So cherde e Apostole 28

1Dimmakal kami nah boblen nigawwa nah baybay ot ahimi inilaon an hay ngadana ya Malta. 2Makaulle da nan tataguh di te handih dimmakal kami ya nun-apuy da ot mun-anidu kami te intotto-ol nay udan ta kottokottol. 3Hi ke Pablo ya e nangamkam hi pating ot itunguna. Indani ya wada on naukat an ulog nah itungu te naatungan ot milipot hi taklen Pablo ot ikalat na. 4Tinibon nadan bimmoble nan nuntattayun an ulog hi taklen Pablo ya waday oha on kananay "Pimmate man hituwen tagu te deyan man-ut nihwang nah katayana ot hi baybay, mu deyan kinalat di ulog ta hidiye moy kastiguna. Hituwen tagu ya gahat nan adi tumagu." 5Mu impulakgin Pablo nan ulog ot mag-a nah apuy an maid di ginikna na nah kinalat nan ulog. 6Hahad-on dadiyen bimmobley lobagan nan taklen Pablo ya hay katayana, mu nabaybayag ya maid di naat ke hiya ot adi mo athidiy punnomnom da ot kanan day "Ya kon dios nin hituwen tagu." 7Hay ap-apu dah din boble ya hi Publius an kon lutan am-in nah nih-up hi pingngit di baybay. Makaullen dakami ot ayagan dakamin makiha-ad hi baleda ot hidiy kihkihdiyan mih tuluy algo. 8Nipapaddi kediyen mundogoh aman Publius an mundaku ya mumputu. Immeh Pabloh kad-ana ot idasalana an inhakmo nay taklenan hiya ya pinumhod. 9Handih nundingngol hidiyen inat Pablo ya nun-iali dan am-in hanadan mundogo kediyen boble ot kaanon Pabloy dogoda. 10Tuluy bulan di niha-adan mih did Malta ya makaulle nadan bimmobleh din dakami ta handih emi panaynan ke dida ya nun-iali day mahapul mi nah pangayan mi. Nunlugan kami nah bapor an nalpud Alexandria an hay ngadana ya Nundappil an dios. Hidiyen bapor ya nihaad hidi inggana nala-uy ahi puwokan. 12Loktat ya dimmatong kamid Syracuse ot mihaad kamih di hi tuluy algo. 13Ot ahimi bo ituluy ya dimmatong kamid Regium. Nabigat kediye ya nadadawo moy pangayan mi te ipluy nan dibdib nah pumpay-an mi ta duway algo ya abu ya dimmatong kamid Puteoli. 14Wadaday dinatngan mih din ibba takun mangulug ke Jesus ot ayagan dakamin makiha-ad ke dida hi ohan lingguwan ot ahimi mo idaldallan an immed Roma. 15Dingngol nadan udum bon mangulug ke Jesus ad Roma an mange kamih di ot umali dan e manamun dakami. Dinamu miy udum ke dida nah malkadu ad Appius ya nan udum ke dida nah boblen Tulun Pundag-uwan. Tinibon Pablo dida ya mun-am-amlong ot mumpasalamat ke Apu Dios. 16Handih dimmatong kamid Roma ya in-abulut nan ap-apuh di an nangamung di pinhod Pablo hi ena kiha-adan ya waday ohan tindalun mungguwalyan hiya. 17Nala-uy tulun algo ot paayag Pablo nadan ap-apun di Judyuh di ot kananan diday "Dakayun iibbak, maphod ta naamung takud uwani te pinhod kun ipainilan dakayu an maid di numbahulak hanadah iibba takun Judyu nah boblen nangayaayak ya maid boy kinahing kuh pangat handidan aammod taku, yaden eyak dimpap ke dida ad Jerusalem ot ahiyak ipaboltan hi iRoma. 18Handih hinumalyaak hanadah iRoma ya pinhod dan ipaeyak te maid di mahamak dah bahul ku an gumapuh eda pamatayan ke ha-on, 19mu adi pinhod nadan ibba takun Judyu, ta hidiye nan imbagak mon ipaaliyak hitu ta nan ap-apun di Romay manumalyan ha-on. Mu takon di athidiy inat dan ha-on ya adik idalom dida. Ibilang ku damdama didan iibak. 20Kinali ad uwani ya naamung taku te pinhod kun ipainilan dakayu an hay gapunah deyak hitun nabangkilingan ya hay pangulugak nah kinalin Apu Dios handidah aammod takun tanud Israel mipanggep ke Kristo ya hay ahi kamahuwan di nate." 21Kanan dan Pabloy "Uggemi kattog inilah nae te maid di dinawat mih tudok an nalpud Judea an mangipainila ke dakami mipanggep ke he-a ya takon nadan ibba takun oggan umalih tu an malpuh di ya maid di kalkalyon dah adi maphod mipanggep ke he-a. 22Mu pinhod min inilaon di punnomnomam ke naen hinnatkon an pangulug te hay ya abu inila mi ya adi pinhod di tataguh kabobbobleh nae." 23Ot gutudon day algon ahida bo kaamungan ot handih nadatngan hidiyen algo ya dakol day naamung nah kiha-adan Pablo. Ot ial-algon Pablon muntuttudun dida mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios, hay kibalinan nan Tugun Moses ya hay inabig handidan profetas te pinhod nan kulugon dah Jesus. 24Wadaday nangulug kediyen intuttudun Pablo, mu wadada boy udum an ugge. 25Handih nabukal da ya nunhahannu da te nunhahallay pun-awat da nah nanguddidin kinalin Pablo an kananay "Makulug di kinalin nan Espiritun Apu Dios handidah aammod yu dih done an impakalinah Isaiah an kananay 26`Ume ka hanadah tatagu ta kanam ke diday "Man-ut dongodongolon yuy kalin Apu Dios, mu adiyu maawatan ya man-ut tibotibon yuy atoatona, mu adiyu imatunan di kandamana. 27Man-uke ya dadiyen tatagu ya mangohe da, kay maid di ingada ya matada. Gulat na ot ta adida umat hidi ya inilaonak ke dida ta ha-oy di un-unudon da ya baddangak dida." '" 28Ot kanan bon Pablon diday "Dakayun udum ya umat kayun dida. Kinali kalyok ke dakayu an hi Apu Dios ya ipainilana hanadah bokon Judyuy mipanggep hi pangibaliwanah tagu ya ibaliw na dida te mangulug dan hiya." 29Kinalin Pabloh diye ot mange da an namam-an munhahannu da. 30Nihnihdih Pablo nah inabanganan bale hi duway toon ya maka-apnga hanadah tatagun mangidung-on hiya. 31Hidid Roma ya maid di mangipatikod ke hiya ya maid di takut nan muntuttudu mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya mipanggep ke Apu Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\