So cherde e Apostole 24:14

14Abulutok an dayawok hi Apu Dios an hiyay dinaydayaw din aammod mi, mu hay atok an mundayaw ya un-unudok nan intuttudun Jesus an hidiye nan kanan nadan nangidiklamun ha-on an nihallan pundayaw. Oha bo ya nanongnan kulugok damdaman am-in nan wadan nah Tugun Moses ya hanadan intudok handidan profetas Apu Dios an dadiyey puun di pangulug ku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More