So cherde e Apostole 9

1Hi ke Saul ya nanong nan ihik nan pipate nadan mangulug ke Apu Jesus ot ume nah natag-en padi 2ot e mumpakapyah tudok an ipatibona hanadah ap-apun di Judyu nadah simbaan ad Damascus. Ta hidiyey panginilaan da an hiya ya waday kalebbenganan mampap hanadah mangulug nah intuttudun Apu taku, takon di binabai. Ta hanada ken madpap ya mie dad Jerusalem ta hidiy eda kikalabutan. 3Inala nah diyen tudok an impakapyana ot ume dad Damascus. Handih manatong da ya waday nalpuh kabunyan an kay kil-at an pinat-alanay nunlinikkod hi kad-an Saul. 4Natu-i ya dingngol na on mungkali an kananay "Saul! Saul! Antipet punholholtaponak ke he-a?" 5Ya kanan Saul di "Apu, dahdi ka?" Hinumang nan kimmali an kananay "Ha-oy hi Jesus an punholholtapom. 6Tumaddog ka ta ume ka nah boble ot wada nan ahi mangituddun he-a nah pinhod kun atom." 7Am-in nadan tatagun ibban Saul ya nano-ol da te waday dingngol dah mungkali, mu adi matibo. 8Timmaddog hi Saul ot diyatona, mu adi pakatibo. Ot podpodnon mon nadan ibbana ingganay dimmatong dad Damascus. 9Tulun algon adi pakatiboh Saul ya ug-ugge nangan ya imminum. 10Hidid Damascus ya wada on ohan tagu an mangulug ke Jesus an hi Ananayas. Numpatiboh Apu takun hiya ot kananay "Ananayas." Hinumang Ananayas an kananay "Tipe-, Apu?" 11Kanan Apu takun hiyay "Ume ka nah kanan dan kalatan maandong ta em tibon hidih balen Judas nan tagun iTarsus an hi Saul. Dehdin dumasadasal 12te impain-inop kun hiya an wada nan tagun hi Ananayas an immen nangihakmoh taklenan hiya ta makaan di kulap na." 13Kanan Ananayas di "Apu, mu dakol di dingngol ku mipanggep kediyen tagu an nahalman kanuy numpaholholtap na hanadah tatagum ad Jerusalem. 14Ya deya bon dehtud Damascus an inodnanay tudok an impakapya na hanadah ap-apun di padid Jerusalem ta kitib-anan waday lebbeng nan mampap hanadah tatagun mangulug ke he-a." 15Mu kanan Apu takuy "Takon di athidi ya umeka te hiyay pinilik an e mangituttuduh mipanggep ke ha-on hanadah bokon Judyu, hanadah patul ya hanadah ibbam an Judyu. 16Ahik ipainilan hiyay ahina punholholtapan gapuh pangituttuduwanah mipanggep ke ha-on." 17Ot umeh Ananayas. Hinumgop nah balen kad-an Saul ot ihakmo nay takle nan Saul ot kananay "Tulang ku Saul, hi Apu Jesus an hiya nan numpatibon he-a nah dalan handih mangali ka ya hiya boy nangitud-ak ke ha-on ta makaan nan kulap mu ya dawatom nan Espiritun Apu Dios an bumaddang ke he-a." 18Pinghanadi ya waday nag-an nalpuh matan Saul an kay hiphip di dolog ya pakatibo bo ot ne mumpabonyag. 19Mangan mo ya numbangngad di inlot na. Ot makiha-ad ni-an hi Saul hanadah mangulug ke Jesus ad Damascus. 20Maid uhup ya inlappun Saul an muntuttudu hanadah simbaan mipanggep ke Jesus an kananay "Hi Jesus ya Imbabalen Apu Dios." 21Am-in da nan tatagun nangngol ke hiya ya namodwong da. Kanan day "Kon bokon hituwe nan tagun mangipipatepate hanadah mangulug ke Jesus ad Jerusalem? Ya kon bokon hay gapunah inaliyanah tu ya ena pabalud hanadan mangulug ke Jesus ta iena didah kad-an nan ap-apun di padi?" 22Mu hi Saul ya namam-an naudman di kabalinanan muntuttudu ya hay atonan mangipainilah kakuluganan hi Jesus ya intud-ak Apu Dios an mangipaptok hi tatagu. Kinali maid di aton nadan Judyu ad Damascus an kumahing ke hiya te niptok am-in di ituttuduna. 