So cherde e Apostole 4

1Mungkalkalli da Pedro ke Juan hanadah tatagu ya dimmatong nadan udum an padin di Judyu ya ap-apun di guwalyan nan templo ya nadan Saducee 2ya bimmoh-ol da te ituttudun da Pedro ke Juan an hi Jesus ya namahuwan handih natayana ta hidiyey kitib-anan mamahuwan day nate. 3Ot dopapon da da Pedro ke Juan ot ikalabut da dida, mu uggeda nahumalya ingganay nabigat te mungkahilong handih nadpapan da. 4Mu dakol da damdamay nangulug hi intanuttudun da Pedro ke Juan ya hay bilang am-in di linalakin mangulug ya immeh limay libu. 5Nabigat kediye ya naamung dad Jerusalem nadan ap-apun di Judyu, nadan mangipangpangulu ya nadan muntuttuduh Tugun Moses. 6Wadah di damdamah Annas an natag-en padi, hi Kaypas, hi Juan, hi Alexander ya nadan iiban tuwen natag-en padi. 7Eda impaawit da Pedro ke Juan ot kanan dan diday "Nganney inat yun nangaan hi pilay diyen tagu? Kon waday kandama yu weno waday namaddang ke dakayun nangat kediye?" 8Waday Espiritun Apu Dios ke Pedro ot kananan diday "Dakayun ap-apu ya dakayun mangipangpangulu, 9deket hay kahumalyaan mi ad uwanin algo ya gapu te pinumhod mo tun napilay ya deket pinhod yun inilaon hin nganney innunat pakadallan ya hituwey donglon yu. 10Ipainilak ke dakayun am-in ya am-in nadan tanud Israel an hay nangaan hi pilay tun tagun tibtibbon yu ya hay kandaman Jesu Kristo an iNasaret an impatak yuh krus, mu minahuwan Apu Dios hi natayana. 11Hiyay nialigan nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay `Nan batun binalon nadan mangapyah bale ya hidiye ot ya abuy kapkaphodan an batun nahamad an pangipab-unan hi bale.' 12Umat kayu ke dadiyen mangapyah bale te inadiyan yuh Jesus yaden maid di udum hi nginadan Apu Dios an mangibaliw hi tagu. Hiya ya abuy mangibaliw ke ditaku." 13Am-in da nan ap-apu an munhumalya ya namodwong da te maid di takut da Pedro ke Juan an kumali ya nalaing dan muntuttudu yaden inila dan ittay di adal da ya bokon dida nan tatagun makalkali, mu ninomnom da an dida nadan impun-ib-ibban Jesus. 14Maid di e kalyon nadan ap-apun munhumalya hi bahul da Pedro te makulug an nakaan di pilay nan tagu an dehdin makitadtaddog ke dida. 15Ot ipalah-un da ni-an da Pedro ke Juan nah punhumalyaan ta waday aton dan munhuhummangan hi aton dan dida. 16Kanan day "Nganne nin di aton takun dadiyen duwan tagu? Deyan am-in da moy tatagud Jerusalem ya inila dah diyen milagro ta maid di aton takun mangihaut an makulug hidiye. 17Mu kalyon takun dida an adida makastigu hin itikod da mon mangitanuttuduh mipanggep ke Jesus ta adi mihinap hi kabobboble." 18Ot ipaghop da bo da Pedro ke Juan ot itugun dan dida an itikod da nan atoaton da ya itikod dan mangitanuttuduh mipanggep ke Jesus. 19Mu himmumang da Pedro ke Juan ot kanan day "Ta hay mo kanan yu ya dakayuy un-unudon mi an bokon hi Apu Dios? 20Adinadaman emi itikod an mangituttuduh tinibo mi ya dingngol min Jesus." 21Ya namam-ay panaktakut nadan ap-apu ke dida ot ahida ipae dida. Maid di eda pangigadulan an mangastigun dida te dakol day tatagun mundayaw ke Apu Dios te nan maphod an inat da. 22Hidiyen tagun kinaan da Pedro ke Juan di pilay na ya nahuluk hi nap-at di toona. 23Nipae da Pedro ke Juan ot mibangngad dah kad-an nadan iibba da ot kalkalyon dan dida nan kinalin nadan mangipangpangulun Judyu ya nadan ap-apun di padi. 24Dingngol dah diyen kinalin da Pedro ke Juan ot mundasal da an kanan day "Apu Dios, he-ay katagtag-ayan, lintum di kabunyan, luta, baybay ya am-in di wadah di. 25Hay Espiritum di nangipakali handi ke David an ammod mi ya muttatyum ot kananay `Antipet kahing da nan bokon Judyu ke Apu Dios? Antipet hay maid di hilbinay nonomnomon dan aton? 26Am-in da nan ap-apuh kabobboble ya numbabaddang da an nakibuhul ke he-a ya hi Kristo an tinuddum an mangipaptok hi tagu.' 27Ot deyan immannung hituwe te naamung da Herod, da Pontius Pilatu, nadan udum an Judyu ya nadan udum an bokon Judyu ketuwen boble ot ihuhummangan day pamatayan dan nah intud-ak mun Imbabalem an hi Jesus an tinuddum an Kristo, yaden maid bahul na. 28Naat datuwe ta umannung din wada tuwalih nomnom mu. 29Ad uwani Apu, baddangan dakami ta adi kami tumakut an e mangituttuduh mipanggep ke Jesu Kristo te inilam an tinaktakut dakami gapu ke datuwen emi itanuttudu. 30Ya ipatibom nan ongal an kandamam ta kaanom di dogon nadan mumpundogo ya idat muy kabaelan min mangat hi adi kabaelan di tagu gapu te hay kandaman Jesus an Imbabalem an maid liwat na an intud-ak mu." 31Nagibbuh diyen dasal da ya dimmiwol nan balen naamungan da ya impakodhol di Espiritun Apu Dios di nomnom da ta adida tumakut an mangituttuduh kalin Apu Dios. 32Am-in da nan mangulug ya niohhay nomnom da ya am-in di wadan dida ya adida ukuwon an mun-iiddatan. 33Impakodhol Apu Dios di nomnom nadan apostoles ot eda ituttuduy mipanggep hi namahuwan Apu takun hi Jesu Kristo. Am-in da nan mangulug ya ongal di baddang Apu Dios ke didah kiphodan da. 34Kinali maid di makudangan ke dida te hanada ken waday babale da ya luluta da ya immigattang da ta hanaken nunggattangan da 35ya idat da hanadah apostoles ta diday mangikap-ong hanadah munhapul. 36Hi Jose an iCyprus di ohan immigattang hi lutana ot idat na nan nunggattangana hanadah apostoles. Hiya ya ohan tanud Libay an ingngadanan nadan apostoles hi Barnabas an hay kibalinana ya umipakodhol hi nomnom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\