Kolosenses 3

1Dakayu ya mibilang kayu mon nakitagun Kristo, ta hidiye nan hay nomnomon yu ya nan midat ke dakayuh langit an pun-ap-apuwan Kristo an inumbun hi winawwan Apu Dios. 2Hay nomnomon yu ya hay kitaguwan yuh langit, bokon hantudan nalgom an wada tuh lutay gagamgaman yu. 3Te nan nitaguwan taku tuwali ya nibilang an nakikaten Jesu Kristo ot hidiyen nihannot an balun nitaguwan taku ya ipappaptok Jesu Kristo an wadan Apu Dios. 4Mibangngad keh Kristo an kalpuwan di biyag takun mangulug ya migappat takuh dayaw na. 5Ta hidiye nan mahapul an itikod yun mangat hanadah gaga-ihon pinhod di adol taku. Adiyu aton di malalao, adi kayu numanomnom hi nganneh diyen gaga-iho. Ya adiyu iummat nah tagun pinhod dan ibagin am-in di nganneh diye, te deket athituy aton yu ya impumbalin yun dios yu nan pinhod yun ibagi. 6Danaen at-atton nadan adi mangun-unud ke Apu Dios di mangipaboh-ol ke hiya ta lummuh pangastiguwanan dida. 7Mu takon di dakayu ya athidiy pangi-eyu handih ugge kayu nangulug. 8Mu ad uwani mon mangulug kayu ya mahapul an itikod yun mangat hi gaga-iho an adiyu hingitan di ibbayun tagu ya adi kayu kabinnoh-ol. Ya adi kayu tumanumbuk ya tibon yu bot adi kayu munlabu. 9Adiyu ilangkakan di ibbayu te dadiyen gaga-ihon pangi-eyu ya inwalong yu mo. 10Ad uwani ya nahannotan moh balu nan pangi-e taku ya hi Apu Dios an nunhannot kediyen pangi-e taku ya itultuluy nan mangipaphod ke ditaku ta loktat ya miingngo taku moh pangi-ena ya paka-inillaon taku hiya. 11Ketuwen balun biyag taku ya mun-iingngo taku moh hinangngab Kristo, takon di Judyu ya bokon, ya adi mo importante hin nakugit weno ugge, ya adi damdama importante hin himbut weno bokon, nun-adal weno ugge. Athidi te hi Jesu Kriston nakattag-e ya wadan ditakun am-in an mangulug takon di nganney nitaguwan taku. 12Impakappinhod dakayun Apu Dios ot piliyon dakayun tataguna. Kinali mahapul an munhin-hohmok kayu ya munhin-uulleyan kayu. Maphod boy mumpakumbaba kayu ya mun-anus kayu. 13Ya hay ot bo aton yu ya munhinhuhhulug kayu ya kal-iwan yuy bahul di ibbayun dakayu ta umat ke Apu taku an pinakomaanay liwat takun hiya. 14Ya hay makahhapul ya munhimpopohhodan kayu te hituwey mangipahamad hi pun-uunnudan yu. 15Hi Kristoy pangidinolan takuh baddang ta mitultuluy di maphod an punnomnom takuh ibba taku ta malinggop taku. Te hidiyey gapunah namiliyan Apu Dios ke ditakun mangulug an ohan adol Kristo. Ya maphod di mumpasalamat kayun Apu Dios hi am-in nah atonan dakayu. 16Mahapul bon hay umanhan hi nomnomon yu ya hanadan intanuttudun Kristo ta miunnud hi niptok an punnomnom ya kinalaing yun munhintuttudu ya munhintuttugun. Ia-apo yu nadan Psalms ya nadan udum an a-apo an pundayaw ke Apu Dios ya nomnomon yuy pumpasalamatan yun hiya. 17Ya nomnomon taku ta am-in di aton taku ya kalyon taku ya kidayawan Apu takun hi Jesus ya am-in nan pumpasalamatan takun Apu Dios ya ipadalan takun hiya. 18Dakayun binabai ya maphod di un-unudon yuy inayan yu te hidiyey maphod hi pangi-en di mangulug ke Apu taku. 19Ya dakayu ke damdaman inayan dan linalaki ya ipatibo yuy impaminhod yun dida ya adi kayu makabbungot ke dida. 20Ya dakayu damdaman u-unga, ya adiyu ngohayon di ammod yu ta umamlong hi Apu Dios ke dakayu. 21Dakayu ke damdaman aammod da ya konoknongon yu ta adiyu halman di hong-ak ke dida te loktat ot ya abu ya umalmot da. 22Dakayun himbut, un-unudon yu ta nangamung di ap-apu yu, adiyu ipatibo an makakkahlu kayu ya abu hin wada kayuh hinangngab da, mu hay pangun-unudan yun dida ya malpuh nomnom yu ya gapuh pangun-undan yun Apu Dios, bokon nan ekayu pitpitbal. 23Ya am-in di aton yu ya munhuhulu kayun mangat an kay hi Apu takuy ingunngunuwan yu an bokon hay tagu. 24Te inila yu an hi Apu takun hi Jesu Kristoy mangidat hi gun-udon yu an hidiye nan e pakitaguwan ke hiya. Te hay kakulugana ya hiya tuwaliy kon muttatyun ditaku. 25Ta hanada ke damdaman mangmangngat hi gaga-iho, takon di nganney nitaguwan da, ya kastiguwon Apu Dios dida te hiya ya maid di nangiohhaanah kaphod na te hiya ya maandong di pangat na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\