Efesios 4

1Hidiyey gapunan nikalabutak an hi tulang yu te hay pangitanuttuduwak hi mipanggep ke Apu taku ya pinhod ku ot anhan an hay pumbibiyag yu ya miunnud nah pinhod Apu Dios te hidiyey gapunah namiliyanan ditaku. 2Hay maphod an aton taku ya mumpakumbaba taku ya umule taku. Ipatibo takuy naminhod takuh ibba taku an anusan takuy at-atton da. 3Aton takuy kabaelan taku ta hay punlinggopan takun am-in di aton taku ta munnananong nan pun-uunnudan taku an idat nan Espiritun Apu Dios. 4Ditakun mangulug ya mibilang takun ohan adol an umat hi Espiritun Apu Dios an oha ya abu. Ya atbohdin nun-iingngoy namnama taku te hidiyey planun Apu Dios hi namiliyanan ditakun tataguna. 5Ohay Apu taku an hi Kristo, hiya ya abuy kulugon taku ya atbohdin hiya ya abuy gapunah numpabonyagan taku. 6Oha ya abuy Apu Dios an hiyay Ama takun am-in an mangulug. Hiyay katagtag-ayan, hiyay nangdon hi am-in ya hiya ya wadan ditakun am-in. 7Makulug an mipanggep keh pangulug taku ya nun-iingngo takun am-in. Mu mipanggep keh kabaelan di hin-oh-an ditaku an indat Jesu Kristo ya waday oha on hinnatkon. 8Hituwe ya miunnud nah impitudok Apu Dios an kananay "Handih timmalakdang hi langit dih namahuwana ya hidiyey nangapputanan Satanas ya ingkuyug nay dakol an imbaliw na. Indatana didah nunhihinnatkon an kabaelan." 9Tedeyan kananay `timmalakdang hi langit', ketuwe ya maawatan an immali ni-an tuh luta. 10Hiya nan immali ya hiya bo nan timmalakdang hi langit ta mabalin an takomboy daana ya wadah di te hiya tuwaliy nakattag-e. 11Hiyay nangidat hanadah mangulug hi nunhihinnatkon an kabaelan da. Wadaday pinilinan mun-apostoles, hay udum ya profetas ya hinnatkon da bo nadan e muntuttudu hanadah tatagu ta wada ot an mangulug dan hiya. Hinnatkon da bo pe tuwali nan pinili nan mangipangpangulu ya muntuttudu hanadah mangulug nah kaam-amungan da. 12In-athitun Jesus an waday oha on indatanah kabaelana ta waday innun takun mangat hanadah nunhihinnatkon an mingunu ta ditakun mangulug an mibilang an adol Kristo ya mihamad di pangulug takun hiya. 13Ta loktat ya mun-iingngoy kahamad di pangulug taku ya hay panginilaan taku nah Imbabalen Apu Dios an hi Jesu Kristo, ta kediye ya miingngoy pangi-e takun hiya. 14Ta adi taku mo umat hi u-unga an nalakan mihapitan an deket waday immalin mangituttuduh hinnatkon on nahannotan di nomnom taku ta na-ala on kinulug taku nan adi makulug an ituttudu da. 15Mu hay maphod ot ya abu ya nan niptok an tuttuduy kalkalyon takuh ibba taku gapuh pamhod takun dida ta mitultuluy an pumpumhod di pangi-e takun am-in, ta miummat hi pangi-en Kristo an ulu takun mangulug. 16Tedeyan hiyay kay taku ulu ya hiyay kalpuwan am-in di biyag ya kabaelan taku ta am-in takun kay nunhihinnatkon an parten di adolna ya aton taku nan nidinol ke ditaku ta munhimbabaddang taku gapuh pamhod, ta mihamad di pangulug taku. 17Kinali hituwey kalyok ke dakayu, hay pinhod Apu taku ya adiyu mo iunnud hi pangi-en nadan adi mangulug te nihallay punnomnom da. 18Kinali adida maawatan di pangi-en Apu Dios ya maid di biyag dan munnananong an malpun hiya. Man-uket uggeda inila hiya ya mangohe da. 19Maid di bain da ya gaga-ihon am-in di wadah nomnom da, kinali ilaput dan mangat hi kumpulmin gaga-iho. 20Mu dakayu ke ya hinnatkon moy pangi-eyu te hay nanginilaan yun Jesu Kristo 21ot adalon yu ya inun-unud yu nan makulug ya maphod an pangi-en wadan hiya. 22Iwalong yu mo nan gaga-ihon pangi-eyu handi an na-ala on inun-unud yuy pinpinhod di adol yu te hidiyey puma-ih nitaguwan yu, 23ta hannotan yuy pangi-eyuh maphod. 24Hay ihannot yu ya nan balun punnomnom ya pangi-e an miunnud nah pangi-en Apu Dios. Hay kitib-an tuwe ya nan maphod an aton takuh ibba takun tagu ya hay pangiwalongan hi punliwatan. 25Kinali am-in taku ya mahapul an adi taku mo munlangkak, mu hay makulug di kalyon takuh ibba taku te am-in takun mangulug ya mibilang taku mon ohan adol Jesu Kristo. 26Deket waday bimmoh-olan yu ya tibon yu ta bokon hidiyey humlun hi punliwatan yu ya adiyu pangngapangngayon di boh-ol yu. 27Te deket adiyu iathidi ya midatan hi Satanas hi waya nan munhaul ke dakayun munliwat. 28Ya wada key makangngako ke dakayu ya mahapul an itikod na ta makibokla ot ya abu ta waday itanud na ya ibaddang na hanadah maligatan an ibbana. 29Halipat-an yu bot deket makihumhummangan kayu ya bokon hay gaga-iho, mu hay maphod di kalyon yu ta waday ibaddang na hanah mangngol. 30Tibon yu bot adiyu pahakitan nan Espiritun Apu Dios nah aton yu. Nomnomon yun impaalinah diyen Espirituna ta panginilaan taku an ditakuy tataguna an hay kawadanan ditaku ya hidiyey kitib-ana an ahi pakaggibbuwon Apu Dios di kibaliwan taku. 31Kal-iwan yuy hakit di nomnom yuh ibbayu ya adi kayu kabinnungot. Adi kayu muntututut ya mumbaba-agan ya adiyu hingitan di ibbayu. 32Hay ot ya abu maphod an aton yu ya munhin-uullayan kayu ya homkon yuy ibbayu. Ya deket waday nunhahallaan yu hanadah ibbayu ya pakomaan yu dida umat hi numpakomaan Apu Dios hi liwat taku gapun Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\