So cherde e Apostole 20

1Handih dimmin-ong mo nadan tatagu ya impaayag Pablo nadan mangulug ke Jesus ot tugunona dida. Tinayanana dida ot umed Macedonia. 2Am-in nan boblen dinalana ya tinuguna nadan mangulug. Loktat ya dimmatong ad Greece. 3Ot mihaad hidi hi tuluy bulan. Handih e ot mumbapor ta umed Syria ya nainnilaanan wadaday Judyun numplanun mamaten hiya, kinali numbabawi ot mundallan an nibangngad ad Macedonia. 4Wadaday nakiki-en hiya an da Sopater an imbabalen Pirus an iBerea, nadan duwan iTesalonika an da Alistalkus ke Segundo, hi Geyus an iDerbe, hi Timothy ya da Taykikus ke Terupimus an duwa bon iAsia. 5In-un-una dan imme, mu hin-od dakamin Pablo ad Troas 6te nihaad kami ni-an ad Philippi inggana nagibbu nan piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi yeast ot ahi kami mumbapor an umed Troas. Nala-uy limay algo ot ahi kami dumatong hidi ya inakhupan mi nadan iibba mih di. Ot mihaad kamih hinlingguan hidi. 7Hilong kediyen Sabadu ya naamung kamin am-in ta mangan kami an hidiye nan panginomnoman hi natayan Jesus. Into-ol Pabloy tuttudu ingganay gawan di hilong te inila na an umeh kabigatana. 8Dakkodakkol di dilag nah mikatlun gladun nan balen naamungan mi 9ya wada tun ohan kat-agun lalaki an hi Utikus an inumbun nah tawang an makidkidngol nah kalkalyon Pablo. Mada-dai ya muntumtumog ot loktat ya nayongyong ot mag-ad dola. Eda tibon ya nate. 10Limmah-un hi Pablo ot hakyuyuwona ot kananay "Adi kayu madanagan te matagu." 11Ot ibangngad min am-in nah emi naamungan ot mangan kami. Intuluy Pablo an kumali ingganay nabigat ot ahi dakami taynan. 12In-e dah diyen timmagun lalakih baleda ya ma-an-anla dan am-in. 13Numbapor kami ot mamangulu kamin umed Assos an hidiy kalyon Pabloh punhoodan min hiya te hiya ke ya idallanan umeh di. 14Dinatngan dakamih did Assos ot mumbapor kamin am-in an immed Mitilene. 15Nabigat kediye ot ahi kami dumatong nah dommang di Kius ot mun-iyan kami ni-an hidi. Nabigat bo ot ume kamid Samos ot mun-iyan kami boh di. Nabigat bo ot ituluy min umed Miletus. 16Uggemi indalan ad Ephesus te adi pinhod Pablon mataktak ad Asia te uma-aptun dumatong ad Jerusalem. Pinhod nan abun dumatong hidi ta ahi madatngan nan piyestan di Judyu an kanan dan Pentecost. 17Handih wada kamid Miletus ya immitud-ak hi Pablo hi e mangayag hanadah mangipangpanguluh mangulug ad Ephesus ta umali dah kad-an mi. 18Handih dimmatong da ya kananan diday "Dakayun iibbak, inila yuy nitaguwak handih nakiha-adak ke dakayu nipalpu dih pinghanah dinatngak hitud Asia. 19Inilayu bo an uggeyak numpadayaw hi ek nangituttuduwan mipanggep ke Jesus. Ya takon di paligligatonak hanadah Judyu ya hin-uddum on munluluwaak te hay hakit di nomnom ku ya intultuluy kuy ngunuk. 20Inila yun uggek inuku an intuttuduy kiphodan yu handih nuntuttuduwak nah kaam-amungan yu ya hi babaleyu. 21Ya intugun ku hanadah Judyu ya hanadah bokon Judyu an muntutuyu dah liwat dan Apu Dios ya kulugon dah Apu takun hi Jesus. 22Ad uwani ya mahapul an un-unudok di pinhod nan Espiritun Apu Dios ta umeyak ad Jerusalem, takon di uggek inilay maat ke ha-on hidi. 23Mu am-in tuwaliy nangayaayak ya impainilan nan Espiritun Apu Dios ke ha-on an munholholtapak ya mikalabutak. 24Takon di patayonak muden ta gibbuwok ni-an nan ngunun indinol Apu takun hi Jesu Kristo an hidiye nan e pangipainilaan hi hayudut Apu Dios hi tatagu. 25Inilak an am-in kayun tinuttuduwak hi mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya adiyak mo tibon. 26Kinali kalyok ke dakayud uwani an deket waday adi mibaliw ke dakayu ya bokon ku bahul 27te intuttuduk am-in ke dakayuy mipanggep hi pangibaliwan Apu Dios ke ditaku. 28Dakayuy pinilin nan Espiritun Apu Dios an mangipaptok hanadah mangulug ke Jesus, kinali halipat-an yu ta adi kayu mahaul ya baddangan yun am-in nadan ibba takun mangulug ta mihamad di pangulug da te ditakuy gapunah natayan Jesus an imbabalen Apu Dios. 29Te inilak ot indanit tayanan dakayu ya wadaday umalin manaul ke dakayu an ituttudu day nihalla. 30Takon di dakayun naamung hitu ya wadaday ahi munlangkak an nihallay ituttudu da ta haulon day tatagu ta kal-ina ya waday mangun-unud ke dida. 31Kinali halipat-an yu ta adi kayu mahaul ya nomnomon yuy nakiha-adak ke dakayu hi tuluy toon an nuntuttudu ke dakayu. Takon di hilong weno mapat-al ya tugutugunon dakayu ya hin-uddum on lumuwaak te hay kaguk ke dakayu. 32Ya ad uwani ya idinol dakayu mon Apu Dios ta hiyay mangipaptok ke dakayu ya kalyok ke dakayu an idinol yuh kalinan bumaddang ke dakayu. Madinol taku an ihamad nay pangulug taku ta ahi taku dawaton am-in nan maphod an idat na hanadah tatagun abulutona. 33Ha-oy ya uggek ginamgaman di nganneh diyen kinadangyan umat hi pihhu, balituk, bulwati ya nganneh diyen odon di tagu. 34Inila yu an hay binoklak di inggatang kuh am-in hi mahapul ku ya hay mahapul nadan ibbak. 35Am-in nah inainat ku ya impatibok an maphod di mahlu tan mungngunu ta waday ibaddang hanadah mahmok an ibba. Nomnomon yu nan kinalin Apu takun hi Jesus an kananay `Ong-ongal di anla an ditay umidat mu nan ditay midatan.'" 36Nagibbuh diyen kinalin Pablo ot mundukkun dan am-in ot mundasal da. 37Waday oha on munluluwa ya pun-iawal nan Pablo. 38Munluluwa da te nan kinalina an kananay maid nin moy ahida panib-an ke hiya. Ot ibbaan dakamin dida an imme nah pingngit di baybay an kad-an di bapor an punluganan mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\