So cherde e Apostole 5

1Wada damdama on himbale an da Ananayas ke Sappira an immigattang dah luta da. 2Mu nunhummangan dan italu day udum nah nunggattangan da ot ien Ananayas ke Pedro nan udum ot kananay "Abunah tuwe." 3Kanan Pedroy "Ananayas, antipet eka numpahaul ke Satanas ta em langkakan nan Espiritun Apu Dios an italum di udum nah nunggattangam ya ahim kanan di abunah nae? 4Hidiyen luta ya lutayu ya nangamung kayu hin pinhod yun igattang weno adi. Ya handih inggattang yu ya bagiyu nan nunggattangan yu. Ya tipet eyu ninomnom di athidi, bokon hay tataguy linangkakan yu, mu hi Apu Dios." 5Dingngol Ananayas hidiye ya pinghanadi ya natu-i ot mate. Wadada nadan kakat-agu ot libbutan day adol na ot eda ilubuk. Am-in nadan tatagun nanibo ya nangngol kediyen naat ke Ananayas ya timmattakut da. 7Nala-uy tulun olas ya dimmatong nan inayan Ananayas an hi Sappira, mu uggena inila nan naat nah inayana. 8Kanan Pedro ke hiyay "Kon makulug an abunah tuwen nunggattangan yu?" Ya kanan Sappiray "Om, abunah nae." 9Ot kanan Pedro ke hiyay "Antipet pun-oppoton yun himbale? Kon pangali yu on damanan ilangkakan yuy Espiritun Apu Dios? Deyan mangali nadan e nangilubuk nah inayam ta edaka damdama ilubuk." 10Pinghanadi ya natu-i damdamah Sappira ot mate. Ot alan da bo ot eda ilubuk nah paldang di lubuk nan inayana. 11Am-in da nan mangulug ya hanadan udum an nangngol nah naat ya timmattakut da. 12Dakol di impatibon nadan apostoles Jesus hi milagro an pangimatunan hi kandaman Apu Dios an wadan dida. Am-in dan mangulug ya maamu-amung da nah balkon nan templo an kanan dan balkon Solomon. 13Hanadan adi mangulug ke Jesus ya kalkalyon day kaphod nadan mangulug, mu umagol dan mid-um ke dida. 14Mu takon di athidi ya mungkadakol day linalaki ya binabain nangulug ke Apu Jesus. 15Dingngol di katagutaguh diyen atoaton nadan apostoles Jesus ot pun-ie da nadan mumpundogo an inih-od da dida nah pangidalanan Pedro te pangali da on takon di abunay a-onay miptok nadah mumpundogo ya makaan di dogoda. 16Nun-ialin damdaman nadan katagutaguh kabobbobled Jerusalem nadan mumpundogo ya nungkahikpan ot kaanon nadan apostoles Jesus di dogoda ya nadan nihkop ke dida. 17Nan natag-en padi ya hanadan iibba nan Saducee ya umamo da hanadah apostoles 18ot dopapon da dida ot eda ikalabut dida. 19Mu kediyen hilong ya immaliy ohan anghel Apu taku ot ena ibughul nan panton nan kalabut ot ipalah-una dida ot kananan diday 20"Ekayu nah templo ta eyu ituttudu hanadah tataguy mipanggep nah balun nitaguwan an malpun Apu Dios." 21Inun-unud nadan apostoles hidiyen kinalin nan anghel ot mungkabigat kediye ya imme da nah templo ot eda muntuttudu. Yaden nan natag-en padi ya hanadan iibbana ya inayagan dan am-in nadan ap-apun di Judyu ot umitud-ak dah e mangawit hanadah apostoles nah kalabut ta mahumalya da. 22Mu handih dimmatong da nah kalabut ya maid dah di nadan apostoles ot mibangngad da ot kanan da hanadah ap-apuy 23"Imme kami nah kalabut ot tibon mi ya nialaddu ya nip-ong dan am-in nadan guwalya nah pantona, mu imbughul mi ya maid da." 24Dingngol nadan ap-apun di padi ya nan ap-apun di guwalyan nan temploh diye ya namodwong da ot numanomnom da hin nganney naat hanadah apostoles. 