Kolosenses 1

1Hituwen tudok ya nalpun Timothy an iba taku ya ha-oy an hi Pablo an apostoles an pinilin Apu Dios an mangipainila hi mipanggep ke Jesu Kristo. 2Itudok mih tuwe ke dakayun tatagun Apu Dios an ibba min nahamad di pangulug nan Jesu Kristo hinad Colossae. Hana ot ta munnananong an wadan ditakuy hayudut ya linggop an malpun Apu Dios an hi Ama taku. 3Am-in hi pangidasalan min dakayu ya adimi kal-iwan an mumpasalamat ke Apu Dios an Aman Apu takun hi Jesu Kristo 4te dingngol min nahamad di pangulug yun Jesu Kristo ya hay naminhod yun am-in hanadah tatagun Apu Dios. 5Nipalpu dih nanginilaan yu nah makulug an tuttudun mipanggep nah inat Jesus an kiphodan taku ya nahamad di pangulug yu te namnamaon yu nan wadah langit an ih-ih-od Apu Dios ke dakayu. Gapu kediyen namnamaon yu ya deyan mangulug kayu ya waday impaminhod yuh ibbayu. 6Hituwen maphod an tuttudu ya mungkipainilah kabobboble. Ya dakol day mungkabaliwan di biyag da gapun tuwe an umat hi nabaliwan di biyag yu handih nangngolan yu ot maawatan yuy mipanggep hi hayudut Apu Dios hanadah naliwat. 7Inadal yuh tuwe hi intuttudun Epaphras an napateg an ibba takun muttatyun Kristo an bumadbaddang ke dakami ketuwen ngunu an impangunun Kristo. 8Indatdatong nan dakamiy punhimpopohhodan yu an nalpu nah Espiritun Apu Dios. 9Kinali kediyen nangngolan mih mipanggep hi pangulug yu ya idasadasalan dakayun dakami ta wada ot an baddangan dakayun Apu Dios ta pakaawwatan yu nan tuttudun malpuh Espirituna, ta inilaon yun am-in di pinhod nan aton yu 10ta hay pumbibiyag yu ya miunnud nah pinhod na ta umamlong. Ta deket athidi ya dakol day mabaddangan nah maphod an aton yu ya madmad-uman di inila yu mipanggep ke hiya. 11Ya hana ot ta gapuh kandaman Apu Dios ya ipal-ot dakayu ta mabalin an anusan yuy kumpulnan ligat 12ta mun-am-amlong kayun mumpasalamat ke Ama taku. Imbilang ditakun tataguna ta mabalin mon migappat taku hanah ipaboltana nah pun-ap-apuwanan munnananong di pat-al. 13Kinaan ditaku nah tapol an pun-ap-apuwan Satanas ot it-an ditaku nah pun-ap-apuwan nan Imbabalenan impakappinhod na 14ya gapuh nangikatayan nan Imbabalenah liwat taku ya pakomaan ditakun Apu Dios. 15Hi Kristoy pangitib-an takun Apu Dios an adi matibo. Hiya an katagtag-ayan ya wada tuwali ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. 16Te am-in tun wada tuh luta ya hi langit an matibo ya adi ya naltu gapu ke Jesu Kristo, takon nadan makandaman aap-apu ya nadan anghel an maphod ya gaga-iho. Am-in di naltu, takon di daana ya lintuna ot midinol ke hiya an mangipaptok, ta hiyay madayaw. 17Hiya ya wada tuwali ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani ya waday panun am-in datuwe te hiyay mangipaptok. 18Ya hiyay kay taku ulu ya ditakun mangulug di kay na adol ta hiyay ukod ke ditakun am-in. Hiyay katagtag-ayan te minahuwan Apu Dios ta am-in takun tataguna ya ahi taku mamahuwan damdamah udum hi algo. Hituwey kitib-anan hiyay katagtag-ayan. 19Hi Jesu Kristo ya nun-ingngo dan Amana an Dios damdama, ta am-in nan wadan hiya ya wada bo nah Imbabalena te hidiye tuwaliy pinhod Amana. 20Intud-ak Apu Dios nan Imbabalena tuh luta ta waday aton nadan nihi-an an lintuna tuh luta ya hi langit an mibangngad ke hiya. Ingkatenay liwat taku ta waday aton takun mihayyup ke Apu Dios. 21Handi ya nihi-an takun Apu Dios te buhul ditakun hiya gapuh gaga-ihon wadah nomnom taku ya at-atton taku, 22mu ad uwani ya maphod ta inabulut ditakun mihayyup ke hiya gapuh nangikatayan nan Imbabalenah liwat taku. Ta hay panibon mon Apu Dios ke ditaku ya maphod taku an maid di liwat taku. 23Mu mahapul an itultuluy takun mangidinol nah nitanuttudun ditaku mipanggep hi natayan Jesu Kristo an hidiyey pangidinolan takuh kibaliwan taku. Hituwen nituttudun dakayu ya nundingngol hi kabobboble tuh luta. Ya deyan ha-on an hi Pablo an pinilin Apu Dios an oha hanadah muttatyuy mangipainilan tuwe. 24Ad uwani ya takon di dehtun munholholtapak gapuh nuntanuttuduwak hi kiphodan yu ya nanong nan maan-anlaak. Te hanan punholholtapak ya kayak milaggat nah nunholholtapan Kristo ta hanan pinhod nan maat nah ena nunholholtapan an kiphodan takun mangulug an makalin adol na ya umannung. 25Ha-oy di ohan pinilin Apu Dios an bumaddang hanadah mangulug ta ipainilak am-in nan kalina, immam-ana ke dakayun bokon Judyu. 26Ta ditakun tataguna ya inilaon takud uwani nan tuttudu nan uggena impainila nipalpu dih done ta ingganad uwani. 27Ad uwani ya inilaon takuh diyen maphod an ninomnom Apu Dios an aton te hidiye tuwaliy planuna. Pinhod nan ipainilah tataguh kabobboble takon di dakayun bokon Judyu an wadah Kristo ke ditakun mangulug, kinali namnamaon takun milak-am nah kidayawan Apu Dios. 28Ta hidiye nan am-in di pangayan mi ya hay mipanggep ke Kristoy itanuttudu mih tatagu. Aton min am-in di kabaelan min muntuttudu ta mangulug dan Kristo ya mihamad di pangulug da te hay nigappatan dan hiya. 29Mun-oolotak ketuwen ngunuk takon di naligat te nanong nan ongal di baddang Kristo ke ha-on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\