So cherde e Apostole 7

1Ot ilappun nan natag-en padin munhumalya ke Stephen an kananay "Kon makulug nan kinali da?" 2Ya kimmalih Stephen an kananay "Dakayun kaibaiba ya kaammoammod, donglon yu tun kalyok. Hi Apu Dios an madayaw ya numpatibo nah ammod takun hi Abraham handih kawada nad Mesopotamia ot ahida mit-an ad Haran ot 3kananan hiyay `Taynam hituwen bobled Chaldea ya nadan iibam ta ume ka nah boblen itudduk ke he-a.' 4Inun-unud Abraham ot taynanah tuwen bobled Chaldea ot umed Haran. Mu handih nateh amana ya kinalin bon Apu Dios ke hiya an mit-an ketuwen boblen numboblayan takud uwani. 5Mu dih inaliyan Abraham hitu ya maid di e impaboltan Apu Dios ke hiya hi lutana takon ni-moy ittay, mu hinamad Apu Dios di kalina ke Abraham an hiya ya hanadan tanud nay mamoltan ketuwen luta. Handih nangihamadanah kalina mipanggep ketuwe ya maid ni-an di imbabalen Abraham. 6Ot kalyon bon Apu Dios ke Abraham di `Hanadan tanud mu ya ume dan mumboble nah boblen di udum an tatagu ta ahida pumbalinon didah himbut ya punholholtapon da didah opat di gatut an toon. 7Mu ahik kastiguwon dadiyen mumpaholholtap ke dida ya ahida taynan hidiyen boble ta mibangngad da ya ahiyak dayawon hitu.' 8Intugun bon Apu Dios ke Abraham an mahapul an makugit nadan tanud na ta kitib-anan kulugon da nan kalin hinamad Apu Dios ke hiya. Ta hidiye nan handih waluy algon Isaac an imbabalen Abraham ya kinugit na. Nuntanud damdamah Isaac ot wadah Jacob ot kugiton Isaac handih kagolang na. Ot muntanud boh Jacob ot wadaday himpulut duwan linalakin imbabalena ot athidiy inat Jacob ke didan am-in. Dadiyen himpulut duwan imbabale nay nahlagan takun Judyu. 9Dadiyen imbabalen Jacob ya inamohan da nan ohan tulang da an hi Joseph ot ihbut da hi iEgypt. Mu wadat nangamung hi Apu Dios ke hiya 10ta am-in di punligatana ya baddangan Apu Dios. Ya indatana boh kinalaing ya maphod an pangi-e, kinali pohpohdon nan Pharoah an patul hidid Egypt ot pumbalinonah gobernador ya mangipaptok nah balena. 11Indani ya waday bitil hi kabobbobled Egypt ya ad Kanaan an boblen din ammod takun hi Jacob. Dakol day tatagu an nunholholtap te hay inagang da ya ma-ma-idan moy mahamak hi makan. 12Mu dingngol udot Jacob an waday makan ad Egypt ot itud-ak na nadan imbabalena an dadiye nan aammod taku an e gumatang hi makan hidi. 13Handih pidwa nan nangayan dah di ya ahi nuppe impainilan Joseph an hiya nan tulang da ot hidiyey nanginilaan nan Pharoah mipanggep hi pamilyana. 14Ot ipaad Joseph hanadah tutulang na an ikuyug dah amada ya am-in nadan pamilya da ta umali dad Egypt. Ot hay bilang dan am-in an immed Egypt ya napitut lima. 15Ot hidiy natayan Jacob ya nadan imbabalena an aammod taku dih done. 16Hay eda nangilubukan ke dida ya ad Sekhem an ginatangan din ammod takun hi Abraham hanadah tanud Hamor. 17Handih dandaniy pangipaannungan Apu Dios hi kinalina ke Abraham ya dimmakol nadan tanud Jacob ad Egypt. 18Nala-uy dakol an toon ya nahanhanot day numpatul ad Egypt ya waday ohan numpatul an uggena inilay mipanggep ke Joseph te nateh done. 19Hituwen ohan patul ya hinauhaul na handidan aammod taku ya makabbungot ke dida ta pilitona didan iwalong da nadan ka-itungon iimbabaleda ta mungkakate da. 20Kediyen tiempoy nitungawan Moses an makakkaphod an golang. Tuluy bulan di nangitaluwan dan hiyah baleda 21ot ahida italu nah pingngit di wangwang, mu hinamak nan babain imbabalen nan patul ot alana ot ipaptok na an imbilang nan imbabalena. 