Efesios 5

1Gapu te mibilang taku mon imbabalen Apu Dios an impakappinhod na ya aton takuy kabaelan taku ta iunnud takuy pangi-e takun hiya. 2Ta hay aton yu ya munhimpopohhodan kayun umat hi impaminhod Jesu Kriston dakayu hi nangikateyanah liwat taku. Hituwen inat Jesus ya impaamlong nah Apu Dios an kay nabanglun niappit ke hiya. 3Tedeyan mibilang kayu mon tatagun Apu Dios ya tibon yu ta bokon hay malalaoy at-atton yun umat hi makibabai ya makilalaki ya adi kayu bo maka-amo te ditaku ya nakaiddawwi dadiyen at-atton. 4Ya bokon bo hay labu ya hay malalaoy kalkalyon te adi maphod hituwe ke ditakun imbabalen Apu Dios. Hay ot ya abu maphod ya mumpasalamat taku ke Apu Dios te hay kaphod na. 5Kalyok ke dakayu an adi mabalin an migappat hi pun-ap-apuwan da Jesu Kristo ya hi Apu Dios nadan malalaoy at-atton da. Athidi bo hanadah pinhod dan ibagin am-in di nganneh diye te hay kakulugana ya hanadan tatagun umat hitu ya nan pinhod dan ibagiy impumbalin dan dios da. 6Adi kayu mahaul hanadah tatagun mangalin bokon punliwatan danaen kinalik te makulug an bumoh-ol hi Apu Dios hanadah mangmangngat ke danaen punliwatan ta kastiguwona dida. 7Adi kayu midmid-um ke dida ta adi kayu malalit nah at-atton da. 8Handi ni-an ya kay kayu wadah tapol te hay liwat yu, mu ad uwani mo ya napat-alan di nomnom yu te hay nangulugan yun Apu Jesu Kristo. Ta hidiye nan mahapul an hay maphod di aton yu ta kitib-anan makulug an napat-alan moy nomnom yu. 9Hanan tagun numbaliw di nomnom nat iphod na moy pangi-ena ya maphod ya maandong di at-attona ya hay makulug di un-unudona. 10Aton yuy kabaelan yun manginila hanadah mangipaamlong ke Apu Dios ta dadiyey aton yu. 11Adiyu iun-unud hi gaga-ihon at-atton nadan tatagun kay wadah tapol ta hidiyey panginilaan dan gaga-ihoy pangi-eda, 12te takon ahan di hay pangalkalyan ke dadiyen gaga-ihon idaldalunu dan aton ya mangipabain. 13Mu deket ipainila yun dida an gaga-ihoy at-atton da ya inilaon da nan maphod an pangi-e ta kay damdama mapat-alan di nomnom da. 14Hinaey kibalinan nan ohan nitudok an kananay "Dakayun nahuyop, bumangun kayu nah kay yu natayan ta pat-alan dakayun Kristo." 15Hidiye nan halipat-an yuy pangi-eyu ya tibon yu ta hay maphod di aton yu ta kitib-anan nanomnoman kayu an adi kayu umat hanadah makudang di nomnom na. 16Aton yuy kabaelan yun mangat hi maphod te deyan nahalman an gaga-ihoy tiempod uwani. 17Kinali adi na-ala on inat di aton, mu mahapul an manomnoman kayu ta inilaon yu nadan pinhod Apu Dios ta dadiyey aton yu. 18Bokon hay butong di atoaton te hidiyey lummuh punliwatan. Hay Espiritun Apu Dios ot ya abuy iabulut yun umanhan hi biyag yu ta hiyay mangonoknong hi aton yu. 19Ta deket naamung kayu on ikankanta yu nadan Psalms ya nan udum an kantan di mangulug hi pundaydayaw yun Apu Dios ya punnanongon yu ta nangamung hi nomnom yu an hiyay daydayawon yu. 20Ya mahapul an mumpasalamat taku ta nangamung ke Ama takun hi Apu Dios nah am-in an ma-ma-at ke ditaku an ipadalan takun Apu Jesu Kristo. 21Mahapul an mun-uunnud taku te hidiyey kitib-an di pangun-unudan takun Jesu Kristo. 22Dakayun nungkalahin an binabai ya maphod di un-unudon yuy inayan yu umat hi pangun-unud yun Apu Jesu Kristo. 23Te hay lalaki ya hiyay mangipangpangulu ya mangipaptok hi inayana, umat ke Kristo an mangipangpangulu ke ditakun mangulug an mibilang an adol na. Hiya boy mangibaliw ke ditaku. 24Ta hidiye nan dakayun binabai, mahapul an pakaun-unudon yuy inayan yu, umat ke ditakun mangulug an un-unudon takuh Jesu Kristo. 25Dakayu ke damdaman linalaki ya ipatibo yuy pamhod yuh inayan yu umat hi nangipatib-an Jesu Kristo hi pamhod nan ditakun mangulug an ingkatenay kiphodan taku. 26In-athidi nat waday aton takun mibilang an tatagun Apu Dios ta hay panibona ya maid di liwat taku gapuh nangulugan taku hi kalina ot ahi taku mabonyagan. 27Ya in-athidina bo ta ditakun mangulug an mibilang an inayan Kristo ya makakkaphod taku an maid di liwat taku hi panibona. 28Hidiyen ine-en di impaminhod Jesus ke ditakun mangulug di mahapul an pangiun-unudan di lalakih paminhod nah inayana an umat hi naminhod nah adol na. Hay himbale ya kay oha moy adol da, kinali hana ken lalakin naminhod hi inayana ya pinhod na damdamay adol na. 29Maid di tagun hingitanay adol na, mu ipaptok na ot ya abu. Ta hidiye nan deket makulug an ibilang nan lalakin adol na damdama nan adol nan inayana ya mahapul an ipaptok na ta umat ke Jesu Kristo an paka-ippaptok ditakun mangulug 30an mibilang an adol na. 31Wada nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay "Hituwey gapunan hay lalaki ya taynana nadan ammod na ta miaddum nah inayana ta kay da mo ohan adol." 32Naligat an maawatan hituwe, mu hay ohan kialigan tuwe ya hi Kristo ya ditakun mangulug an mibilang an adol na. 33Mu wada damdamay niatan tuwen dakayu. Dakayu nimpen linalaki ya mahapul an pohdon yuy inayan yu an umat hi impaminhod yuh adol yu, ya dakayu damdaman binabai ya mahapul an maphod di punnomnom yuh inayan yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\