So cherde e Apostole 24:5

5Hituwen tagu ya hiyay humlun hi pungguguluwan nadan Judyu hi kabobboble an pangapangayana ya hiyay ap-apun nadan tatagun hinnatkon di un-unudon da an hidiye nan kanan dan Nasarenes.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More