Efesios 2

1Handih ugge kayu ni-an nangulug ke Apu Dios ya maid di nitaguwan yun hiya te hay ngoheyu ya liwat yu. 2Te kediye ni-an ya hanadan gaga-ihon atoaton di tatagu tuh lutay un-unudon yu. Inanun-unud yuh Satanas an ap-apun nadan gaga-ihon adi matibo ya takon di ad uwani ya hiyay ap-apun nadan adi mangun-unud ke Apu Dios. 3Man-u te am-in taku ya umat taku ni-an ke dadiyen tatagu te hanan gaga-ihon pinpinhod di adol ya nomnom takuy inanun-unud taku, ta hidiye nan lebbeng nan kastiguwon ditakun Apu Dios an umat nadah gaga-ihon tatagu. 4Mu takon di athidi ya namahig di homok Apu Dios ke ditaku ya ongal di impaminhod nan ditaku, 5ta hidiye nan handi ya kay taku nakatte te hay adi taku pangun-unudan ke hiya ya kay ditaku tinagu handih nummahuwanan Jesu Kristo, ta adi taku mo makastigu. Hituwey kitib-anan nibaliw taku te hay hayudut na. 6Bokon ya abu nan etaku nakitagun Kristo, mu inggappat ditakun Apu Dios an makiap-apun Jesu Kristo hi langit. 7Athidiy inat na ta ipatibo nat nangamung di ongal an hayudut na ya ulenan ditakun nitulang ke Jesu Kristo. 8Imbaliw ditakun Apu Dios handih nangulugan taku gapuh ongal an hayudut na. Te ditaku ya maid di kabaelan takun mangibaliw hi adol taku. Hay kibaliwan taku ya malpun Apu Dios ya abu, 9bokon gapuh maphod an pangi-e. Kinali adinadaman ipahhiya takuy mipanggep ketuwe. 10Imbaliw ditakun Apu Dios gapuh pangulug takun Jesu Kristo ta aton takuy maphod te hidiye tuwaliy ninomnom nan aton taku. 11Kinali nomnomon yun kaibaiba an handih nitungo kayu ya bokon kayu Judyu, ya gapuh uggeyu numpakugitan ya ibaag dakayu hanadah Judyu te dida ke ya nakugit da. Mu hay pumpakugitan an at-atton di tagu ya malka ya abu. 12Handih ugge kayu ni-an nangulug ya maid di nigappatan yun Jesu Kristo. Bokon ya abuh diye te ugge kayu bo nilak-am nah kiphodan nadan Judyu an pinilin Apu Dios an tataguna. Ya ugge kayu nibilang nah kinalinan atona hanadah tatagun pinilina. Ta hidiye nan handi ya maid di innun yun mibaliw nah kakastiguwan yu te uggeyu inilah Apu Dios. 13Mu ad uwani ya adi mo umat hidi te nigappat kayun Jesu Kristo. Nidawwi kayu handi ke Apu Dios, mu ad uwani ya nihayyup kayu mon hiya te hay nangikatayan Jesu Kristoh liwat taku. 14Hi Jesus di nangihayyup ke dakamin Judyu ke dakayun bokon Judyu ta ohan pamilya taku mo te kinaana nan nihanih kiohhaan taku ta adi taku mo mumbubuhhulan. 15Te handih natayana ya pinoppog na nadan dakol an anun-unudon min Judyu an intugun Moses ta maid moy humlun hi etaku punhahannuwan, mu miohha takun am-in gapuh nigappatan takun hiya. 16Ya gapuh natayanah krus ya adi taku mo mumbubuhhulan, mu mun-uunnud taku ta damanan mihayyup takun am-in ke Apu Dios. 17Immalih Jesus an e nangipainilah aton di kihayyupan am-in di tagu ke Apu Dios. Bokon ya abu ke dakamin Judyu an makalin tatagun Apu Dios, mu takon di dakayun bokon Judyu an nidawwin hiya handi. 18Gapuh nangulugan takun Jesu Kristo ya mabalin mon am-in taku, Judyu ya bokon, ya baddangan ditaku nah Espiritun Apu Dios ta waday aton takun mihayyup ke Ama takuh langit. 19Ta hidiye nan ad uwani ya bokon kayu mo hintaguwan ke Apu Dios an adi umat handih pinghana, mu mibilang kayu mon tataguna an umat hanadah udum an mangulug, ta kay taku ohan pamilya an hi Apu Dios di Ama taku. 20Hay niohhaan taku ya miingngo hanah bale an hi Jesu Kristoy kay taku tukud. Hanadan Apostoles ya hanadan profetas di tinaddogan nan bale te diday mangipainilah mipanggep ke Kristo. 21Hi Apu Jesus di mangiohhan am-in hi mangulug ta diday maphod an kiha-adan Apu Dios gapuh nigappatan dan hiya. 22Ya gapu te mangulug kayun hiya ya nibilang kayu damdaman kiha-adan Apu Dios. Mainila an hiya ya miha-ad ke ditaku te waday Espiritunan ditakun am-in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\