So cherde e Apostole 24

1Nala-uy limay algo ya immali nan natag-en padi an hi Ananayas ya nadan udum an mangipangpangulun Judyu ya nan abugadu da an hi Tertullus. Immali dan mangidiklamun Pablo ke gobernador Felix. 2Impaayag dah Pablo. Hi Tertullus di namangulun kimmali an puntontona nadan ipabahul dan Pablo. Kananay "Madayaw an gobernador ketuwen boble, ongal di amlong mi te hay kaphod mu ya hay pamaptok mu hanadah tataguh kabobbobleh tu ya ongal di pinumhodan tun boble taku. 3Hidiyey gapunan abuluton miy kaphod mu ya ongal di pumpasalamatan min he-a. 4Adimi pinhod an mahaliw-a ka, mu donglom ahan tun kalyon mi mipanggep tuh tagu. 5Hituwen tagu ya hiyay humlun hi pungguguluwan nadan Judyu hi kabobboble an pangapangayana ya hiyay ap-apun nadan tatagun hinnatkon di un-unudon da an hidiye nan kanan dan Nasarenes. 6Ya impatna nan hibiton nan templo min Judyud Jerusalem, mu dimpap mi. Pinhod mi ot an humalyaon mipuun hi linteg min Judyu, 7mu immali nan ap-apun di tindalu an hi Laysias ot pilitonan alan hi Pablo ta maid moy innun min munhumalyan hiya. 8Impiali nah tu ot ahina kanan ke dakamiy miunud kamih tu ta ipahumalya min he-a. Deket humalyaom hituwen tagu ya inilaom nadan ipabahul min hiya." 9Am-in nadan Judyu ya nun-uunnud di kinali da an kanan day "Hiya peman, makulug am-in dadiye." 10Nagibbuh Tertullus an kimmali ot pakaliyon damdaman nan gobernador hi Pablo ot kanan Pabloy "Apu gobernador, nabayag ka mon munhumahumalya tuh boble. Maandong di punhumalyam, kinali madinolak an manumang hanadah ipabahul dan ha-on hi hinangngab mu. 11Mabalin an inilaom di kakulugana te hay bilang di algoh nala-u nipalpu handih nangayak ad Jerusalem ingganad uwani ya himpulut duwa ya abu. Immeyak an e nundayaw ke Apu Dios nah temploh di. 12Maid di nangakhupan nadan Judyu ke ha-on an nakihannu weno gimmuluh naamung hi tatagu nah templo, hanadah simbaan weno nah boble. 13Ya maid di eda ipatiboh kitib-ana an makulug hanadan eda ipabahul ke ha-on. 14Abulutok an dayawok hi Apu Dios an hiyay dinaydayaw din aammod mi, mu hay atok an mundayaw ya un-unudok nan intuttudun Jesus an hidiye nan kanan nadan nangidiklamun ha-on an nihallan pundayaw. Oha bo ya nanongnan kulugok damdaman am-in nan wadan nah Tugun Moses ya hanadan intudok handidan profetas Apu Dios an dadiyey puun di pangulug ku. 15Ya kulugok bo damdama nan kulugon da an hi ohan algo ya mahuwan Apu Dios hanadan nungkakate an maphod weno gaga-ihoy nitaguwada te humalyaonan am-in di tatagu. 16Kinali papohdanak di atok ta adiyak munliwat ke Apu Dios ya maid di pumbahulak hi ibbak an tagu. 17Handi ya nihaha-adak hi udum an boble hi kaatnan toon ot ahiyak umed Jerusalem te in-ek nan pihhun mahapul nadan ibbak an Judyun nungkawotwot ya nan ek iappit ke Apu Dios. 18Handih wada kami nah templo an pun-iat mi nan pangat di Judyu ya hidiyey nanib-an dan ha-on, mu ma-id kayay tatagun nunggugulu gapun ha-on. 19Hay nanibo ya abun ha-oy ya hanadan Judyu an nalpud Asia, yaden deyan diday maid hitu. Gulat na ot ya wadadah tu ta kalyon da hin nganney bahul ku. 20Weno mahmaham ke datuwen Judyun naamung ad uwani an nalpud Jerusalem hin nganney nainilaan dah bahul ku handih hinumalyaak hi hinangngab nan ap-apun di Judyu. 21Maid di eda ipabahul ke ha-on hin bokon ya abu nan kinalik handih nunhumalyaan dan ha-on an kanak di `Hay gapunan deyak hitun mahumalya ad uwani ya kulugok an mamahuwan di nate.'" 22Hi gobernador Felix ya inila nay mipanggep hi pangulug ke Jesus, ta hidiye nan intikod na ni-an an munhumalya ot kananan diday "Indani ta umali nan ap-apun di tindalu an hi Laysias ta ahi taku ituluy an ihuhummangan tun pundidiklamuwan yu." 23Kinali na nah ohan ap-apun di tindalu ta paguwalya nah Pablo, mu adida ikalabut ya adida iadi nadan ibbanan umialih mahapul na. 24Nala-uy kaatnay algo ya immali bo nan gobernador an hi Felix ya nan inayana an hi Drusila an Judyu. Impaayag Felix hi Pablo ta ituttudunay mipanggep hi pangulug ke Jesu Kristo. 25Mu handih ituttudunay mipanggep hi kaphod, hay pangonoknong hi adol ya hay ahi punhumalyaan Apu Dios hi udum hi algo ya timmakut hi Felix ot kananay "Abunah nae ni-an ad uwani, mu ahi daka bo piayag hi pidwana hin waday wayak." 26Oha bo ya kanana pe on idatan Pabloh pihhu ta damanan ipaena, kinali nadandani on impaayag nah Pablo ta munhumhummangan da. 27Nala-uy duwan toon ya immalih Porsius Festus ot mihannot ke Felix an gobernador. Hi ke Felix ya pinhod nan pitbal hanadah Judyu, kinali impunnanong nah Pablo hi kalabut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\