So cherde e Apostole 21:16

16Wadaday naki-e hanadah mangulug an iCesarea ot ipangulu dakamih balen da Mason te hidiy pun-iyanan mi. Hi Mason ya iCyprus an hiyay oha hanadah namangulun nangulug.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More