So cherde e Apostole 21:5

5Mu adi damdama manghop hi Pablo ot handih nadatngan di algon pangayan mi ya inibbaan dakamin nadah mangulug takon nadan inayan da ya imbabaleda inggana nah pingngit di baybay an kad-an nan bapor an emi punluganan. Ta handih ekami munhihi-an ya nundukkun kamin am-in ot mundasal kami ni-an. Kanan min diday "Nangamung kayu mo te ume kami."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More