So cherde e Apostole 22

1Kananay "Iiba ya aammod dida, donglon yu ahan tun kalyok ke dakayu." 2Handih dingngol dan pun-ikalih nah kalidan Judyu ya immop-opya da bo kaya ot intuluy Pablo an kimmali. 3Kananay "Ha-oy ya Judyuwak an nitungod Tarsus ad Cilicia, mu hitud Jerusalem di naongalak ya ha-oy boy ohan tinuttuduwan Gamaliel ta impakaittuttudu nan ha-on nan Tugun din aammod taku. Impaka-un-unud kun am-in dadiye, ta am-in di atok ya pinhod kun kidayawan Apu Dios an umat ke dakayu. 4Ta hidiye nan handi ni-an ya impunholholtap ku nadan mangun-unud nah mituttudun mipanggep hi pangulug ke Jesus. Impipatek di udum ya impikalabut kuy binabai ya linalaki. 5Takon di eyu mahmahan nah natag-en padi ya hanadah ap-apun di Judyuh tu ot ihadak dan makulug hituwe te diday nangidat ke ha-on nah tudok hi kalebbengak an umed Damascus an e mampap hanadah mangulug ke Jesus hidi ta ialik didah tud Jerusalem ta makastigu da. 6Inalak hidiyen tudok ot ume kamid Damascus. Maal-algo kediyen manatong kami ya maid maptok ya waday humihhilin dilag an nalpuh kabunyan an dinilaganay nunlinikkod hi kad-ak. 7Ot matu-iyak ya wada on dingngol kun kimmali an kananay `Saul! Saul! Antipet punholholtaponak ke he-a?' 8Hinumang ku an kanak di `Apu, dahdi ka?' Kananay `Ha-oy hi Jesus an iNasaret an punholholtapom.' 9Ya kanak di `Apu, nganne moy pinhod mun atok?' Ya kananay `Tumaddog ka ta ume kad Damascus, hidiy panginilaam am-in nah pinhod Apu Dios an atom.' Hanada ken iibbak an naki-en ha-oy ya man-ut tinibo da nan humihhilin dilag, mu uggeda naawatan di kinalin nan makihumhummangan ke ha-on. 11Nakulapak te gapu kediyen humihhilin dilag ot podpodnonak mo hanadah ibbak ingganay dimmatong kamid Damascus. 12Hidid Damascus ya wada on hi Ananayas an nahamad di pangun-unud nah Tugun Moses ya am-in day Judyuh di ya tobalon da peman. 13Immali ot mihag-on ke ha-on ot kananay `Iba Saul, pakatibo ka mo kaya.' Pinghanadi ya pakatibowak bo. 14Ya kanan Ananayas di `Hi Apu Dios an dinaydayaw handidan aammod taku ya hiyay namilin he-a. Pinili dakan pangipainilaana nah pinhod nan atom. Pinili daka bon manibo nah tinuddu nan makakkaphod di pangi-ena ya mangngol nah kalina, 15ta he-ay e mangipainila hi katagutagu kediyen dingngol mu ya tinibom. 16Aga, tumaddog ka ta ibagam ke Jesus an pakomaanay liwat mu ne numpabonyag ka.' 17Nibangngadak ad Jerusalem ot handih mundasalak nah templo ya maid maptok ya kayak mun-in-inop an nunpatibon ha-on 18hi Apu taku ot kananay `Gal-am ta taynam di Jerusalem te adi damdama kulugon nadan tataguy kanalyom mipanggep ke ha-on.' 19Ot kanak di `Apu, wada nin ot an kulugon da te adiyak mo umat handi an immeyak hanadah simbaan di Judyu on dimpap ku nadan mangulug ke he-a on impahoplat ku dida ne ahik impakalabut dida. 20Ya handi ke boh namatayan dan Stephen an ohan muntuttuduh mipanggep ke he-a ya wadaak hidi. Ha-oy di ohan nangabulut hi pamatayan dan hiya ya ha-oy bo udot di nangdon hi bulwatin nadan namaten hiya.' 21Mu kanan Apu takuy `Eka ot ya abu te he-ay itud-ak kun umeh kad-an nadan bokon Judyu.'" 22Dongdonglon nadan tataguy pangalkalyan Pablo hi naat ke hiya, mu handih kananay intud-ak Apu Dios an e muntuttudu hanadah bokon Judyu ya kahitutukuk da an kanan day "Patayon yuh naen tagu. Maid di lebbeng nan mitagu." 23Kahitutukuk day tatagu an pun-iwele day bubulwati da ya pun-ihabuwag day dap-ul hi boh-ol da. 24Kinalin nan ap-apun di tindalun di Roma hanadah tindaluna an ipaghop dah Pablo nah pungkampuwan da ya hupliton da ta ipudnunay gapunah pangitukutukukan nadan Judyu ke dadiye. 25Mu handih binalud dah Pablo ta eda ot hupliton ya kanana nah ohan tindalu an nihag-on ke hiyay "Ha-oy ya Judyuwak, mu nibilangak damdama an tagun di Roma. Kon damanan hupliton di iRoma takon di ugge ni-an nahumalya?" 26Handih dingngol nan tindaluh diye ya ena indatdatong nah ap-apuda an kananay "Tagun di Roma ot kanuh diyen tagun etaku hupliton, kon damanan na-ala on in-athidi taku?" 27Ot ume mo nan ap-apun di tindaluh kad-an Pablo ot kananay "Kon makulug an he-a ke ya tagun di Roma?" Ya kananay "Om." 28Ya kanan bon nan ap-apun di tindaluy "Ha-oy ya kah-in di numbayadak hi ongal an pihhu ot ahiyak mibilang an tagun di Roma." Kanan Pabloy "Ha-oy ke ya nibilangak te hanadan ammod ku ya tagun di Roma dida." 29Ya hanadan tindalun e manuplit ot ke hiya ya tinaynan da. Ya nan ap-apuda ya timmakut hi ena nangipabangkilingan ke Pablo te adi mabalin an e iathidiy tagun di Roma an ugge ni-an nahumalya. 30Pinhod nan ap-apun di tindalu an inilaon hin nganney ipabahul nadan Judyu ke Pablo. Ot mabigat kediye ya impakaanay bangkiling Pablo ya impaayag na nadan ap-apun di padi ya nadan ap-apun di Judyu ot ipahangganah Pablon dida ta humalyaon da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\