22Intuttudu dan Moses am-in di inilan nadan iEgypt ot lumaing am-in hi atona ya kalyona. 23Handih nap-at di toon Moses ya ninomnom nan e tibon nadan ibbanan Judyu an tanud Israel. 24Ya tinibonay ohan ibba nan Judyu an punholholtapon nan iEgypt ot mabaal ot patayonah diyen iEgypt. 25In-athidina te kanana pe on maawatan nadan ibbanan Judyu an hiyay pinilin Apu Dios an bumaddang ke dida nah punligligatan da, muden ugge da. 26Hi nabiggatana ya dinatnganay duwah ibbanan Judyu an mun-awwit. Impatna nan mun-anawan dida an kananay `Antipet hintulang kayu yaden mun-awwit kayu?' 27Mu nan numbahul ke didan duwa ya intulud nah Moses ot kananay `Dahdiy nangalin he-an umalikan mun-anawan dakami? 28Kon pinhod mun patayonak bo an umat hi inat mu nah iEgypt ad nakugab?' 29Dingngol Moses hidiyen kinalina ya timmakut ot bumtik ad Midian. Hidiy nalahinana ot waday duwan imbabalena. 30Niha-ad hidi hi nap-at an toon ot waday ohan algo nah kad-an nan bilid ad Sinai ya numpatibon hiya on anghel Apu Dios nah mundadalang an ittay an kaiw. 31Namodwong hi Moses kediyen tinibona ot mih-up ta paka-ang-angona ya dingngol nah Apu taku an kananay 32`Ha-oy di Dios nadan aammod yun hi Abraham, hi Isaac ya hi Jacob.' Munggagayonggong hi Moses hi takut na ya adina pinhod an iang-ang hidi. 33Kanan bon Apu Dios ke hiyay `Kaanom nan apatut mu te wadaak hituh tinaddogam. 34Tinibok ya nahalman di ligat nadan tataguk ad Egypt ya dingngol kuy palak da. Kinali immaliyak ta baddangak dida nah ligat da ta ad uwani ya itud-ak dakad Egypt ta em aton nan pinhod kun aton ke dida.'" 35Ya intuluy bon Stephen an kananay "Hituwen hi Moses ya adi abuluton handidan aammod taku te handih nangipatnaanan e mun-anawa nah duwan ibba nan mun-awwit ya kanan da ot ya abun hiyay `Dahdiy nangalin he-an umali kan e mun-anawan dakami?' Mu takon di athidi ya hi Moses di intud-ak Apu Dios an mangipangulu ya mamaddang hanadah ibbana ot tayanan dad Egypt. Ya nan anghel Apu Dios an numpatibon Moses nah kaiw an mundadalang di namaddang ke hiya. 36Dakol di inainat Moses hi milagro hidid Egypt handih nangipanguluwanan didan makaan hidi, takon di nan nun-agwatan da nah Maingit an baybay ya hidi nah adi maboblayan hi nap-at di toon. 37Hi Moses boy nangali handidah ammod takun tanud Israel an kananay `Waday ahi itud-ak Apu Dios an profetas an umat ke ha-on. Hidiyen itud-ak na ya ibba taku.' 38Hi Moses bo din nangipangpangulu handidah aammod taku nah adi maboblayan ya hiyay nakihummangan nah anghel Apu Dios hidi nah bilid ad Sinai. Ya hiyay nanawat nah nitudokan nan Tugun Apu Dios an mangituttuduh mipanggep hi biyag an maid di poppogna ot hidiyen Tugun di nipabanolboltan ke ditakun Judyu. 39Mu handidan aammod taku ya adida un-unudon ya pihulon dah Moses an mangipangpangulun dida ya pinhod dan abun mibangngad ad Egypt. 40Ot kanan dan Aaron di `Mangapya ka ot kaya hi dios takun mangipangulun ditaku, te tun hi Moses an nangipangulu ke ditakun tumayan ad Egypt ya ugge taku inilay naat ke hiya nah nangayana.' 