So cherde e Apostole 8

1Hanadan udum an mangulug ya eda inlubuk hi Stephen an u-umyungan da. Mu hi Saul ya immamlong hi namatayan dan hiya. Hituwen namatayan dan Stephen di lappunah nangipaholholtapan da hanadah mangulug ad Jerusalem. Namam-an Saul an inat nan am-in di kabaelanan mangipaholholtap hanadah mangulug an immeh kabalebale ta ena punlupduk nadan linalaki ya binabain mangulug on ena impakalabut dida. Hidiyey gapunan am-in da hanadan mangulug ya binumtik dah udum an boble ad Judea ya Samaria ta abuna nadan apostoles an nataynan hidi. 4Hanada ken mangulug an binumtik ya nun-ituttudu day mipanggep ke Jesu Kristo hanadah boblen nangayan da. 5Hi ke Felipe ya immed Samaria ot ituttudunay mipanggep ke Jesus an hiya nan Kristo an mangipaptok hi tagu. 6Hanadan tataguh di ya pakaddonglon dah Felipe te nan ituttudu na ya milagron inainat na. 7Dakol day nungkahikpan an kinaanay nihkop ke dida ya deket e makaan nan nihkop on tinumkuk ni-an. Ya pinumhod nadan nungkaparalyze ya nungkapilay. 8Kinali am-in da nan tatagud Samaria ya mun-an-anla da. 9Hidid Samaria ya wada tun hi Simon an nalaing hi magic. Deket impatibona hanadah tatagud Samariay magic na on anakkayang an makammodwong da ya ipahhiya nah diye an kananay ongal di kabaelana. 10Kinali am-in nadan tataguh di, takon di dahdi ya pakakuluggon da an kanan day "Makulug peman, ongal di kandamana an umat ke Apu Dios." 11Pakakuluggon dah Simon te nabayag an impatipatib-ana didah magic. 12Mu handih intuttudun Felipey mipanggep ke Jesu Kristo ya nan pun-ap-apuwan Apu Dios ya dakol day linalaki ya binabain nangulug ot mumpabonyag da. 13Takon hi Simon ya nangulug ot mumpabonyag. Ot maki-kien Felipe ya namodwong hi nanib-anah atoatonah milagro ya hanadan udum an pangimatunan hi kandaman Apu Dios. 14Hanadan apostoles ad Jerusalem ya dingngol da an hanadan tatagud Samaria ya inabulut day kalin Apu Dios, kinali intud-ak da, da Pedro ke Juan an e mamaddang ke dida. 15Handih dimmatong dah di ya indasalan da nadan mangulug hidi ta dawaton day Espiritun Apu Dios. 16Te handih nabonyagan da ya uggeda dinawat te hi Apu Jesus ya abuy nangadan an kon tagu ke dida. 17Nundasal da Pedro ke Juan ot ihakmo day takle dan dida ot dawaton day Espiritun Apu Dios. 18Handih tinibon Simon an hanadan tatagun nangihakmowan da Pedro ke Juan hi takleda ya dinawat day Espiritun Apu Dios ya kananan diday 19"Bayadan dakayu ta mawada damdamay kandamak an umat nah kandama yu ta am-in da nan pangihakmowak hi taklek ya dawaton da damdamay Espiritun Apu Dios." 20Mu hinumang Pedro an kananay "Hay idat Apu Dios ya adi magatang. Hinaen pihhum ya mama-id ya he-a ke ya ume kad impierno te adi maphod di punnomnom mu. 21Maid di kalebbengam tuh ngunu mi te hay panibon Apu Dios ke he-a ya gaga-ihoy nomnom mu. 22Muntutuyu ka gapu ketuwen gaga-ihon nomnom mu, ya mundasal kan Apu Dios ta pakomaanah naen liwat mu. 23Te inilak an maka-amo ka ya abunay liwat an inilam." 24Kimmalih Simon an kananan da Pedro ke Juan di "Idasalanak anhan ta adi maat ke ha-on danaen kinali yu." 25Ginibbun da Pedro ke Juan an muntuttuduh mipanggep ke Jesus ya nan kalin Apu Dios ot mibangngad dad Jerusalem. Takon hanah dinaladalan dan kabobbobled Samaria ya nuntuttudu dah di. 26Indani ya numpatibo nan anghel Apu Dios ke Felipe ot kananay "Mundadaan ka ta ume ka nah kalatan nah adi maboblayan an malpud Jerusalem ya mumpaed Gaza." 27Inun-unud Felipe ot ume ya dinamu na on tagun iEthiopia an nilugan hi kalesa. Nalpud Jerusalem an e nundayaw ke Apu Dios ta mungkibangngad hi boble da. Hituwen tagu ya natag-ey saad na te hiyay mumpaptok hi pihhun nan Kandes an hidiyey pungngadan nadan iEthiopia hi ap-apudan babai. 29Ya kalyon nan Espiritun Apu Dios ke Felipey "Eka, mih-up ka nah kalesa." 30Ot galgal-an Felipen imme nah kad-an di kalesa ya dingngol na an bidbidbidon nan tagu nan intudok Isaiah an profetas. Ot kanan Felipe ke hiyay "Kon maawatam nan bidbidbidom?" 31Ya kanan nan taguy "Deya nimpen adik maawatan an kah-in di waday mangituttudun ha-on hi mipanggep ketuwe." Indani ya inayaganah Felipe ta makib-un ke hiya. 32Hay nitudok an bidbidona ya kananay "Hiya ya kay karnero an dimpap da ot eda paltiyon. Ya kay impan di karnero an takon di pumpu-litan day dutdut na ya op-opya. 33Maid di bilang di kinataguna hi impangat dan hiya ya adi maandong di nunhumalya dan hiya te takon di maid di bahul na ya pinate da. Ya adi taku pakaikali am-in hi inainat dan hiya te himpappange. Pinoppog day biyag na tuh luta." 34Ot mahmahan nan tagu ke Felipe an kananay "Dahdiy kalkalyon tun profetas, hay adol na weno hay udum an tagu?" 35Ot ilappun mon Felipe an mangalkalih mipanggep ke Jesu Kristo mipalpu kediyen binidbid nan tagu. 36Kediyen mangmangnge da ya waday dinatngan dah danum ot kanan nan iEthiopiay "Deya ot on danum, an damanan bonyaganak?" 37Ya kanan Felipey "Damanan bonyagan daka hin makulug an kulugom hi Jesu Kristo." Ya kanan nan iEthiopiay "Om kulugok an hi Jesu Kristo ya Imbabalen Apu Dios." 38Ot paohnongon nan tagu nan kalesa na ot lumah-un dan duwa. Immeda nah danum ot bonyagan Felipe. 39Nagibbu ot dumakal da ya maid maptok ya nama-id hi Felipe te inalan nan Espiritun Apu Dios. Ugge mo tinibon nan iEthiopia, mu intuluy na nah pangayana an maka-an-anla. 40Hi ke Felipe ya maid maptok ya inhawwang nad Azotus ot ipalpunah di an muntuttuduh mipanggep ke Jesus ta padaldalanonah kabobboble ingganay dimmatong ad Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\