So cherde e Apostole 21:25

25Mu hanada keh bokon Judyu an mangulug ke Jesus ya nuntudok kamin dida ta adida kanon di nibaki, dala, hay dotag di aggayam an nabitkol ya adida ihuyop hi bokon da inayan."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More