So cherde e Apostole 21:28

28muntutukuk da an kanan day "Dakayun iibba min Judyu, makayu ta baddangan dakami ot nadpap tun tagun e nuntanuttuduh tataguh kabobboble ta pihulon da nan pangat takun Judyu, nan Tugun Moses ya takon tun templo taku. Ya ad uwani bo ya deyan impaghop na tuh templo nadan bokon Judyu yaden panio."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More