So cherde e Apostole 25

1Tulun algoy nala-uh nunggobernadolan Festus ad Cesarea ot ahi umed Jerusalem. 2Dimmatong hidi ya puntonton nadan ap-apun di padi ya nadan ap-apun di Judyu ke hiya hanadan ipabahul dan Pablo. Ya kalikaliyan dah Festus 3ta pumbangngadonah Pablo ad Jerusalem. Wadah nomnom da an deket mibangngad hi Pablo ya eda botakon ta patayon da. 4Mu kanan Festus di "Hidid Cesareay kikalabutana. Takombo ot adi mabayag ya mibangngadak hidi. 5Damanan maki-e nadan ap-apu yun ha-on ad Cesarea ta eda idiklamu nan tagu hin waday bahul na." 6Imme nin hi himpulun algoy niha-adan Festus ad Jerusalem ot ahi da umed Cesarea. Nabigat kediyen dinatngan dad Cesarea ya impaayag nah Pablo nah punhumalyaan. 7Handi hinumgop hi Pablo ya linikkub nadan Judyun nalpud Jerusalem ot puntonton day bahul na, mu maid di ipatibo dah kakuluganan numbahul hi Pablo. 8Himmumang hi Pablo ot kananay "Maid di numbahulak hi mipanggep hi Tugun di Judyu, nah templo ya hay ap-apu takud Roma." 9Mu hi Festus ya pinhod nan pitbal hanadah Judyu ot kananan Pabloy "An pinhod mu ta ibangngad dakad Jerusalem ta hidiy punhumalyaak ke he-a?" 10Mu kanan Pabloy "Kon hantu ken kawad-ak ad uwani ya bokon punhumalyaan di iRoma an lebbengnan kahumalyaak? Takon di he-a ya inilam an maid di bahul ku hanadah Judyu. 11Deket mainilan makulug an waday numbahulak ta mahapul an pipateyak ya takon. Mu deket adi makulug nan ipabahul dan ha-oy ya adi mabalin an eyak pipate hanadah Judyu. Deket ipapilit dan waday bahul ku ya kudukdul na moy hanan ap-apu takud Roma di manumalyan ha-on." 12Ot makihummangan ni-an hi Festus hanadah ibbanan mangidat hi tugun ot ahina kanan ke Pabloy "Deket athinan pinhod mun hay ap-apu takud Roma di manumalyan he-a ya takombo, iabulut mi." 13Nala-uy kaatnay algo ya immalid Cesarea nan patul an hi Agripa ya nan tulang nan babai an hi Bernice an e mumbisita ke Festus. 14Handih kawada dah di ya kinalkalin Festus di mipanggep nah kasun Pablo an kananay "Dehnay ohan nikalabut handih tiempon Felix ingganad uwanin nihannotak. 15Ot handih immeyak ad Jerusalem ya nundiklamu nadan ap-apun di padi ya nadan mangipangpangulun Judyu ke ha-on an dakol kanuy bahul na, ta mahapul an ipakastiguk. 16Mu kinalik ke dida an hay ke linteg di gubilnud Roma ya adinadaman na-ala on kinastiguy tagun nidiklamu te kah-in di mahumalya ta waday atona an manumang nah ipabahul dan hiya. 17Ta handih naki-ali dah tu ke ha-oy ya nabigat ot amungok dida nah punhumalyaan ot paayag kuh tuwen tagun nikalabut. 18Handih tinonton nadan nundiklamuy ipabahul dan hiya ya kanak pe on waday napintok hi ipabahul dan hiya, mu maid. 19Hay ke ya abu ipabahul dan hiya ya nan mipanggep hi pundayaw nan Apu Dios ya hay mipanggep ke Jesus an nate, mu kanan tuwen taguy matagu. 20Uggek inilay atok an mangipanu ketuwen kasu, kinali na-ala mo ot ibagak ke Pablo hin pinhod nan mied Jerusalem ta hidiy kahumalyaana. 21Mu pakudukdulonan mibalud ta inggana nan ap-apu takud Roma di manumalyan hiya. Ot ipaguwalyak mo ta ingganah pangipaeyak ke hiya nah ap-apu takud Roma." 22Ot kanan Agripa ke Festus di "Pinhod ku damdaman donglon di kalyon tuwen tagu." Ot kanan Festus di "Ahim donglon hi bigat di kalyona." 23Nabigat kediye ot ume da Agripa ke Bernice nah punhumalyaan ya matiboy kinatag-e da te numbulwati dah bulwatin di patul. Nakihgop hidi nadan ap-apun di tindalu ya nadan nungkatag-ey saad nan tatagu kediyen boble. Ot paayag Festus hi Pablo. 24Kanan Festus di "Madayaw an apu Agripa ya dakayun am-in an naamung ad uwani. Hituwe nan tagun indiklamun nadan Judyuh tu ya ad Jerusalem an papiliton dan pipatek. 25Mu maid di ek mahamak hi bahul nah ena katayan, mu gapu te kinali na an pakudukdulonay hi kad-an nan ap-apu takud Roma di kahumalyaana ya timbal ku. 26Mu maid di inilak hi itudok ku nah ap-apu taku hi bahul na, kinali impaayag kud uwani tuh hinangngab yu ta donglon yuy kalyona, namam-an he-a apu Agripa, ta deket nganneh diyey pumbanagan di kahumalyaanah tu ya hidiyey itudok ku. 27Tedeyan matamaak hi itudok kuh bahulna te kon na-ala on itud-ak kuy tagun e midiklamuh kad-an nan ap-apu taku yaden maid di napintok hi bahulna?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\