Efesios 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo an pinilin Apu Dios an pun-apostoles Jesu Kristo an e mangipainilah mipanggep ke hiya. Muntudokak ke dakayun iibbak an mangulug hinad Ephesus an makangngun-unud ke Apu takun hi Jesu Kristo. 2Hana ot ta munnananong an wadan ditakuy hayudut ya linggop an malpu ke da Apu Dios an hi Ama taku ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. 3Dayawon takuh Apu Dios an hi Aman Apu takun hi Jesu Kristo te indat nan ditakun mangulug am-in di kiphodan an malpuh langit te hay nitulangan takun Kristo. 4Handih ugge nunlutuwan Apu Dios tuh luta ya pinili ditaku tuwalin tataguna gapu nah ahi aton Jesu Kristo ta mibilang takun maphod an maid di liwat taku hi hinangngab na. 5Ninomnom na tuwali handi an pumbalinon ditakun imbabalena gapu kediyen ahi aton Kristo. Inat nah tuwe te hidiyey pinhod na te ongal di pamhod nan ditaku. 6Ta hidiye nan dayawon takuh Apu Dios te impatibo nay ongal an hayudut nan ditaku gapuh nigappatan taku nah impakappinhod nan Imbabalena an hi Jesu Kristo. 7Ya gapuh nangikatayan Jesu Kristo hi liwat taku ya napakomaan taku ya napoppog di nihbutan takuh liwat. Hituwey kitib-anan ongal di hayudut Apu Dios ke ditaku an 8maid di kiingngohana. Ketuwey nangipatib-ana an hiya ya nakala-ing ya inilanan am-in. 9Impainila mon Apu Dios ke ditakud uwani nan ninomnom na tuwali handi an kiatan Kristo. 10Hidiyen ninomnom nan aton ya iphod nan am-in di wadah langit ya tuh luta ta miohha da hantuh kadatngan di gintud nah pangipaphodanan dida ta hi Jesu Kristoy pun-ap-apu da. 11Am-in di ma-ma-at ya miunnud nah pinhod Apu Dios an maat an hidiyey ninomnom na tuwali handih pippinghana. Hay ohah ninomnom Apu Dios ya ditakuy piliyonan tataguna gapuh pangulugan takun Jesu Kristo. 12Ta hidiye nan dakamin Judyun namangulun nunho-ho-od hi aliyan Kristo ya lebbeng nan hi Apu Dios di dayawon mi te hiyay katagtag-ayan. 13Takon di dakayun bokon Judyu ya nigappat kayu damdama ke Kristo te handih nangngolan yu nah makulug an tuttudu mipanggep hi kibaliwan taku ya nangulug kayun hiya ot ibilang dakayun Apu Dios an tataguna hi nangipaaliyanan dakayu nah Espirituna. Ya hidiyen nangipaaliyanah Espirituna ya hidiye tuwaliy kinalina handi. 14Hay kawadan di Espiritun Apu Dios ke ditakuy kitib-anan ahi taku dawaton nan kinalin Apu Dios an idat nan ditakun imbabalena hantuh kibaliwan taku ta kidayawana. 15Kinali nipalpu handih nangngolak an nahamad di pangulug yun Apu takun hi Jesu Kristo ya ongal di impaminhod yu hanadah ibba takun mangulug 16ya ongal di pumpasalamat kun Apu Dios. Ta hidiye nan idasadasalan dakayun ha-on 17ke Apu Dios an madayaw an Aman Apu takun hi Jesu Kristo ta baddangan dakayu nah Espirituna ta manomnoman kayu ya maudman nan inila yuh mipanggep ke Apu Dios. 18Ya idasadasal ku bon hiya an pat-alanay nomnom yu ta inilaon yuy kaphod nan namnamaon takun biyag an maid di poppogna an gapunan pinili ditakun tataguna ya inilaon yu nadan makakkaphod an boltanon taku 19ya inilaon yu an ongal di kandaman Apu Dios an bumaddang ke ditakun mangulug. Nipatiboh tuwen kandamana 20handih nunmahuwanan Jesus hi natayana ot ipab-unah winawwanah langit ta didan duway pun-ap-apun di am-in. 21Ya hay pun-ap-apuwan Jesu Kristo ya nakattag-e mu nadan anghel hi langit ya am-in nadan aap-apu, takon di dahdih, nadan matibo ya nadan adi. Ta athidi ke ya namammam-a mon natagtag-e mu nadan aap-apud uwani ya nadan ahi mun-ap-apu. 22Indat Apu Dios di lebbeng Jesus an mun-ap-apuh am-in hi lintuna. Ya hiyay mangipaptok ke ditakun mangulug ta hiyay kay taku ulu 23ya ditakuy kay na adol. Ta hidiye nan maid di e taku pungkudangan te am-in nan wadan hiya ya wada damdaman ditaku an adol na. Hiyay nangdon am-in hi nganneh diye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\