Efesios 3

1Kinali ha-oy an hi Pablo, an dehtu tuh kalabut te hay ek pangituttuduwan hi mipanggep ke Jesus Kristo ke dakayun bokon Judyu ya nanongnan idasadasalan dakayun ha-on. 2Inilak ot dingngol yu an gapuh hayudut Apu Dios ya indinol nan ha-on hituwen ngunuk an kiphodan yu. 3Nan ugge ni-an nipainilan planun Apu Dios an maat ya ha-oy di nangipainilaana ya impakitudok kuy udum ke datuwe tuh tudok kun dakayu. 4Ta deket bidbidon yu tun tudok ku ya inilaon yu nan inilak an ugge ni-an nipainila mipanggep ke Jesu Kristo. 5Ug-ugge nipainilah tuwen planun Apu Dios, mu ad uwani ya impainilan nan Espirituna hanadah pinilinan apostoles na ya profetas na. 6Hituwey planuna: Bokon dakamin Judyu ya abuy kidatan nan kiphodan an idat Apu Dios, mu takon di dakayun bokon Judyu. Imbabale ditaku mon am-in ke hiya te inabulut taku nan nituttudu mipanggep ke Jesu Kristo ta kay mo ditaku nan adol na an milak-am nah kinalin Apu Dios an atonan kiphodan taku gapun Jesu Kristo. 7Ya gapuh kaphod Apu Dios ya indinol nan ha-oy an mangipainilah mipanggep ketuwen planuna, ot gapuh ongal an kandamana ya indatanak hi kabaelak an mangip-iphod an mangat ketuwen ngunuk. 8Ha-oy di kababbabaan am-in nadah tatagun Apu Dios, muden ha-oy di pinili nan mangituttudu hanadah bokon Judyu mipanggep nah ongal an kiphodan takun wadan Jesu Kristo. Hidiyen kiphodan ya maid di kiingngohana. 9Ya napiliyak bon mangipainilan am-in hi tagu nan innun di kipaannungan nan planun ugge ni-an impainilan Apu Dios an nangapyan am-in. 10Hituwen planuy panginilaan nadan ap-apun di anghel hi langit, nadan ap-apun adi matibo an takon di dahdi, maphod ya gaga-iho, an nakannomnoman ya nakala-ing hi Apu Dios. Hay kitib-an tuwe ya nan ma-ma-at hanadah mangulug. 11Athina tuwaliy ninomnom Apu Dios an maat handi ot hi Jesu Kristo an Apu takuy nangipaannungana. 12Ad uwani ya madinol takun mangibagan Apu Dios hi nganneh diyen pinhod taku, ot abulutonay dasal taku te hay nangulugan takun Jesus. 13Ta hidiye nan takon di dehtuwak an munholholtap ya adi kayu madismaya ta e kumapuy di pangulug yun Jesus te hituwen punligatak ya kiphodan yu. 14Deket ninomnom ku nan kinalaing Ama takun hi Apu Dios ya nan nahamad an planuna ya ongal di pundayaw kun hiya 15an Aman am-in di pamilyan wadah langit ya hi luta. 16Ya hay dawatok hi dasal kun hiya an makandama ya idat nay kabaelan takun am-in an mangihamad hi maphod an kinatagu taku te hay baddang nan Espiritunan impaali nan ditaku. 17Ya gapuh pangulug taku ya gibokon takuy kawadan Jesu Kristo ke ditaku. Ya dawatok an am-in taku ya mihamad di paminhod takuh ibba takun tagu, 18ta mabalin an ditakun am-in an tatagun Apu Dios ya inilaon taku nan ongal an impaminhod Jesu Kristo ke ditaku. Takon di makudang tun nomnom takun mun-awat kediyen impaminhod na, mu danaey idasadasal ku ta wada ot an loktat ya hay pangi-e taku ya umat nah pangi-en Apu Dios an maid di kudang na. 20Hi Apu Dios ya madayaw te ongal di kabaelanan mamaddang ke ditaku an nakahhawwal mu hanan ninomnom takun ibagan hiya. 21Ta hay maphod ot ya am-in takun mangulug ya hiyay dayawon taku ta nangamung gapuh inat Jesu Kristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\