So cherde e Apostole 27

1Inhuhummangan da Festus an ipae dah Pablo ad Roma ad Italy. Ot awiton dah Pablo ya nadan udum an ibba nan balud ot idinol da dida ke Julius an oha nah ap-apun di tindalun di ap-apud Roma. 2Ot munlugan kami nah nundag-un bapor an nalpud Adramitium an mumpa-ed Asia ya naki-en dakami nan hi Alistalkus an iTesalonika an bobled Macedonia. 3Nabigat kediye ya dimmatong kamid Sidon ot mundag-u kami ni-an hidi. Makaulleh Julius ke Pablo, kinali in-abulut nan ena tibon nadan ibbana ta umidat dah mahapul na. 4Tinaynan mid Sidon ot ituluy min mange ya waday puwok an nidamun dakami, kinali inhingngi mi mod Cyprus an boblen nigawwah baybay te adi idalan nan puwok hidi. 5In-unuunud mi nah pingngit di baybay nah bobled Cilicia ya ad Pampilya ot indani ya dimmatong kamid Mira ad Licia. 6Handih wada kamih di ya tinibon nan ap-apun di tindalu on bapor hidi an nalpud Alexandria an umed Italy ot mit-an kamih di. 7Ot ituluy mi bon mange, mu nun-ule-ule nan bapor te waday nal-ot an dibdib an midamu ta mumpaligat nan bapor an ume, kinali immeh kaatnay algo ot ahi kami dumatong ad Nidus. Handih dimmatong kamih di ya adi mo ahan pakae nan bapor te nakal-ot di dibdib ot ihingngi mi mo nah dommang di Salmon ad Crete te adi idalan nan puwok hidi. 8Ta in-unuunud mih pingngit di baybay, mu hiya damdaman numpalpaligat kami, mu loktat ya dimmatong kami nah kanan dan Pundag-uhan di Bapor an nih-up nah bobled Lasea. 9Ya gapuh nataktakan mih dalan ya nadatngan di ahipuwokan ta katatakut an mumbapor hi baybay. Man-uket inila min athidi ya nala-u mo nan tiempon pungngilinan nadan Judyu an adida mangan. Ot kumalih Pablo an kananay 10"Iibba dida, iltuk an waday ad-adin maat tuh bapor hin ituluy takun ume. Hantun bapor ya mapa-i, mama-id day kalga ya wadaday malting ke ditaku." 11Hanan kon bapor ya nan munmaneho ya uggeda kinulug di kalin Pablo ya hanan ap-apun di tindalu ya nihapitan damdama ot iunnud nan dida. 12Ya takon nadan ibbami ya dakol ke diday naminhod an ituluy min ume te hidiyen boblen inohnongan mi ya adi kanun maphod an pundag-uwan hin waday puwok. Oha on pinhod nan gagala ya dumatong ad Phoenix ad Crete te kudukdul kanun hidiy pundag-uhan inggana mala-uy ahipuwokan. 13Indani ya linappuwanan mundibdib, mu adi ni-an nal-ot ta kanan nadan tataguy damana mon pakaey bapor. Ot guyudon da nan gumok an inuy-uy dan mangipudon nah bapor ot mange kami an in-unuunud mih pingngit di baybay ad Crete. 14Mu indani ya dimmatong di nal-ot an puwok an nalpud Crete. 15Oggan midamu nan puwok nah bapor ta adi pakae ot iunud mi mo nah pangipluyan di dibdib. 16Loktat ya dimmatong kami nah ittay an boble an Kauda an nigawwah baybay ot mahaniyan kami nah puwok. Hidiy numpaligatan min nangipaghop nah bangka. 17Impaghop da nan bangka ot bobodan dah kabli nan bapor te hay kagu dah kapa-iyana. Ot ipada-ul da bo nan nabokyag an tulda an mangipae nah bapor ta mun-ul-ulle ta adina ipayud Libya nah nabillibillid an lonah di. 18Nabigat kediye ya kapyanan nal-ot di puwok ot pun-iwele da moy udum an kalga ta yumap-o nan bapor. 19Nabigat bon diye ya athidi damdama ot pun-iwele da bo nadan udum an madam-ot an mahapul nah bapor. 20Nabayag yaden adi matikod nan puwok ta ug-uggemi tiniboy algo weno bittuwon, ot waday oha on maid moy namnamanan tumagu. 