So cherde e Apostole 21:11

11Immalih kad-an mi ya inalana nan balikis Pablo ot ipabobod nay hukina ya taklena ot kananay "Kinalin nan Espiritun Apu Dios an athituy pamalud nadan Judyu ad Jerusalem nah kon balikis ketuwe ya ahida i-eh kad-an nadan ap-apun di bokon Judyu ta nangamung di aton dan hiya."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More