibba dida, indani ya pangali yu on din ammod takun hi David di pinhod nan kalyon ketuwe, mu bokon te hi David ya nateh done ya nanongnay lubuk nan dehtu ingganad uwani. 30Hi David ya hiyay ohan profetas Apu Dios, kinali inilana nan hinamad Apu Dios an kinalin hiya an hi udum hi algo ya waday ohah tanud na an mumpatul an umat ke hiya. 31Inilana boh tuwen kamahuwan Kristo, ta hidiye nan kananay `Adi munnanong nah lubuk ta adi mabuluk hidi.' 32Hi Jesus hituwen minahuwan Apu Dios hi natayana ya ihadak mi an makulug hituwe. 33Minahuwan Apu Dios hi Jesus ot patalakdangonah langit, impab-una hi winawwana ot idat nan hiyay lebbeng nan mangipaalih Espiritun Apu Dios hi tatagu an hidiyey kinalinan atona. Ad uwani ya hi Jesus di nangipaali nah Espirituna ke dakami an hidiye nan tinibo yu ya dingngol yu. 34Ugge immeh David hi langit yaden hituwey intudok na handih done, `Kanan Apu Dios ke Apu takuy "Umbun kah winawwan ku ta ingganay apputok am-in nadan buhul mu ta he-ay tangadon dan Apuda." '" 36Ya kanan bon Pedroy "Dakayun iibbak an Judyu, pinhod kun ipainilan dakayu an nan impipate yu an hi Jesus ya hiyay tinuddun Apu Dios an Apu taku ya Kriston mangipaptok ke ditakun tatagu." 37Handih dingngol nadan tataguh diye ya mabulubulun da te hay tutuyu da ot kanan dan Pedro ya nadan ibbanan apostoles di "Iibba, nganne moy aton mi?" 38Kanan Pedro ke diday "Muntutuyu kayun am-in hi liwat yu ya kulugon yuh Jesus ya mumpabonyag kayu ta mapakomaan di liwat yu ta ahiyu dawaton nan Espiritun Apu Dios 39te hinaey kinalin Apu Dios an ipaali nan ditaku ya hanadah imbabale taku ya hanadah udum an tataguh kabobboble an ahina pumbalinon an mangulug ke hiya." 40Datuwey kinalikalin Pedro ot ahina bo tugunon dida an kananay "Kulugon yuh Jesus ta iwalong yu nan gaga-ihon pangi-e yu ta adi dakayu kastiguwon ke hiya hantuh pangastiguwana hanadah gaga-ihon tatagun adi mangulug." 41Ya dakol ke diday nangulug kediyen kinalin Pedro ot mumpabonyag da ot maid di maptok ya immeh tulun libuy nid-um hanadah mangulug ke Jesus kediyen algo. 42Ot makiamu-amung dan mun-adal hi ituttudun nadan apostoles ya makidasal dan dida ya makid-um da nah panganan dah panginomnoman dah natayan Jesus. 43Dakol di milagro ya hanadan pangimatunan hi kandaman Apu Dios an inainat nadan apostoles Jesus ta am-in da nan tatagun nanibotibon diye ya namodwong da. 44Am-in da nan mangulug ya mun-uunnud dan am-in an kay da hintutulang, ya adida ukuwon an umidat hi ibbada hi nganneh diyen wadan dida. 45Deket waday maligatan ke dida, on hanadan ibbadan waday payoda weno odon da ya pun-igattang da ta nan pihhun nunggattangan da ya hidiyey idat da hanadah makahhapul nay baddang mipuun hi kaatnay kahapulan da. 46Kabigabigat on naamung dan mundayaw nah templo. Deket nagibbu on eda nangan am-in hi balen di ohan dida. Ya maan-anla da ya adida naimut. 47Daydayawon dan am-in hi Apu Dios ya tobalon di tatagu dida ya kabigabigat on mungkad-uman nadan ibaliw Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\