25Indani ya waday immalin lalaki ot kanana hanadah ap-apuy "Hanada ken ingkalabut yu ya dehdi da nah templo an tagan day tuttudu hanadah tatagu." 26Ot ikuyug nan ap-apun di guwalya nadan tataguna ta eda bo awiton nadan apostoles, mu uggeda impapinnilit di nangalaan da ke dida te tumakut dah pamnalan nadan tatagu ke dida. 27In-e da nadan apostoles hi kad-an nadan ap-apun di Judyu ot humalyaon nan natag-en padi dida. 28Kananan diday "Antipet kanan miy itikod yun muntuttuduh mipanggep ke Jesus yaden kahing kayu, ta deyan nihinap moh tud Jerusalem nan itanuttudu yu ya dakami bo udot di pabahulon yun nangipipaten hiya?" 29Hinumang da Pedro an kanan day "Om, mu mahapul an hi Apu Dios di un-unudon mi an bokon hay tatagu. 30Hi Apu Dios an dinaydayaw di ammod taku ya hiyay nunmahu ke Jesus handih natayana hi nangipatakan yuh krus. 31Minahuwan Apu Dios hi Jesus ot awitonah langit ot pab-unonah winawwana ta hiyay mun-ap-apu ya mangibaliw hi am-in ta waday innun takun Judyu an tanud Israel an muntutuyu ta pakomaan Apu Dios di liwat taku. 32Tinibo mi ya nipainila am-in datuwe ke dakami, kinali ihadak min makulug. Takon nan Espiritun Apu Dios an nidat hanadah mangulug ya ihadak nah tuwe." 33Handih dingngol nadan ap-apuh tuwen kinalin nadan apostoles ya bimmobboh-ol da ta pinhod dan pipate dida. 34Hay ohan dida ya hi Gamaliel an Pharisee an muntuttuduh Tugun Moses ya hiya ya lispituwon di tatagu. Timmaddog hi hinangngab nadan ibbanan ap-apu ot kalyonay ipalah-un da ni-an nadan apostoles. 35Kananay "Iibbak an Judyu, pakannomnomon yu ta ahiyu aton di pinhod yu ke da naen tatagu. 36Te nomnomon yu ke din naat ke Tewdas an kananay hiyay nakattag-e ot maawis day umeh opat di gatut an mangun-unud ke hiya. Mu handih pinate da ya nungkiwahit da hanadan mangun-unud ke hiya ot hidiye moy poppog na. 37Indai ya wada bo din hi Judas an iGalilee handih tiempon di pumbilangan di gubilnuh tatagu an inawis nay dakol an tatagu ot hiyay un-unudon da. Mu atboh din pinate da ot mungkiwahit dan am-in nan nangun-unud ke hiya. 38Ta hidiye nan kanak di kudukdul nay ipae taku dida ta nangamung da pe. Te deket hanadan atoaton da ya ituttudu da ya nalpuh nomnom di tagu ya ahi mapoppog damdama, 39mu deket nalpun Apu Dios ya maid di kabaelan takun mangipatikod ke dida. Kinali deket ipatna takun ipatikod dida ya kay hi Apu Dios di kahingon taku." 40Man-ut inun-unud dah diyen kinalin Gamaliel, mu impaghop da nadan apostoles ot ipahuplit da dida ot kalyon dan dida an itikod dan mangitanuttuduh mipanggep ke Jesus, ot ahida ipae dida. 41Mun-am-amlong nadan apostoles dih nanayanan da nah punhumalyaan te takon di nunholholtap da ya inila da an imbilang Apu Dios didan midinol an muntuttuduh mipanggep ke Jesus. 42Ta kabigabigat on imme da nah templo ya hi kabalebale an e muntuttuduh mipanggep ke Jesus an hiyah Kristo an mangipaptok hi tagu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\