So cherde e Apostole 21

1Tinaynan mi dida ot ume kamid Kos. Nabigat kediye ot ume kamid Rodes ot ahi kami bo umed Patara. 2Dinatngan mi on bapor hidi an umed Phoenicia ot mit-an kamih di. 3Lina-uwan miy Cyprus ot dumatong kamid Tyre ad Syria. Nundag-u kamih di te waday iha-ad nan bapor hi kinalgana. 4Wadaday dinatngan min mangulug ke Jesus hidi ot makiha-ad kamin didah hinlingguwan. Datuwen mangulug ya kinali dan Pablo an adi umed Jerusalem te impainilan nan Espiritun Apu Dios ke dida an waday maat ke hiyah di. 5Mu adi damdama manghop hi Pablo ot handih nadatngan di algon pangayan mi ya inibbaan dakamin nadah mangulug takon nadan inayan da ya imbabaleda inggana nah pingngit di baybay an kad-an nan bapor an emi punluganan. Ta handih ekami munhihi-an ya nundukkun kamin am-in ot mundasal kami ni-an. Kanan min diday "Nangamung kayu mo te ume kami." 6Ot ume kami nah bapor yaden immanamut da damdama. 7Tinaynan mid Tyre ot ume kamid Tolemas ot emi tibon nadan mangulug ke Jesus ot makiiyan kamin dida. 8Nabigat kediye ot ume kami bod Cesarea. Imme kamih balen nan ohan tagun mangituttuduh pangi-en Jesus an hi Felipe ot hidiy pundag-uwan mi. Hiyay oha hanadah pitun napilin mangipaptok hanadah mangulug ad Jerusalem. 9Wadaday opat an binabain imbabalena an ugge ni-an nalahin an ituttudu day impainilan nan Espiritun Apu Dios ke dida. 10Handih niha-adan mih di hi kaatnan algo ya immali on ohan profetas an hi Agabus an nalpud Judea. 11Immalih kad-an mi ya inalana nan balikis Pablo ot ipabobod nay hukina ya taklena ot kananay "Kinalin nan Espiritun Apu Dios an athituy pamalud nadan Judyu ad Jerusalem nah kon balikis ketuwe ya ahida i-eh kad-an nadan ap-apun di bokon Judyu ta nangamung di aton dan hiya." 12Dingngol mih tuwe ot dakamin nikuyug ke Pablo ya hanadan udum an tatagun wadah di ya kahikakali kami ta adina ot ahan ituluy an umed Jerusalem, 13mu kananay "Tipet kahikokoga kayu? Pakapuyon yu ot ya abuy nomnom ku! Adiyak tumakut hi pamaludan dan ha-on ad Jerusalem ya takomboy patayonak hidi hin gapu nah ituttuduk mipanggep ke Jesus." 14Adi midngolan hi Pablo ot umop-opya kami mo an kanan miy "Athina ke mo ya nangamung hi Apu Dios ke he-a." 15Indani ya nundadaan kami ot ume kamid Jerusalem. 16Wadaday naki-e hanadah mangulug an iCesarea ot ipangulu dakamih balen da Mason te hidiy pun-iyanan mi. Hi Mason ya iCyprus an hiyay oha hanadah namangulun nangulug. 17Handih dimmatong kamid Jerusalem ya maka-apnga nadan mangulug hidi ke dakami. 18Nabigat kediye ot ume kamin da Pablo an e nanibon James ya wada dan am-in nadan mangipangpanguluh mangulug hidi. 19Ot kanan Pablo ke diday "Maphod ta dehtu takun am-in." Ot kalkalyonan am-in di namanaddangan Apu Dios ke hiya hi ena nuntuttuduwan hanadah bokon Judyu. 20Nagibbun dingngol dah diye ot daydayawon dah Apu Dios ot kanan dan Pabloy "Tibom ken iba, kalibulibu day Judyun mangulug mon Jesus, mu un-unudon da damdama nan Tugun din hi Moses. 21Mahakit di nomnom da te dingngol da an intanuttudum kanu hanadah Judyu an nakiboble hanadah bokon Judyu an iwalong da nan Tugun Moses. Kanam kanun diday adida pakugit nadan imbabale dan linalaki ya adida bo un-unudon di pangat takun Judyu. 