So cherde e Apostole 21:27

27Handih tuwen madatngan nan mikapitun algo ya wadaday Judyun iAsia an nanibon Pablo nah templo ot ihapitan da nadan tatagu ta bumobboh-ol dan Pablo. Ot dopapon da ya

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More