So cherde e Apostole 6

1Indani ya mungkadakol day mangulug ke Jesus ad Jerusalem ya kabigabigat on waday midat hi baddang nadah mangulug an munhapul hi baddang. Mu hidi ya nungkammoy Judyun Greek di kalida ya Judyun bimmoble tuwalih di ta hanadan Greek di kali da ya bumoh-ol da an kanan day ugge nun-iingngoy pangidat dah baddang nadah iibba dan nungkabalun binabai. 2Ot ayagan nadan himpulut duwan apostoles am-in nadan mangulug ot kanan dan diday "Adi maphod hin iwalong min muntuttuduh mipanggep ke Jesus ta hinaey ipaptok mi. 3Hay maphod ya pumili kayuh pitun linalakin nanomnoman an dadiye nan mapmaphod di punnomnom di tatagun dida ya inila yun baddangan di Espiritun Apu Dios dida ta diday mangipaptok hi mipanggep ke nae, 4te dakami ke ya hay mundasal ya muntuttuduh mipanggep ke Jesus di ipapaptok mi." 5Ya am-in da nan naamung ya pininhod dah diyen kinalin nadan apostoles ot piliyon dah Stephen an nahamad di pangulug nan Jesus ya pakabbaddangan di Espiritun Apu Dios. Ot piliyon da damdamah Felipe, hi Pelkulus, hi Nicanor, hi Timon, hi Parmenas ya hi Nicolas an iAntioch an bokon Judyu, mu numbalin an mangun-unud hi pangi-en di Judyu. 6In-e da dadiyen pinili da hi hinangngab nadan apostoles ot ihakmon nadan apostoles di takle dah ulun dadiyen napili ot idasalan da dida. 7Mungkihinap di kalin Apu Dios hi kabobboble ya mungkadkad-uman day mangulug ke Jesus ad Jerusalem ya takon nadan padin di Judyu ya dakol day nangabulut ke Jesus ta hiyay un-unudon da. 8Hi Stephen ya dakol di inainat nah milagro te ongal di kabaelanan indat Apu Dios. 9Mu wadada nadan tatagun kumahing ya makihannun hiya. Dadiyen tatagu ya Judyun iCyrene ya iAlexandria an makiamu-amung nah simbaan an kanan dan Simbaan di naliblin himbut ya hanada ke bon udum ya iCilicia ya iAsia. 10Mu adida pakaapput ke Stephen te nan Espiritun Apu Dios di mangipanomnom ke hiyah kalyona. 11Kinali hay inat da ya waday binayadan dan tatagun munlangkak ta kanan day "Hi Stephen ke ya dingngol min kahingonay Tugun Moses ya hi Apu Dios." 12Dingngol nadan tatagu ya nadan mangipangpangulun Judyu ya nadan muntuttuduh Tugun Moses hituwe ya bimmoh-ol da ot padpap dah Stephen ot ie dah kad-an nadan ap-apun di Judyu ta eda humalyaon. 13Ot umayag da boh tatagun munlangkak an muntistigu an kanan day "Hituwen tagu ya dakol di kanalyonah gaga-ihon mipanggep nah templo taku ya nah Tugun Moses. 14Te dingngol mi handi an kananay pa-iyon kanun Jesus an iNasaret nan templo taku ya hannotana boy pangi-en binoltan taku handidah ammod taku an intuttudun Moses ke dida." 15Ya am-in da nan naamung nah punhumalyaan ya itotokkol dah angan Stephen te humihhili an kay angan di anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\