Kolosenses 2

1Pinhod kun inilaon yun am-in an ugge nanginilan ha-on, dakayun mangulug ad Colossae, ad Laodicea ya hanadan wadah udum an boble, an nahalman di pangidasadasal kun dakayun am-in, 2te pinhod kun punnanongon yuy pundinol yun Jesu Kristo ya mun-uunnud kayu te hay impaminhod yuh ibbayu ta pakainillaon yuy mipanggep ke hiya an hidiye nan ugge impainilan Apu Dios handi. 3Hi Jesu Kristoy kay aladdun punlukat am-in nah nitalun nomnom ya kinalaing Apu Dios te hiyay mangipainilan ditaku hi pangi-ena ya hiyay kawad-an am-in di wadan Apu Dios. 4Kalyok ke dakayuh tuwe ta deket wadaday udum an umalin mangituttuduh hinnatkon ya adi kayu mahaul, takon di maphod di pungkalkalli da te langkak hidiyen ituttudu da. 5Takon di maidak hinah kad-an yu ya kayak damdama wada te nonomnomon dakayun ha-on. Ya mun-am-amlongak te nanongnan nahamad di pangulug yun Kristo. 6Deyan inabulut yuh Jesu Kristo an Apu yu ya mahapul an madinol kayun baddangan dakayun hiyah kabigabigat an 7kay kayu lumamut ke hiya ta hiyay mangipatagun dakayu. Kinali mahapul an nahamad di pangulug yun hiya ta miunnud nah nituttudun dakayu. Ya hay maphod ya mumpasalamat takuh ongal ke Apu Dios nah atonan ditaku. 8Halipat-an yu ta adi dakayu ihapitan hanadah umalin e muntuttuduh langkak. Man-ut nakala-ing dan kumali, mu hay ituttudu da ya ugge nalpun Kristo te nalpuh nomnom di tagu ya hanadah adi matibon mana-haut. 9Hituwey nomnomon yu, numbalin hi Jesu Kristoh tagu, mu nanongnan wadan hiyan am-in di kandaman Apu Dios. 10Ya gapuh nigappatan yun Kristo ya nilak-am kayu nah biyag nan maid kudang na. Ya hiyay katagtag-ayan am-in hanadah waday pun-ap-apuwan da, takon nadan adi matibo an umat hanadah dimonyo ya anghel. 11Ditakun mangulug ke hiya ya paddung nay nakugit taku, mu hay nakugitan taku ya adi umat hi pangugit di tagu, mu hidiyey nangipatikodan Kriston ditakun mangmangngat hanadah gaga-ihon pinpinhod di adol taku. 12Te handih numpabonyagan taku ya kay nakilubuk ke hiya nan gaga-ihon kinatagu taku. Mu handih namahuwana ya kay taku nakimahun hiya an nahannotan di kinatagu taku, te kinulug taku nan kandaman Apu Dios an nunmahun hiya. 13Athituy ine-ena: Dakayun bokon Judyu an ugge ni-an nanginilan Apu Dios ya kay kayu nate te hay liwat yu, mu tinagu dakayun Apu Dios ya pinakomaanan am-in di liwat yu gapu te kay kayu nakitagun Kristo handih namahuwana. 14Gulat na ya makastigu taku te hay liwat takuh ugge taku nangun-unudan nah Tugun an indat nan Moses, mu gapuh natayan Jesus hi krus ya pinakomaanan am-in di liwat taku ta adi taku mo makastigu. 15Hay nipatakan Jesus hi krus gapuh liwat takuy nangapputanan am-in hanadah dimonyo ya nadan aap-apuda ta napoppog moy pun-ap-apuwan dan ditaku. Hituwey panginilaan di katagutagu an hi Jesus ya abuy Ap-apu. 16Ta hidiye nan halipat-an yu ta adi dakayu haulon hanadah umalin mangibagan mahapul an un-unudon yu nan dakol an paniawon da, ta waday paniawon yuh makan ya mainum ya waday ngilinon yuh kabulabulan ya algo an umat nah Sabadun tungo. 17Datuwe ken tugun ya adi mo mahapul te kay da ya abu a-on nan makulug an maunud an hi Jesu Kristo. 18Adi kayu paapput hanadah mamihul hi pangulug yu an kanan day diday nala-la-ing te dida ke ya kay hanan nababa da peman te dakol di paniawon da ya kanan day mahapul an dayawon nadan anghel. Ya dida ke kanu ya waday inin-inop da ta hidiyey ipaanhan dan e ituttudu. Mu hay kakulugana kaya ya diday mangipatag-eh adol da te hay malpuh nomnom day ituttudu da. 19Danaen tatagu ya bokon moh Kristoy pundinolan da. Mu hi Kristo ya hiyay mibilang an ulu taku. Hiyay nangdon ke ditakun kay parten di adol na. Ta hidiye nan mipaptok taku ya mihamad di pangulug takun hiya ta mumbalin taku nah pinhod Apu Dios. 20Ditakun mangulug ya kay taku nakikaten Jesu Kristo handih natayana ta bokon mo nan gaga-ihon adi matiboy mun-ap-apun ditaku. Mu tipet nanongnan iun-unud yuh pangi-en nadan tatagun ugge nangulug 21an deke on kanan day "Adiyu odnan hidiye", "Adiyu kanon hidiye", weno "Adiyu e dapaon hidiye"? 22Mu am-in datuwen ikakagu da ya adi importante te adida munnanong, mu ahida mama-id. Datuwen pangi-e ya nalpuh nomnom di tagu, ugge nalpun Apu Dios. 23Hanadan tatagun mangun-unud ke datuwen pangi-e ya kay da peman nanomnoman te aton dan am-in di kabaelan dan mangun-unud nah kumpulnan kalyon dan maunud takon nin di punholholtapan day pangun-unudan da ya anusan da. Hay pangun-unudan dan datuwe ya kay hanan nababa da peman. Mu am-in dadiyen un-unudon da ya maid di hilbina te adi pakabaddang ke didan mangitikod an mangat hanah gaga-ihon pinhod di adol da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\