22Inila mi ot inilaon dan wada kah tu. Nganne nin di aton taku? 23Hay maphod ya un-unudom tun kalyon min he-a. Dehtu day opat an linalaki an waday hinamad dan kinalin Apu Dios an aton da. 24Maki-e kan dida ta eyu aton nan pangat takun Judyu ya he-ay mumbayad nah pumpamukmukan da ta hidiyey panginilaan di tatagu an adi makulug nan nundingngol an inainat mu kanu, ta inilaon da an he-a ya mangun-unud kah Tugun Moses. 25Mu hanada keh bokon Judyu an mangulug ke Jesus ya nuntudok kamin dida ta adida kanon di nibaki, dala, hay dotag di aggayam an nabitkol ya adida ihuyop hi bokon da inayan." 26Inun-unud Pabloh diyen kinali da ot mabigat kediye ya naki-e ke dadiyen opat an linalaki ot aton da nan pangat di Judyu ot ahida humgop nah templo ta ipainila da hanadah papadih di nan algon ahida pangibbuwan nah aton da an hidiy ahida pangidatan am-in nan miappit. 27Handih tuwen madatngan nan mikapitun algo ya wadaday Judyun iAsia an nanibon Pablo nah templo ot ihapitan da nadan tatagu ta bumobboh-ol dan Pablo. Ot dopapon da ya 28muntutukuk da an kanan day "Dakayun iibba min Judyu, makayu ta baddangan dakami ot nadpap tun tagun e nuntanuttuduh tataguh kabobboble ta pihulon da nan pangat takun Judyu, nan Tugun Moses ya takon tun templo taku. Ya ad uwani bo ya deyan impaghop na tuh templo nadan bokon Judyu yaden panio." 29Hidiyey kanan da te tinibo day nangikuyugan Pablo ke Terupimus an ohan iEphesus ad Jerusalem ta kanan da on nakihgop ke hiya nah templo muden ugge. 30Gapun diye ya mungngangala nadan wada nah templo ta handih dingngol nadan udum an tataguh di ya imme dan am-in nah templo ot madhu dan nunlupduk ke Pablo ot ilah-un da ot idakig dan am-in di panton nan templo. 31Eda ot patayon hi Pablo kediye, mu wada udot di e nangidatdatong nah ap-apun di tindalun di Roma an waday gulu. 32Ot ipangulu na nadan tindalu ya nadan udum an ap-apun di tindalu ot galgal-an dan ume nah kad-an di waday gulu. Handih tinibon nadan tatagu hanadan tindalun mangali ya intikod dan mumpanoplat ke Pablo. 33Imme nan ap-apun di tindalu hi kad-an Pablo ot ipabangkiling na hi duwan bangkiling ot kanana hanadah tataguy "Dahdih tuwen tagu ya nganney bahul na?" 34Ya adi mun-uunnud di ihumang da an waday oha on hinnatkon di pun-itkuk na ta maid di maptok hi donglon da. Adi mo maawatan nan ap-apun di tindalu hin nganney makulug hi naat, ta na-ala mo ot kalyona hanadah tatagu an ie dah Pablo nah pungkampuwan di tindalu. 35Handih pun-ie dah Pablo an wadada nah tete ya kah-in di in-attang nadan tindalu te namahig nadan tatagu an ihik dan patayon. 36Miunuunud nadan tatagu an pun-itkuk day "Patayon yuh naen tagu!" 37Handi eda ighop hi Pablo nah kampun di tindalu ya kanan Pablo nah ap-apun di tindaluy "Wada ahan di kalyok ke he-a." Kanan nan ap-apun di tindaluy "Kon inilam an kumalih Greek? 38Ot bokon mo he-a nan tagun iEgypt an nangipanguluh tindalun umeh opat di libu an nakigubat hi gubilnumi ot ahina dida ipangulu nah adi maboblayan?" 39Hinumang Pablo ot kananay "Bokonak te ha-oy ke ya Judyuwak an nitungowak ad Tarsus ad Cilicia an boblen nundingngol. Iabulut yu ahan an kumaliyak hantudah tatagu." 40Ya kanan nan ap-apun di tindaluy "Damana." Ot tumaddog hi Pablo nah tete ot paop-opyaona nadan tatagu ot kumali an ingkali nah kalin di Judyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\