So cherde e Apostole 21:26

26Inun-unud Pabloh diyen kinali da ot mabigat kediye ya naki-e ke dadiyen opat an linalaki ot aton da nan pangat di Judyu ot ahida humgop nah templo ta ipainila da hanadah papadih di nan algon ahida pangibbuwan nah aton da an hidiy ahida pangidatan am-in nan miappit.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More