21Hanadan iibba mi ya uggeda nangnangngan hi kaatnay algo te hay danag da. Indani ya kanan Pablo ke diday "Gulat na tuwali ta dingngol yu nan kinalik ta nihaad takud Crete ya wadan maid ot di umat hitun e maat. 22Mu adi kayu madanagan. Mapa-i tun bapor, mu maid di maten ditaku 23te hi Apu Dios an daydayawok ya kon tagun ha-oy ya intud-ak nay anghel na ot mumpatibon ha-on dih hilong 24an kananay `Pablo, adika madanagan te mahapul an dumatong kah kad-an nan ap-apud Roma. Ya takon nadan ibbam ya ipaptok bon Apu Dios dida te gapun he-a.' 25Ta hidiye nan adi kayu madanagan te waday dinol kun Apu Dios an atona nan kinalinan ha-on, 26mu inilak an midongpal tun bapor." 27Umeh duway lingguwan an maid pottok nay pangipluyan nan puwok nah bapor hidih baybay di Mediteranean. Ot kediyen mikapulut opat an hilong ya ginibok nadan mungngunu nah bapor an nih-up kamih luta. 28Timpong day kadalom nan pottok mi ya nap-at di metro. Imme-ele kami bo ot topngon da ya tulun puluy metro. 29Kumakkagu dah kidungpalan nan bapor hi batu ot uy-uyon da nan opat an madam-ot an gumok an nigakod nah bapor ta iohnong na. Waday oha on uma-aptuh kabigatana. 30Hanadan mungngunu nah bapor ya ninomnom dan bumtik, kinali inuy-uy day pumbangkaan da ot kahinngunngunuwwon da nah gumok nah hinangngab nan bapor. 31Mu hi Pablo ya inila nah diye ot kanana nah ap-apun di tindalu ya hanadah tindalu nay "Tibon yu ot te bumtik da man nadan mungngunu tuh bapor ot mate takun am-in." 32Ot puttuton mon nadan tindalu nadan gakod nan bangka ot mag-a nah baybay. 33Mungkabigat kediye ya kanan Pablo hanadah ibba nay "Aga mangan taku ot te mikapulut opat ad uwanin algoy uggeyu nanganan te hay danag yuh maat. 34Kinali mangan taku ot ta waday ikodhol taku. Adi kayu tumakut te maid di e maten ditaku." 35Kinali nah diye ot umalah tinapay ot mumpasalamat ke Apu Dios hi hinangngab da, pani-angona ot mangan. 36Ya nakaan moy takut nadan ibbana ot wada moy oha on mangan. 37Hay bilang min am-in an nunlugan nah bapor ya duwan gatut ta napitut onom. 38Nagibbu kamin nangan ot iwele dan nah baybay nan boga ta yumapyap-o nan bapor. 39Nabigat kediye ya waday tinibon nadan mungngunu nah bapor an boble, mu uggeda inilay ngadana. Mu nah pingngit di baybay ya wadah di on nadadawon dakalan nan bapor ot kanan day hidiy pangiayan da nah bapor hin damana. 40Ot puttuton day gakod nadan gumok an inuy-uy da yaden pun-ubad bon di udum nadan nikaput an kakaiw an mangipaen nah bapor. Ot ahida ipatap-o nan tuldan nah hinangngab nan bapor ta ipluy di dibdib nan bapor nah dakalan mi. 41Mu kon ot ya abu atappo nan nipottokan mi ot milumlum di hinangngab nan bapor hi ohan nabillid an lona ta adi pakae. Nan ke bon udun nan bapor ya pina-in di nal-ot an dalluyun. 42Hanadan tindalu ya ninomnom dan patayon am-in nadan balud te kanan day kal-ina ya dumakal da ta bumtik da, 43mu adi pinhod nan ap-apun di tindalu an pakipate dah Pablo, kinali uggena mo impipate nadan udum. Kinali na ot ya abu ke dida an hanadan nanginilan mungkeke ya diday mamangulun dumop-a ta dumakal da. 44Ya hanada ken ugge nanginilan mungkeke ya umala da nah nungkakaan an tablan nan bapor weno kumpulnan damanan pangid-onan ta dumakal da. Athituy inat min dimmakal ot maid di nalting.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\