So cherde e Apostole 24:1

1Nala-uy limay algo ya immali nan natag-en padi an hi Ananayas ya nadan udum an mangipangpangulun Judyu ya nan abugadu da an hi Tertullus. Immali dan mangidiklamun Pablo ke gobernador Felix.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More