Kolosenses 4

1Dakayun ap-apun datuwen himbut, mahapul an ip-iphod yuy pangat yun dida. Nomnomon yun wada damdamay Ap-apu yuh langit an hi Apu Dios. 2Ya kalyok ke dakayun mangulug an adi kayu uminglen mundasal ya ip-iphod yuy pundasal yu ya mumpasalamat kayun Apu Dios. 3Ya adiyu ahan kal-iwan ta idasalan dakami damdama ta baddangan dakamin Apu Dios ta waday innun min mangituttudu mipanggep hi pangibaliwan Kristoh tagu an hituwe nan ugge impainilan Apu Dios handi ya hituwey gapunah nikalabutak. 4Idasalanak bo ke dakayu ta baddanganak ke Apu Dios ta nalakan maawatan di taguy ituttuduk ke dida. 5Deket wada kayuh kad-an nadan adi mangulug ya ituttudu yun dida tun mipanggep ke Jesu Kristo ya tibon yu ta hay maphod di ipatibo yun dida. 6Ya tibon yu bot ip-iphod yun kumali hi pakihummanganan yu ta maphod di pangngol dah kalyon yu. Ya deket waday pinhod dan inilaon ya tibon yu ta miptok di panumang yu. 7Itud-ak kuh Taykikus an mangipainilan dakayu hi ma-ma-at ke dakamih tu ta wadan umamlong kayu. Hiyay itud-ak ku te hiyay ohan napateg an iba taku. Ya ipapati na bon bumaddang ya ibba taku damdaman muttatyun Jesu Kristo an hi Apu taku. 9Maki-ali damdama tun ohan kaboblayan yu an hi Onesimus an oha bon makangngun-unud ya napateg an iba taku. Didan duway ahi mangalkalin dakayu hi mipanggep hi ma-ma-at ke dakami. 10Hi Aristarchus an kadwak an nikalabut ya kananay nonomnomon dakayun hiya. Athidi bon Marcos an iban Barnabas. Nakalin dakayu tuwali an deket ihawwang Marcos hina ya ipatibo yuy apnga yun hiya. 11Takon di hi Joshua an Justus di oha bon ngadana ya nonomnomon dakayu damdaman hiya. Datuwen tulu ya abu hanadah Judyuh tuy bumadbaddang peman ke ha-on an e mangipainilah mipanggep nah pun-ap-apuwan Apu Dios. 12Hi Epaphras an oha bon kaboblayan yu ya ohan muttatyun Jesu Kristo ya kananay nonomnomon dakayu damdaman hiya. Idasadasalan dakayun hiya te pinhod nan makaihammad di pangulug yun Jesus ya paka inillaon yun am-in di pinhod Apu Dios hi aton yu ta dadiyey un-unudon yu. 13Ha-oy ya ihadak ku an namahig peman di pangidasadasal nan dakayu ya nadan tatagud Laodicea ya ad Heirapolis. 14Ya takon di nan napateg an iba takun hi Doktor Lucas ya hi Demas ya kananday ipainilak ke dakayu an nonomnomon dakayun dida. 15Kalyon yu hanadah ibba takun mangulug ad Laodicea ya ke Nympha ya hanadan maamuamung hi baleda an nonomnomon mi dida. 16Binidbid yu keh tuwen tudok ku ya ipie yu ad Laodicea ta bidbidon damdaman nadan mangulug hidi. Ya athidi bo nah tudok kun dida an maphod di bidbidon yu damdama. 17Adiyu kal-iwan ta kalyon yun Archipus an mahapul an gibbuwona nan ngunun indinol Apu takun hiya. 18Hituwen udidin di kalyok ke dakayu ya ha-oy mismun hi Pabloy nangitudok. Pinhod kun ipainilan dakayu an nonomnomon dakayu. Nomnomonak damdaman dakayu tuh kalabut ta idasalanak. Hana ot ta hi Apu Dios ya hayudutan ditakun am-in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\