41Ta hidiye nan nangapya dah dios da an kay impan di bakay ang-ang na ot ianappitan dah aggayam. Ya nunhahamul da te hay an-anla da nah eda kinapya. 42Ot iwalong mon Apu Dios dida ot hay dayawon da ya bibittuwon, bulan, algo ya am-in nan wadah kabunyan. Immannung nan impitudok Apu Dios handidah profetas an kananay `Dakayun tatagud Israel! Bokon ha-oy di nangiappitan yu hanadah kinlong yu handih kawada yu nah adi maboblayan hi nap-at di toon. 43Mu nan bulul an hay ngadana ya Molok an niha-ad nah balballen intabitabin yu. Ya hay oha boh nangidinolan yun dios yu ya nan kay bittuwon an nginadanan yun Rephan. Dadiyen kinapya yuy dinaydayaw yu. Ta hidiye nan ipae dakayu nah boblen mala-uwan ad Babilon ta mumbalin kayuh himbut hidi.'" 44Kinalin Stephen ke diday "Handidan aammod taku handih kawada da nah adi maboblayan ya wadan dida nan pundayawan da ke Apu Dios an kanan dan Tabernacle. Handih nakihummangan hi Apu Dios ke Moses ya intuddunan hiyay aton dan mangapya kediye. 45Handih nateh Moses ot mihannot hi Joshua an nangipangulu nadah aammod taku ya eda numboble nah boblen di tatagun inapput da te hay baddang Apu Dios. Ya nunnananong ke dida ya intanabtabin dah diyen binoltan dan Tabernacle ot ingganan dih numpatulan David. 46Hi David ya impakappinhod Apu Dios ot ibagan David ke hiya hin iabulut nan mangapya da hi nahamad an pundayawan dan hiya. Mu ugge in-abulut Apu Dios an hi David di mangapya, kinali hi mo Solomon an imbabalenay nangapya. Mu hi Apu Dios an nakattag-e an dinaydayaw din ammod takun hi Jacob ya adi miha-ad hi bale an kinapyan di tagu. Hituwey kanan din ohan profetas, 49`Kanan Apu Dios an nakattag-ey "Hi langit di ubunak an mun-ap-apu ya hay lutay pangiuyyadak hi hukik. Nganneh diyen balen kapyaon yun kiha-adak? Kon pakakapya kayu? 50Kon bokon ha-oy di nangapyan am-in?" '" 51Ya kanan bon Stephen ke diday "Dakayun tatagu ya mangohe kayu. Maid di nomnom yu ya kay kayu nalulok an adiyu idngol hi kalin Apu Dios. Umat kayu handidan aammod taku te dakayu damdama ya kahingon yu nan Espiritun Apu Dios. 52Maid di oha hanadah profetas Apu Dios an ugge impunholholtap handidan aammod taku. Am-in da nan intud-ak Apu Dios an immalin nangipainilah aliyan Kristo an maid di bahul na ya pinate da dida. Ya handih immalih tuwen hi Kristo ya impadpap yu ot patayon yu. 53Man-ut dakayuy nanawat nah Tugun Apu Dios an impiali na hanadah anghel na, mu uggeyu inun-unud." 54Dingngol nadan ap-apuh diyen kinalin Stephen ya namahig di boh-olda ta waday oha on munggagayotgot. 55Mu hi Stephen an waday Espiritun Apu Dios ke hiya ya intangad nah kabunyan ya tinibo nay dayaw Apu Dios ya tinibo nah Jesus an muntadtaddog hi winawwana. 56Kanana hanadah tataguy "Ang-angon yu ke an nabukatan di langit ya matiboh Jesus an Panguluwan di tagu an deyan timmaddog hi winawwan Apu Dios." 57Inupup nadan munhumalyay ingada ta adida donglon di udum an kalyona ya muntutukuk da ot madhu dan mampap ke hiya 58ot ie da nah pingngit di boble ta eda tugmilan. Hanadan tatagun nanugmil ke Stephen ya impid-on day bulwati da ke Saul. 59Handih puntugmilan dah Stephen ya kananay "Apu Jesus, dawatom di linnawak." 60Nundukkun ot oltonay kalina an kananay "Apu, adim nomnomon hituwen liwat da." Kinali nah tuwe ya impayu nan nate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\