23Nala-uy kaatnan algo ya naamung nadan Judyu ad Damascus ot ihuhummangan day pamatayan dan Saul. 24Kabigabigat ya kahilohilong on eda bintak hanadah hoob diyen boble ta deket mala-u ya patayon da. Mu nainnilaan Saul hidiyen planuda. 25Ohan hilong ya binaddangan nadan intuttuduwana ot iha-ad dah ayod ot uy-uyon da nah bah-el nan binatun alad an nunlinikkod kediyen boble ta waday atonan bumtik. 26Nibangngad hi Saul ad Jerusalem ot e mid-um hanadah mangulug hidi, mu timmakut dan hiya te adida kulugon an mangulug mon Jesus. 27Mu wada udot tun hi Barnabas an nangikuyug ke Saul ot ie nah kad-an nadan apostoles ot kalyonan dida an numpatibo ya nakihummangan hi Apu Jesus ke Saul hanah dalan ad Damascus. Ot kalyona bon dida an maid di takut Saul an nuntuttuduh mipanggep ke Jesus ad Damascus. 28Ot abuluton dan mid-um ke dida ot mangemange hanadah bobled Jerusalem an maid di takut nan e nuntuttuduh mipanggep ke Apu takun hi Jesus. 29Wadaday Judyun Greek di kalida an nakihanummangana ya nakihannanuna, kinali pinhod dan patayon. 30Dingngol nadan mangulug hidiye ot ibbaan dah Saul ta ingganad Cesarea ot umed Tarsus. 31Am-in da nan mangulug ad Judea, Galilee ya ad Samaria ya limminggop da ya mungkihamad moy pangulug da. Mungkadakol da ya banaddangan di Espiritun Apu Dios dida ya paka-un-unudon da nan pinhod Apu Dios an aton da. 32Hi Pedro ya nangenangeh kabobboble ot umed Lidda ta ena tibon hanadan mangulug ke Jesus hidi. 33Immeh di ya wada on tagun hi Eneas an naparalyze an nibakbakneh waluy toon. 34Kanan Pedron hiyay "Eneas, kinaan Jesu Kristo nan dogom. Tumaddog kat iphod mu nan nahuyopam." Pinghanadi ya timmaddog. 35Hanadan tatagud Lidda ya ad Sharon an nanibo kediyen naat ya nangulug dan Apu Jesus. 36Ya hidid Joppa ya wada nan babain mangulug ke Jesus an hi Tabita an hi kalin di Greek ya Dorcas an hay kibalinana ya makawa. Hiya ya maphod di atoatona ya ongal di baddang na hanadah nawotwot. 37Indai ya nundogoh Tabita ot mate. Inamo da ot eda ibakilang nah kuwaltu nah mikadwan gladun di baleda. 38Nih-up di Lidda ad Joppa ta dingngol nadan mangulug ad Joppa an wadah Pedroh di ot umitud-ak dah duwan lalakin e mangikuyug ke hiya an kanan day "Galgal-am ahan ta maki-e kan dakamid Joppa." 39Nundadaan hi Pedro ot maki-en dida. Dimmatong da ot ipangulu dah Pedro nah kad-an nan nate nah mikadwan gladu. Am-in nadan nabalun binabai an wadah di ya inaalimungmungan dah Pedro an kahikokoga da. Ya pun-ipatibo dan hiya nan kinugutan Dorcas an bubulwatin indat nan dida handih matagu. 40Impalah-un Pedro dida ot mundukkun an mundasal. Nagibbuy dasal na ot inhanggana nah nate ot kananay "Tabita, bumangun ka." Pinghanadi ya diniyat Tabita ya handih tinibo nah Pedro ya inumbun. 41Inodnan Pedroy taklena ot ipataddog na ot ayagana nadan ibban Tabitan mangulug ya nadan nabalu ot ipatibo nan dida an timmaguh Tabita. 42Nundingngol hituwen naat ad Joppa ya dakol da moy nid-um an mangulug ke Apu Jesus. 43Hi Pedro ya niha-ad ad Joppa hi kaatnan algo hi balen Simon an hay ngununa ya mangapyah lalat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\