So cherde e Apostole 3

1Ohan himbatangan ya imme da Pedro ke Juan an e mundasal nah templo te hay pundasalan di tataguh di ya nah kahimbahimbatangan. 2Hidi nah makakkaphod an hoob ya wada on lalakin napilay tuwali handih nitungawana. Kabigabigat on in-ayod dat ieda nah hoob ta waday atonan mungkodoh pihhu hanadah mala-un ume nah templo. 3Mungkala-u da Pedron Juan ya mungkodoh pihhu ke dida. 4In-ang-ang dan hiya ot kanan Pedroy "Iang-ang mun dakami." 5Ot iang-ang nan dida an kanana pe on idatan dah pihhu, 6mu kanan Pedro ke hiyay "Maid kattog di pihhu mi, mu baddangan daka. Aga, tumaddog ka ya dumallan ka te hi Jesu Kristo an iNasaret di nangipaphod ke he-a." 7Ot odnan Pedroy wawwan an taklena ot ipataddog na. Pinghanadi ya nal-ot mon dumalan ot makihgop ke dida nah templo. Am-in da nan tataguh di ya tinibo dan pakadallan mo nan tagu an mumpaypaytuk hi anlana ya daydayawonah Apu Dios. 10Inimatunan da an hiya nan tagun mungkodkoddo nah makakkaphod an hoob di templo ya namodwong dan am-in kediyen naat ke hiya. 11Indani ya timmaddog da Pedro ke Juan nah kanan dan balkon Solomon ya iid-on diyen lalaki ke dida te adina pinhod an mataynan. Mangali dan am-in nan tatagu hi kad-an da te namodwong da hi naat nah napilay an tagu. 12Tinibon Pedro an dakol nadan tatagu ot kananan diday "Dakayun iibbak an Judyu an tanud Israel, tipet ekayu mamodwong ketuwe ta edakami totokkolon? Kon pangali yu on hay kabaelan mi ya hay pangun-unudan min Apu Dios di nangipadallan tuh tagu? 13Bokon dakami te hi Jesus. Ketuwe ya hi Apu Dios an dinaydayaw da Abraham, hi Isaac, hi Jacob ya handidan ammod taku ya impadayaw na nan muttatyuna an hi Jesus an Imbabalena. Maid di bahul nan Imbabalena, mu impabalud yu ot ie yuh kad-an Pilatu ot kanan yuy nabahulan. Ipaen ot Pilatu te hi Jesus ya maphod an tagu ya maid di bahul na, mu adiyu pinhod an hiyay mipae ta hanan tagun pimmate ot ya abuy impipae yu. 15Ta hi Jesus an mangidat hi nitaguwan takuy impipate yu. Mu minahuwan Apu Dios hi natayana ya ihadak mi an makulug hituwe te tinibo mi. 16Hi Jesus ya hay pundinol mi ke hiyay nangaan nah pilay tun tagun inila yu. Kinali deyan tinibo yun pinumhod mo. 17Iibba dida, makulug an dakayu ya hanadan aap-apu taku ya gaga-ihoy inat yun Jesus, mu inilak an man-uke ya hay uggeyu nanginilaan ke hiya. 18Mu hituwen inat yuy nangipaannungan Apu Dios nah impainilana handidah profetas an hi Kristo an mangipaptok hi tagu ya mahapul an munholholtap. 19Mu takon di athina ya kah-in di muntutuyu kayuh liwat yu ya hi Apu Dios di un-unudon yu ta pakomaanay liwat yu ya palinggoponay nomnom yu 20ya ahina bo itud-ak hi Jesu Kristo an tinuddu nan mangipaptok ke ditaku. 21Mu munnanong ni-an hi langit ta inggana hantuh algon pangipaphodan Apu Dios am-in hi wada tuh luta te hituwey impaabig na handidah profetas na. 22Makulug hituwe te handih done ya waday kinalin Moses hanadah aammod taku an kananay `Ahi piliyon Apu Dios di ohan profetas ke ditaku an umat ke ha-oy ya mahapul an un-unudon yun am-in di kalyonan dakayu. 23Hanadan tatagun adida un-unudon di kalyon diyen profetas ya mihi-an da nah tatagun Apu Dios ta makastigu da.'" 24Intuluy Pedro an kananay "Am-in da handidan profetas Apu Dios an nipalpun Samuel ya handidan nitun-ud ke hiya ya inabig day mipanggep ke datuwen ma-ma-at ad uwani. 25Ya am-in di kinalin Apu Dios an inabig handidan profetas, takon nan inhummangan da Apu Dios ya handidan aammod taku ya ditakuy manawat. Te hituwey kinalinan Abraham an kananay `Gapu hanadah tanud mu ya ipaamlong kun am-in di tagu tuh luta.' 26Ta hidiye nan ditakun Judyuy namangulun nangitud-akana nah Imbabalena ta paphodon ditaku ta iwalong taku nadan gaga-ihon pangi-e."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\